Veľký prehľad o rozpočte: Niektoré rezorty by mali hospodáriť s miliardami eur

Veľký prehľad o rozpočte: Niektoré rezorty by mali hospodáriť s miliardami eur
Zdroj foto: ČTK
Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Slovensko by malo hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu. O koľko by si mohli polepšiť niektoré rezorty a s akými výdavkami sa počíta? Prinášame vám veľký prehľad o rozpočte z dielne ministerstva financií.

Školstvo: vyše štyri miliardy eur

Na oblasť školstva, vedy, výskumu a športu by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur. Výdavky na regionálne školstvo na budúci rok predstavujú sumu 2,57 miliardy eur. Medziročne rastú z dôvodu rozpočtovania finančných prostriedkov na rozvoj regionálneho školstva z plánu obnovy vrátane DPH v sume 343 miliónov eur.

Výdavky z plánu obnovy sú určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. "V medziročnom náraste sú zabezpečené zvýšené výdavky na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o sumu 10,9 milióna eur na celkovú sumu 26,1 milióna. Rozpočtované sú aj výdavky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5," uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Minister financií Igor Matovič upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov. Na rokovania má teraz koalícia niekoľko týždňov, o rozpočte na ďalší rok zvykne parlament diskutovať na prelome novembra a decembra.

Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitoly rezortu školstva sa na rok 2022 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 miliardy eur, v tom mzdy v sume 1,31 miliardy eur pre 83.731 zamestnancov.

 • Milióny pre vysoké školstvo

Vysoké školstvo je financované viacerými kapitolami štátneho rozpočtu. V návrhu štátneho rozpočtu má ísť na vysoké školstvo viac ako 923 miliónov eur. V návrhu rozpočtu sú zapracované tiež takzvané tehotenské štipendiá v sume 1,2 milióna eur, vládne štipendiá, ako podpora bieloruskej občianskej spoločnosti, ale aj výdavky na štipendiá Martina Filka v sume 200.000 eur a finančné prostriedky z plánu obnovy vrátane DPH v sume 30,7 milióna eur. Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou rezortu školstva na rok 2022 v sume 474 miliónov eur, v tom mzdy 354 miliónov eur s priemerným mzdovým výdavkom 1562,71 eur.

 • Zdroje pre vedu a techniku

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2022 disponovať zdrojmi vo výške takmer 478 miliónov eur. Vo výdavkoch na vedu a techniku sú zapracované zvýšené výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií o 6,81 milióna eur a časť výdavkov na kreovanie Vesmírnej kancelárie v sume 316.000 eur.

 • Výdavky na šport

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované v sume 121 miliónov eur. Tieto smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch kapitol a Fondu na podporu športu. Zapracované sú výdavky na rekonštrukcie futbalových štadiónov v sume 4,5 milióna eur, ktoré na roky 2023 a 2024 nie sú rozpočtované. Ďalej vo výdavkoch fondu na rok 2022 sú započítané finančné prostriedky na dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu v sume 11,5 milióna eur. Významným zdrojom určeným na financovanie športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier vo výške 45,0 milióna eur každoročne na roky 2022 až 2024.

Rezort obrany: vyše miliardy eur

Ministerstvo obrany má hospodáriť so sumou 1,838 miliardy eur. Celkové obranné výdavky by mali dosiahnuť vyše 1,899 miliardy eur, čo predstavuje 1,8 percenta HDP. Na výšku výdavkov ministerstva v roku 2022 vplýva najmä pokračovanie stabilizácie platov profesionálnych vojakov, nárast bežných kapitálových výdavkov, ale aj rast výdavkov na tovary a služby, ktoré smerujú predovšetkým na doplnenie zásob munície a údržbu vzdušnej techniky.

Materiál pripomína, že ministerstvo obrany má uzatvorené vykonávacie zmluvy na 14 investičných akcií. Najväčšími projektmi sú nákupy stíhacích lietadiel F-16, kolesových húfnic Zuzana 2 a 3D  rádiolokátorov s rôznym dosahom. Celkové výdavky na rozvoj obrany sú plánované v sume 638 miliónov eur, z toho z kapitoly MO SR má ísť 149 miliónov eur. "Výdavky na investičné projekty v realizačnej fáze sú v roku 2022 vo výške 384 miliónov eur," približuje materiál. Na program Obrana má ísť 1,18 miliardy eur.

 • Podpora obrany štátu a mobilizácie

V rámci medzirezortných programov vyčlenil kabinet 7,82 milióna eur v oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, účasti civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR, oficiálnej rozvojovej pomoci a realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Medzirezortný program Podpora obrany štátu, ktorého gestorom je MO SR, má disponovať sumou 5,28 milióna eur. Výdavky na samostatných účtoch kapitoly v sume 223 miliónov eur sú určené predovšetkým na financovanie sociálneho zabezpečenia vojakov, podnikateľskú činnosť Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na výdavky v súvislosti s prijatými prostriedkami na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie alebo grantu na projekty pre vysoké školy.

Rezort diplomacie: viac ako 154 miliónov eur

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí by malo mať v roku 2022 k dispozícii viac ako 154,3 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 78 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky.

 • Diplomatická reprezentácia i vzdelávanie

Na oblasť zahraničnej politiky by malo ísť 121,7 milióna eur. Na diplomatickú reprezentáciu SR v zahraničí sú plánované výdavky v objeme 76,2 milióna eur. Pre Slovenské inštitúty v zahraničí sa zabezpečujú výdavky vyše 1,5 milióna eur. Na obnovu informačno-komunikačnej infraštruktúry sú plánované výdavky v objeme 7,17 milióna eur. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované v sume 100.000 eur, na ekonomickú diplomaciu v sume 200.000 eur a na dotácie v pôsobnosti MZVEZ v sume 175.000 eur. Výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení sú v roku 2022 plánované vo výške 1,95 milióna eur.

 • Pomoc rozvojovým krajinám

Na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie sú plánované výdavky vyše siedmich miliónov eur. Prostriedky sú určené na projekty rozvojového vzdelávania, na budovanie kapacít a na verejnú informovanosť. Na príspevky SR do medzinárodných organizácií by malo byť vyčlenených vyše 22 miliónov eur.

Výdavky v rezorte životného prostredia: vyše 800 miliónov eur

Výdavky v oblasti životného prostredia by mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačného fondu.

 • Vodné hospodárstvo

Výdavky na vodné hospodárstvo by v roku 2022 mali dosiahnuť 189 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

 • Ochrana ovzdušia

Na ochranu ovzdušia budú smerovať výdavky v objeme 129 miliónov eur. Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky v Envirofonde, a to 28 miliónov eur. Prostriedky majú slúžiť na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

 • Ochrana prírody a riziká v súvislosti so zmenou klímy

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 52,7 milióna eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu. Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2022 rozpočtujú prostriedky Európskej únie a spolufinancovania v objeme 79,6 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

 • Nízkouhlíkové hospodárstvo

Výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva by mali byť 96,1 milióna eur. Financie majú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.

Výdavky v zdravotníctve: vyše 6 miliárd eur

Celkové výdavky na slovenské zdravotníctvo by sa mali vyšplhať do výšky 6,38 miliardy eur. "Celkové výdavky v sektore zdravotníctva pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia a výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorých sú zahrnuté aj prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. Vývoj príjmov a výdavkov v zdravotníctve bol aj v roku 2021 výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19," píše sa v materiáli.

 • Dve miliardy na nemocnice

Zdravotníckym zariadeniam by malo ísť na budúci rok 2,2 miliardy eur. Na zabezpečenie prístrojového vybavenia nemocníc, odstránenie havarijných stavov budov, rekonštrukcie sociálnych zariadení, modernizácie operačných sál by malo ísť 74,5 milióna eur.

 • Zdravotné poistenie

Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie podľa návrhu na rok 2022 predstavuje 1,1 miliardy eur. Od roku 2022 bude zavedené aj rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ktorého cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve.

 • Investície aj na dostatok zdravotníkov

Investície majú smerovať aj na stabilizáciu a zabezpečenie dostatku zdravotníckych pracovníkov. Do tejto doby rozpočet počíta pre rok 2022 s nárastom mzdového balíka o 91 miliónov eur oproti roku 2021 v zmysle legislatívnej valorizácie, a ako okamžité opatrenie aj s finančnými prostriedkami na zvýšenie počtu sestier v objeme 11 miliónov eur. Na obnovu a modernizáciu zdravotníckych zariadení má kapitola Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2022 k dispozícii prostriedky na úrovni 6,4 milióna eur a ďalšie prostriedky sú alokované v pláne obnovy a odolnosti na rok 2022 v objeme 199 milióna eur.

Rezort kultúry: takmer 425 miliónov eur

Ministerstvo kultúry by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Ministerstvo financií upozorňuje, že  výdavky ministerstva kultúry ovplyvňujú alokácie na pokračovanie veľkých investičných projektov (31,8 milióna eur), výdavky na reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového Úradu SR financovanú z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v sume 3,7 milióna eur.

 • Modernizácia galérie, opery, rekonštrukcie hradov

V prípade investičných projektov sa na rekonštrukciu a modernizáciu Slovenskej národnej galérie alokuje 12 miliónov eur, na rekonštrukciu Štátnej opery Banská Bystrica prostriedky vo výške 2,4 milióna eur, na obnovu hradu Krásna Hôrka 15,6 milióna eur a na zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu suma 1,8 milióna eur. V prípade dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa navrhuje suma 16 miliónov eur.

Podľa novelizovaného zákona sa dotácie MK môžu použiť nielen na obnovu národných kultúrnych pamiatok, podporu návštevnosti kultúrnych podujatí, ale aj na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva a debarierizácie kultúry.

 • Výdavky verejnoprávnych inštitúcií

Predpokladané výdavky verejnoprávnych inštitúcií sa rozpočtujú na úrovni viac ako 161 miliónov eur (162,4 milióna eur v rozpočte 2021). Na predpokladaných zdrojoch RTVS vo výške necelých 112,5 milióna eur sa podieľa štátny príspevok vo výške 31 miliónov eur. "V celkovej sume transferu je zahrnutá aj čiastočná kompenzácia výšky úhrad z dôvodu výpadku príjmov za úhradu služby verejnosti v sume 8 miliónov eur," dodáva rezort financií.

Výdavky TASR sa rozpočtujú na úrovni viac ako 5,2 milióna eur, zo štátneho rozpočtu je súčasťou predpokladanej disponibilnej sumy transfer vo výške 2,2 milióna eur.

Rozpočty verejnoprávnych fondov ostávajú na rovnakej úrovni, mierne zvýšenie je pri Audiovizuálnom fonde (14.690.000 v roku 2021, 14.950.000 eur rozpočtovaných na rok 2022). "Zvýšené výdavky vyplývajú z novelizácie zákona, ktorým sa upravuje zvýšenie percentuálneho podielu dotácie poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu z 20 percent oprávnených výdavkov na 33  percent," objasnili predkladatelia.

 • Cirkvi a náboženské spoločnosti

Rozpočet pre cirkvi a náboženské spoločnosti ostáva na úrovni 52 miliónov eur (51.977.000 eur, 52.174.000 eur na rok 2022).

Súdnictvo a prokuratúra: takmer 500 miliónov

Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát vyčleniť 494.416.000 eur, o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021.

 • Ministerstvo spravodlivosti a súdy

Výdavky kapitoly ministerstva spravodlivosti v civilnej časti pre rok 2022 sú navrhované na úrovni 339.995.000 eur, vrátane limitu výdavkov určeného na Plán obnovy a odolnosti, ktorý je vo výške 66.128.000 eur. Výdavky pre Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume 13.478.000 eur, čo je o 2.717.000 eur menej ako v rozpočte pre rok 2021. Pribudli výdavky na Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR vo výške 5.567.000 eur.

Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2022 s disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.414.000 eur. Pre Kanceláriu Súdnej rady SR je navrhovaná alokácia vo výške 2.225.000 eur, čo predstavuje o 1.104.000 eur viac, ako bolo plánované pre rok 2021. Súdnej rade sa rozšírili povinnosti a kompetencie, okrem iného pri preverovaní majetkových pomerov sudcov.

 • Generálna prokuratúra, verejný ochranca práv

Generálna prokuratúra SR by mala mať k dispozícii 119.510.000 eur. Rozpočtované výdavky v prípade Kancelárie verejného ochrancu práv vo výške 1.767.000 eur sú takmer totožné v porovnaní s rozpočtom na tento rok, Ústav pamäti národa by mal mať k dispozícii v porovnaní s týmto rokom o vyše 400.000 eur viac, konkrétne 2.624.000 eur. O takmer 100.000 eur, na 944.000 eur, si polepší aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyčlenili 893.000 eur.

 • Väzenstvo

Pre oblasť väzenstva má byť zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 232.855.000 eur. Ide o navýšenie o vyše 17 miliónov eur. Dôvodom je podľa predkladateľa materiálu dynamika rastu počtu obvinených a odsúdených, tiež vytvorenie lepších podmienok. Zvyšuje sa príplatok zdravotníckym pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj príspevok na bývanie a rizikový príplatok. Tiež sa valorizujú pracovné odmeny obvinených a odsúdených.

V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 8. septembru 2021 umiestnených spolu 10.317 osôb, z toho 1492 obvinených a 8825 odsúdených.

Pôdohospodárstvo: vyše miliardy eur

Celkové výdavky pre oblasť pôdohospodárstva sú na rok 2022 rozpočtované v sume 1,25 miliardy eur. Hlavnou finančnou podporou pôdohospodárstva sú prostriedky EÚ rozpočtované v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 857 miliónov eur. Výdavky určené na spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované v sume 176 miliónov eur, prostriedky štátneho rozpočtu pre oblasť pôdohospodárstva v sume 222 miliónov eur.

Výdavky na pôdohospodárstvo sú v najbližších rokoch ovplyvnené aj presunom výdavkov oblasti regionálneho rozvoja v objeme 262 miliónov eur z dôvodu delimitácie, ako aj skutočnosťou, že v rámci prechodného obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politikynie sú z poľnohospodárskych fondov EÚ na rok 2022 rozpočtované prostriedky EÚ a spolufinancovania z nového programového obdobia.

Energetika: vyše 200 miliónov

Na energetiku by malo v budúcom roku ísť 285 miliónov eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti tohto roku medziročný nárast o 128 miliónov eur. Zvýšenie výdavkov rozpočtu na túto oblasť umožnili financie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska v sume 119 miliónov eur.

Financie z plánu obnovy sú určené najmä na podporu energetickej efektívnosti, napríklad na zvýšenie výrobnej kapacity elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z OZE a taktiež na podporu alternatívnych pohonov.

Ďalšie prostriedky v tejto oblasti, ktoré sú na rok 2022 rozpočtované v sume 165 miliónov eur, sú určené predovšetkým na zabezpečovanie záverečnej časti jadrovej energetiky, a to najmä na vyraďovanie jadrových zariadení, ukladanie upravených rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových zariadení a nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.

Ekonomika: vyše miliardy eur

Celkové výdavky rozpočtu verejnej správy smerované do ekonomiky by mali v budúcom roku dosiahnuť 1,62 miliardy eur. Smerované budú najmä do oblasti podpory podnikania, energetiky a inovácií, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, informatizácie, regionálneho rozvoja či podpory cestovného ruchu.

 • Informatizácia, energetika a podpora podnikania

Viac ako 285,4 milióna eur plánuje vláda v oblasti ekonomiky minúť na informatizáciu, takmer rovnaká suma 286,6 milióna eur je určená na energetiku a necelých 243 miliónov eur je pripravených na podporu podnikania. Mierne klesli rozpočtované výdavky pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na 86,8 milióna eur z tohoročných 96,6 milióna eur. Na administratívu je určených 61,4 milióna eur a ďalších 59,4 milióna eur vláda plánuje minúť na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví.

 • Digitálne Slovensko a Slovakia Travel

Vo výdavkoch za oblasť ekonomiky sú na rok 2022 zohľadnené aj výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v rámci kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v sume 635 miliónov eur, výdavky zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v celkovej sume 120 miliónov eur, ktoré sú určené najmä na podporu energetickej efektívnosti, podporu alternatívnych pohonov a tiež znižovanie administratívneho bremena, výdavky zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly MIRRI v sume 78,6 milióna eur, ktoré sú určené na budovanie „Digitálneho Slovenska“.

Ďalej rozpočet v oblasti ekonomika zohľadnil aj výdavky na novovzniknutú rozpočtovú organizáciu Slovakia Travel v sume 22,1 milióna eur, výdavky na podporu cestovného ruchu v súvislosti s ochorením Covid–19 v sume 20 miliónov eur. Rovnako je zakomponované aj medziročné zvýšenie výdavkov na investičné projekty v sume 6,44 miliónov eur a zvýšenie výdavkov na útlm uhoľného baníctva v sume 5,82 milióna eur v nadväznosti na akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Mestá a obce: vyše päť miliárd

Na zabezpečenie originálnych i prenesených kompetencií majú mať mestá a obce disponibilný balík v celkovom objeme 5,68 miliardy eur. "Na bežné výdavky sa rozpočtuje suma vo výške 4,63 miliardy eur, na kapitálové 813 miliónov eur, na výdavkové finančné operácie, ako sú platby úverov či istín, 235 miliónov eur,“ približuje návrh výdavkovej časti rozpočtu pre miestnu samosprávu.

Výdavky na originálne kompetencie samospráv sa podľa návrhu rozpočtujú vo výške 3,49 miliardy eur. Transfer, ktorý sa týka zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy, by mal dosiahnuť 1,14 miliardy eur, jeho hlavná časť vo výške 1,11 miliardy eur sa týka financovania regionálneho školstva.

Pri celkovej sume kapitálových výdavkov (813 miliónov eur) sa predpokladá, že vlastné zdroje zapoja obce a mestá vo výške 535 miliónov eur a zároveň vyčerpajú prijaté kapitálové transfery v sume 278 miliónov eur. "Z toho zdroje na financovanie spoločných projektov EÚ a SR do rozpočtov obcí predstavujú 191 miliónov eur, pričom ide o prostriedky MŠVVaŠ SR vynaložené v rámci plánu obnovy a odolnosti na vytvorenie vzdelávania pre 21. storočie a na inkluzívne vzdelávanie,“ uvádza MF.

 • Výdavky počítajú aj s voľbami

Návrh rozpočtu poukazuje tiež na predpokladané výdavky, ktoré sa v roku 2022 spájajú s voľbami do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov. Prvýkrát budú komunálne a krajské voľby spojené. Na účely ich zabezpečenia je plánovaná suma 14,7 milióna eur.

 • Dopravné podniky

Návrh rozpočtu v časti venovanej sektoru verejnej správy uvádza i predpokladané výdavky dopravných podnikov v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Prešov, Považská Bystrica a Žilina. "Celková výška výdavkov dopravných podnikov v roku 2022 sa predpokladá v sume 280 miliónov eur," uvádza MF. Plánované bežné výdavky majú dosiahnuť 199 miliónov eur, kapitálové 73 miliónov eur a výdavky na finančné operácie osem miliónov eur.

Rozpočet myslí na prezidentku, parlament i vládu

Kancelárie prezidenta i Národnej rady SR, ako aj Úrad vlády, by mali mať v budúcom roku vyšší rozpočet. Kým parlament a prezidentka by si mali prilepšiť len mierne, úrad vlády ráta so zvýšením výdavkov o viac ako 85 miliónov eur.

Celkové výdavky úradu vlády na nasledujúci rok sú rozpočtované vo výške 155 miliónov eur. Medziročný rast má byť spôsobený najmä výdavkami Plánu obnovy a odolnosti v sume 123,8 milióna eur.

Výdavky kancelárie NR SR by mali v nadchádzajúcom roku dosiahnuť 37,7 milióna eur. Výdavky sa majú využiť na plnenie funkcií a činnosť poslancov a parlamentných výborov vrátane odmien asistentom poslancov, výdavkov na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli parlamentu aj kancelárií vo vybraných sídlach v rámci Slovenska. V rozpočte majú byť zahrnuté aj výdavky súvisiace s rekonštrukciou a prevádzkou Bratislavského hradu.

Kancelária prezidenta má v návrhu na budúci rok rozpočtované výdavky vo výške 5,32 milióna eur. V návrhu rozpočtu sa píše, že suma sa má využiť na zabezpečenie úloh súvisiacich so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta.

Rezort vnútra: vyše jeden a pol miliardy

Ministerstvo vnútra SR by malo v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,633 miliardy eur. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 vo štvrtok schválila vláda. Potvrdil to tlačový odbor ministerstva vnútra.

"Ministerstvo vnútra SR považuje za svoju rozpočtovú prioritu - okrem zabezpečenia plynulého chodu útvarov ministerstva a zlepšenia ich materiálno-technického zabezpečenia - tiež znižovanie investičného  dlhu, ktorý predstavuje viac ako 300 miliónov eur," uviedlo ministerstvo. Zamerať sa chce najmä na oblasti, v ktorých investície v aktuálnom období prinesú v budúcnosti úsporu na prevádzkových nákladoch, ako je obnova vozového parku a rekonštrukcie budov.  

Ako jeden z nástrojov na zníženie investičného dlhu vníma ministerstvo aj Plán obnovy a odolnosti SR. Jeho úspešná implementácia v nasledujúcich obdobiach patrí podľa stanoviska medzi "top priority rezortu." Minister vnútra Roman Mikulec po rokovaní vlády uviedol, že vzhľadom na ekonomickú situáciu je rozpočet nastavený dobre. Hoci nie je stopercentne spokojný, chce urobiť všetko preto, aby dokázal naplniť priority rezortu. 

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá