Bohuslav Sobotka

30.4.2019
10.7.2018
22.3.2018

Relácie: Bohuslav Sobotka

17.2.2018
28.12.2017
13.12.2017
29.11.2017
19.10.2017
13.10.2017
10.10.2017
10.9.2017
15.6.2017
14.6.2017
24.5.2017
23.5.2017
19.5.2017
18.5.2017
17.5.2017
15.5.2017
11.5.2017