Volebný manuál 2023: Čo si treba pripraviť a ako voliť v parlamentných voľbách?

ta3/Samuel Drozda, Katarína Žgrlíková
25.9.2023 18:45

V sobotu 30. septembra sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby 2023. Voľby sa začnú o 7.00 h a volebné miestnosti sa zatvoria o 22.00 h. Prečítajte si, ako správne voliť, čo si priniesť a čomu sa vyhnúť, aby sa váš hlas oficiálne zarátal. Zodpovedáme všetky otázky, pripomienky a nejasnosti na jednom mieste.

Volebný manuál.png
ta3

Kto a kde môže voliť?

Právo voliť je ústavné právo, takže ho má každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov. Výnimky v tomto práve sú ojedinelé a okrajové. Volič môže voliť na území Slovenska vo volebnom okrsku, v ktorom je na zozname zapísaný. Voliť môže aj mimo prideleného okrsku, ak požiada o hlasovací preukaz. Ak by chcel voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, môže tak urobiť na základe požiadavky, po ktorej je zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Táto podmienka však platí, iba ak má trvalý pobyt na Slovensku. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže voliť iba poštou.

Čo si treba vziať so sebou?

Do volebnej miestnosti si volič musí priniesť iba platný občiansky preukaz. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na potvrdenie totožnosti. Doklad o podaní žiadosti o nový občiansky preukaz by mal byť tiež dostačujúci na sprístupnenie hlasovania. Ak si však volič vybavil volebný preukaz, tak ten je takisto potrebný k možnosti voliť.

Čo je to a ako funguje hlasovací preukaz?

Hlasovací alebo volebný preukaz je typ dokladu, ktorý voličovi dovolí voliť v inom okrsku ako mu bol priradený. Občan ho môže získať žiadosťou na obecnom úrade, v obci, kde má trvalý pobyt. Žiadacia doba už, bohužiaľ, skončila, jedinou výnimkou je osobné požiadanie o preukaz, ktorý vydajú voličovi najneskôr v piatok 29.9.

Ako vyplniť volebný lístok?

V kabínke určenej na hlasovanie vyberie občan hlasovací lístok strany, ktorú chce podporiť. Toto je všetko, čo treba na odhlasovanie. Volič nemusí urobiť ďalšiu úpravu, potrebuje iba do obálky vložiť hlasovací lístok strany. Volič však môže zakrúžkovať poradové číslo na kandidátke, čím dáva členovi strany preferenčný hlas, čo znamená, že preferuje konkrétneho kandidáta. Krúžkuje sa poradové číslo, maximálny počet sú štyri krúžky. Ak ich volič zakrúžkuje viac, tak sa preferenčné voľby nebudú rátať a hlas sa započíta len pre zvolenú stranu.

Ako opraviť chybu?

Ak volič urobí chybu vo svojom hlasovaní, okrsková volebná komisia mu môže na požiadanie dať nové volebné lístky. Chybné hlasovacie lístky patria do tej istej schránky, kam sa vhadzujú nepoužité hlasovacie lístky a ďalšie nesprávne upravené hlasovacie lístky.

Čo ak je volič pred ukončením hlasovania ešte v rade?

Ak sa volič nachádza v rade po stanovenom čase uzavretia volebných miestností, čo by malo byť o 22:00, stále bude môcť odhlasovať. Volebná komisia by mala rešpektovať postavenie voliča v rade a umožniť mu voliť, ak sa do rady postavil včas. Predseda komisie má zodpovednosť za to, že sa po stanovenom čase ďalšia osoba nepostaví do radu. To znamená, že čas naozajského uzavretia volebných miestností môže byť pre tento dôvod posunutý.

Čo ak volič nedokáže hlasovať sám?

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné znevýhodnenie alebo nemožnosť čítať alebo písať manipulovať hlasovacím lístkom, má povolené, ak ohlási túto skutočnosť volebnej komisii, aby do volebnej kabínky s ním vstúpila aj ďalšia osoba. Tento človek má následne právo upraviť hlasovací lístok podľa pokynov voliča. Táto osoba nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby budú pred vstupom do volebnej kabínky poučené členom volebnej komisie o spôsobe hlasovania a o trestných činoch marenia prípravy a priebehu volieb a volebnej korupcie.

Čo ak volič vynesie volebný lístok z miestnosti?

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške 33 eur.

Čo ak má volič podozrenie z manipulácie volieb?

V prípade podozrenia z manipulácie s hlasmi prostredníctvom členov volebných komisií, je možné podať žalobu na Najvyšší správny súd, ktorý výsledky volieb preverí, preskúma a rozhodne. Trestný zákon tiež hovorí, že ak niekto vedome nesprávne sčíta hlasy, alebo iným spôsobom marí výkon ústavného práva voliť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

Kto dohliada na voľby?

Každá politická strana a koalícia mohla do pondelka 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán je nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Má 14 členov. Desať členov delegujú do komisie politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v NRSR. Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda ústavného súdu, predseda najvyššieho súdu, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

Počas volieb bude v teréne viac príslušníkov Policajného zboru. Pozornosť budú venovať aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu.

Čo je to volebné moratórium?

Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania sa volieb, teda od polnoci z 27. na 28. 9. 2023 (zo stredy na štvrtok).

Počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet. Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

Platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať.

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Proces sčítavania hlasov pozostáva z dvoch fáz: manuálneho sčítania hlasov a elektronického sčítavania hlasov.

Manuálne sčítavanie hlasov vykonávajú členovia okrskových volebných komisií delegovaní kandidujúcimi stranami, ktorí výsledky sčítavania zapíšu do elektronického formulára zápisnice v programe IVIS (integrovaný volebný informačný systém).

Výsledky za jednotlivé volebné okrsky kontroluje príslušná okresná volebná komisia, ktorá v prípade podozrivých údajov informácie overí u okrskovej komisie.

Po uznaní okrskových výsledkov okresnou volebnou komisiou Štatistický úrad SR prostredníctvom systému IVIS vykoná sumarizáciu schválených údajov. Sumarizované výsledky priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle, čím je zabezpečená verejná kontrola zo strany voličov aj kandidujúcich politických strán.

Po zosumarizovaní všetkých výsledkov sa vygenerujú celoštátne výsledky v podobe zápisnice štátnej volebnej komisie. Po ich schválení a podpísaní zápisnice sú oficiálne vyhlásené výsledky volieb. Následne sú na webe Štatistického úradu SR publikované podrobné výsledky až na úroveň volebných okrskov.

Infolinka

Ministerstvo vnútra spravilo infolinku pre voličov, ktorá bude k dispozícii od pondelka (25. septembra) do piatka (29. septembra) v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. Infolinka bude fungovať aj v deň volieb v sobotu (30. septembra) v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Infolinka je dostupná na týchto číslach:

02/4859 2317

02/4859 2312

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok