Od stredu až po západ. Tečie Slovákom z kohútikov bezpečná voda?

ta3/ Denis Dufala
28.4.2023 00:00

Pozreli sme sa na zdroje podzemnej vody, ktorá po úpravách tečie do kohútikov domácností. Merania podzemnej vody ukázali výskyt škodlivých látok v červených číslach, ale aj zlepšenia v porovnaní s minulosťou. Problematické môžu byť aj vodovodné potrubia. Ako sú na tom okresy Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Považská Bystrica či Trenčín?

Od stredu až po západ. Tečie Slovákom z kohútikov bezpečná voda?
ČTK

Redakcia ta3 si príležitosti Dňa Zeme pripravila trojdielny seriál o stave podzemných vôd. Pozreli sme sa na hodnoty ukazovateľov a kvalitu vôd na východnom, strednom a západnom Slovensku. Prvý zo série článkov si môžete prečítať nižšie, nasledujúci vyjde budúci piatok.

Dáta o kvalite vody sme čerpali z monitorovacích správ SHMÚ, ktoré sú dostupné od roku 2017 do najnovších meraní v roku 2021. Väčšina vrtov a prameňov mali zvýšené hodnoty nežiaducich prvkov od roku 2017 až do posledného merania. Naopak niektoré zvýšené hodnoty ukazovateľov sa v minulosti neobjavovali a tak bolo vidieť skokovitý nárast z posledného merania.

Zvýšené hodnoty

Viac ako 80 % podzemnej vody zásobuje domácnosti pitnou vodou. Tá však nie je vo všetkých prípadoch 100 % nezávadná, pretože aj čističky vody môžu zlyhať.

Žilinský okres je napojený na štyri pramene a šesť vrtov – všetky sú napojené na Váh. V minulosti mala Žilina problém s chlóreténom, naftalénom, tetrachlóreténmi, trichlóreténom. Hodnoty z posledných dát sú v zelených číslach.

Banskobystrický okres je napojený na päť vrtov a osem prameňov – Hron. Vrt v Banskej Bystrici-Majer má v súčasnosti vyhovujúce hodnoty. V minulosti však neunikol problémom so zvýšenými hodnotami fenantrénu, naftalénu. Vrt Banská Bystrica-Salkova má dlhodobo červené čísla v arzéne, mangáne, TOC a železe. Vrt Kremnička má problém s fluoranténom a pyrénom, Hronsek s dusitanmi, Lučatín s mangánom a železom.

Objekt

Ukazovateľ

Limit

Namerané

Banská Bystrica-Salkova (620490)

Arzén

10 µg/l

11,4 µg/l


Mangán

0,05 mg/l

0,763 mg/l


TOC

3 mg/l

3 mg/l


Železo celkové

0,2 mg/l

3,94 mg/l


Železo dvojmocné

0,2 mg/l

3,3 mg/l


Zo všetkých prameňov v okrese Banská Bystrica majú problém len Králiky a Brusno. Králiky majú dlhodobo v červených číslach antimóny – Brusno zas arzén.

Objekt

Ukazovateľ

Limit

Namerané

Brusno (132899)

Arzén

10 µg/l

55,1 µg/l

Králiky (128799)

Antimón

5 µg/l

6,7 µg/l


"Orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontrolujú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov u spotrebiteľa (na "kohútiku"), a to v rámci vlastného monitorovania kvality pitnej vody a v rámci štátneho zdravotného dozoru. Pitná voda z verejných vodovodov na Slovensku je zdravotne bezpečná, nakoľko podlieha pravidelnej kontrole a spĺňa prísne limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú určené národnými právnymi predpismi. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody sú založené na medicínskych dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík pri celoživotnom príjme pitnej vody," uviedla hovorkyňa Úradu pre verejné zdravotníctvo Daša Račková.

Významné zlepšenia

Podľa Európskej environmentálnej agentúry, čistenie odpadových vôd a zníženie obsahu dusíka a fosforu z poľnohospodárstva viedli k významným zlepšeniam kvality vody. Na základe najnovších údajov agentúry EEA však len 44 % povrchových vôd v Európe dosahuje dobrý alebo veľmi dobrý ekologický stav, a to čiastočne pre znečistenie. Situácia týkajúca sa podzemných vôd je o niečo lepšia. Približne 75 % útvarov podzemnej vody je v "dobrom chemickom stave".

Trnavský okres je napojený na dva vrty a jeden prameň. Všetky zdroje sú napojené na povodie Váhu.

Trnava má v blízkosti tri zdroje podzemnej vody. Jedným z nich je vrt Voderady, ktorý má dlhodobo zvýšené hodnoty dusičnanov. Ďalším je vrt v Brestovanoch - má dlhodobo zvýšené železo, sírany, TOC a amónne ióny. Prameň v Horných Orešanoch je dlhodobo v norme. 

Objekt

Ukazovateľ

Limit

Namerané

Voderady (5390)

Dusičnany

50 mg/l

77,4 mg/l

Brestovany (20790)

Amónne ióny

0,5 mg/l

0,55 mg/l

Sírany

250 mg/l

395 mg/l

TOC

3 mg/l

3,8 mg/l

Železo celkové

0,2 mg/l

2,91 mg/l

Železo dvojmocné

0,2 mg/l

2,4 mg/l


Trnavská vodárenská spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3) testovala 425 vzoriek pitnej vody. "Vo vzorkách vody bola stanovovaná koncentrácia dusičnanov. Viac ako 40 % nami testovaných vzoriek svojím obsahom dusičnanov nezodpovedalo požiadavkám na pitnú vodu. Koncentrácia dusičnanov prekračovala limitnú hodnotu 50 mg/l," píše TAVOS.

Nitriansky okres je napojený na osem vrtov a jeden prameň, všetky sú napojené na Váh.

Nitre najbližší podzemný zdroj vody je v Dolných Krškanoch, ktorý má dlhodobo vysoké hodnoty mangánu a železa. Najnovšou látkou vo vode je prometryn. Vrt v Dražovciach má dlhodobý problém s vysokými hodnotami z amónnych iónov, mangánu a železa.

Objekt

Ukazovateľ

Limit

Namerané

Dolné Krskany (30290)

Mangán

0,05 mg/l

0,345 mg/l

Prometryn

0,1 ug/l

0,28 ug/l

Železo celkové

0,2 mg/l

0,2 mg/l

Dražovce (229690)

Amónne ióny

0,5 mg/l

1,11 mg/l

Mangán

0,05 mg/l

1,5 mg/l

Železo celkové

0,2 mg/l

5,79 mg/l

Železo dvojmocné

0,2 mg/l

4,8 mg/l

Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 / 2 Ďalšia strana
zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok