Prezidentka odobrila viacero noviel. Medzi nimi aj zníženie trestov za marihuanu pre vlastnú spotrebu

TA3 TASR
30.3.2022 14:23

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sa zavedie osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov. Horná hranica trestnej sadzby bude v takomto prípade jeden, respektíve dva roky. Vyplýva to z novely Trestného zákona.

Znižovanie dôchodkov bývalým komunistom sa Čaputovej nepáči, má požiadavku na Hegera
TASR/Pavol Zachar

V prípade zavedenia novej skutkovej podstaty prechovávania marihuany bude horná hranica trestu jeden rok vtedy, ak pôjde o množstvo, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. Horná hranica dva roky bude platiť pre množstvo, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku dávky.

Znížia sa tiež trestné sadzby aj v prípade prechovávania marihuany v množstve prekračujúcom prechovávanie pre vlastnú spotrebu, čiže nad desať dávok. Predkladatelia tak reagujú na prísne trestanie recidivistov. Sadzby sa zmenia z troch až desať rokov na tri až sedem rokov. V prípade recidívy sa menia na päť až desať rokov namiesto doterajších desať až 15 rokov. Zmeny sa týkajú len prípadu prechovávania a len vo vzťahu k látke z rastlín rodu konopa. "Doterajšia úprava vo vzťahu k iným látkam, jedom a prekurzorom a vo vzťahu k dílerstvu zostáva zachovaná," zdôraznili poslanci v návrhu.

V ustanovení o prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa, sa odstráni spodná hranica trestnej sadzby. Doteraz to bol jeden rok. Cieľom je podľa poslancov "umožniť súdom zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu a odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona". Ak by páchateľ súhlasil, novela umožní súdu uložiť namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie. Pôjde len o prípady prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu.

Novela o zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa ŤZP 

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú spôsobilé dať informovaný súhlas, budú mať nárok na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemôže to však narúšať samotné poskytovanie starostlivosti.

"V praxi často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, keďže takáto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje," argumentujú autori novely. Poznamenali, že prítomnosť blízkej osoby je pre takéhoto pacienta prospešná, pozitívne pôsobí na jeho psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.

Právo na prítomnosť blízkej osoby sa nemá vzťahovať na poskytovanie ambulantnej starostlivosti. Nemalo by platiť, ani ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Účinnosť má novela nadobudnúť 1. mája 2022.

Právo na prítomnosť blízkej osoby sa nemá vzťahovať na poskytovanie ambulantnej starostlivosti. Nemalo by platiť, ani ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Účinnosť má novela nadobudnúť 1. mája 2022.

Novela o autoškolách

V rámci rezortov vnútra a obrany budú fungovať autoškoly, v ktorých budú pôsobiť inštruktori priamo vyškolení v pôsobnosti týchto rezortov. Zmenu prinesie novela zákona o autoškolách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Návrh má riešiť nedostatok vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE a DE, ktorých potrebujú policajné, hasičské zložky či záchranári.

Ministerstvu obrany SR aj Ministerstvu vnútra SR chýbajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh, ako ani civilní alebo štátni zamestnanci nemôžu podľa poslancov vzhľadom na plnenie služobných úloh absolvovať autoškolu na vlastné náklady.

Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude prevádzkovateľ autoškoly povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik "podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov". Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením má byť po novom neplatné. Zmenou sa majú eliminovať vodiči, ktorí z dôvodu nedostatočného vodičského výcviku ohrozujú seba a iných účastníkov cestnej premávky. Novela bude účinná od 1. mája.

Novela o súdoch

Slovenský súd bude môcť po novom konať aj v prípadoch, keď si to vyžaduje záujem maloletého, ktorý nemá obvyklý pobyt na území SR. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

"Toto ustanovenie bude mať uplatnenie najmä v prípade, ak ide o slovenského občana v krajine, s ktorou SR nie je viazaná žiadnou zmluvou, a je to potrebné na ochranu práv a záujmov maloletého," spresnilo v novele ministerstvo spravodlivosti. Príslušný má byť v týchto veciach Okresný súd Trnava. Upraviť sa majú aj ďalšie procesné náležitosti.

Zmeny sa dotknú aj postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. "Ďalej sa dopĺňa úprava o osobnom doručovaní a o prítomnosti zástupcov cudzích orgánov. Upravuje sa tiež doručovanie osobám do zahraničia a zavádza sa fikcia doručenia aj pre prípady, keď sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť, alebo keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami," priblížil rezort.

Ministerstvo ozrejmilo, že nariadenia EÚ sú v jej členských štátoch priamo aplikovateľné, bez nutnosti prijatia vnútroštátnej legislatívy. "V záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v SR," podotkol. Novelizácia reaguje na novú európsku právnu úpravu v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla, niektoré jeho časti o mesiac neskôr.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok