Najčastejšie otázky a odpovede: Ako sa krúžkuje a dá sa voliť poštou? Toto musíte vedieť o eurovoľbách

3.6.2024 00:00

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Všetko najdôležitejšie sme pre vás zhrnuli nižšie.

Eurovoľby sprievodca grafika
Foto: ta3/Canva

1. Koľko poslancov si volíme?

V sobotu si budeme voliť 15 poslancov, teda o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.

2. Ako budú poslanci volení?

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali, píše stránka venovaná eurovoľbám.

Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia.

Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy (krúžky) na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov, sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

3. Koľko strán kandiduje?

Voliť si budeme spomedzi 23 politických strán. Svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej komisie do 10. marca 2024 doručilo 24 subjektov, no Pirátska strana - Slovensko sa vzdala v prospech iného subjektu.

Úplný zoznam všetkých kandidátov nájdete na internetovej stránke ministerstva vnútra. Každá slovenská domácnosť však v posledných týždňoch našla kompletný zoznam strán a jednotlivých kandidátov aj v schránkach.

4. Koľko percent musia získať politické strany?

Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu.

5. Je povinné ísť voliť?

Neexistuje zákonná povinnosť zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu (ani iných volieb) na Slovensku. No ako sa hovorí, využiť volebné právo je občianskou povinnosťou.

6. Kto môže voliť?

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte. Zároveň volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

7. Kde môžem voliť?

Na Slovensku musíte voliť v príslušnej volebnej miestnosti podľa adresy vášho trvalého pobytu. Ak nemôžete voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaní, mohli ste požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý vám umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.

Obec vášho trvalého pobytu na Slovensku vám oznámi dátum a čas konania volieb, číslo vášho volebného okrsku a adresu volebnej miestnosti spolu s informáciou o samotnom postupe hlasovania.

Ak ste občanom EÚ, bolo potrebné požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr do 29. apríla 2024. Zápis do zoznamu vykonáva príslušná obec, v ktorej máte trvalý pobyt. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt v SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ale sa v deň volieb nachádza v SR, môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti po predložení slovenského cestovného pasu.

8. Je možné voliť zo zahraničia?

Hlasovanie zo zahraničia v týchto voľbách nie je možné.

9. Čo si so sebou priniesť do volebnej miestnosti?

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európske únie. 

Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom. 

Ak ide o voliča (občana SR), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenka a ani na území iného členského štátu EÚ, predloží cestovný doklad (slovenský cestovný pas) a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

10. Ako môžu voliť zdravotne znevýhodnení?

Ak nemôžete sami upraviť hlasovací lístok z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo preto, že neviete čítať alebo písať, môžete si so sebou vziať za plentu inú osobu, ktorá vám pomôže.

Ak sa neviete dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade k vám prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. 

11. Dá sa voliť poštou?

Nie, voľba poštou v týchto voľbách na Slovensku nie je možná.

12. Dá sa voliť online?

Nie, voľba online na Slovensku nie je možná.

13. Dá sa voliť prostredníctvom zástupcu?

Nie, voliť prostredníctvom zástupcu na Slovensku nie je možné.

Pozrite si reportáž o tom, prečo sa zúčastniť volieb do europarlamentu.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok