Odložili ste si daňové priznanie? Na jeho podanie máte už len pár dní

ta3/TASR
19.6.2023 14:58

O necelé dva týždne, v piatok 30. júna uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie súvisiacej dane z príjmu. Túto povinnosť si bude musieť splniť približne 277-tisíc daňovníkov, ktorí možnosť odkladu využili.

Odložili ste si daňové priznanie? Na jeho podanie máte už len pár dní
TASR - Radovan Stoklasa

"Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenej lehote, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania už nie je. Podať DP do konca septembra môžu len tí daňovníci, ktorí podali do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov," priblížila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Ak daňovníkovi s trojmesačným odkladom vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si predĺžili lehotu, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v riadnom DP podanom v predĺženej lehote. Správca dane musí, ak sú splnené všetky podmienky, 

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť pri splnení jednej zo stanovených podmienok.

"Daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia," zdôraznila Rybanská. Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže a ani správca dane ich nemá preukázané iným spôsobom, žiadosti nemôže vyhovieť.

Podstatnými náležitosťami žiadosti sú - kto žiadosť podáva, v akej veci, čo navrhuje a určenie jednej z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenia dane v splátkach. Okrem toho je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok