ROZHOVOR: Naša vláda na potreby ľudí na juhu nereflektuje, sme radi za pomoc od tej maďarskej, hovorí predseda Aliancie

ROZHOVOR: Naša vláda na potreby ľudí na juhu nereflektuje, sme radi za pomoc od tej maďarskej, hovorí predseda Aliancie
Zdroj foto: TASR/Jaroslav Novák
Veľkú rolu v úbytku Maďarov na Slovensku, ktoré ukazuje sčítanie obyvateľstva 2021, zohrávajú podľa Forróa zmiešané manželstvá. A konkrétne dopady výsledkov? Práva komunít v obciach a mestách, v ktorých žijú, či výška podpory na kultúru.

Za 30 rokov zmizlo viac ako 100-tisíc Maďarov. Čím si to vysvetľujete?

Najmä asimiláciou. Značná časť detí z miešaných manželstiev už neovláda maďarský jazyk alebo hovorí lámanou maďarčinou. Taktiež sa často stáva, že ľudia z obcí južného a východného Slovenska sa za prácou odsťahujú do takých lokalít, kde ich deti nemajú možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku, a tým sa oslabuje ich identita. Kvôli prístupu centrálnej vlády obce na južnom a východnom Slovensku sa stali zabudnutou krajinou, kde nie je vybudovaná cestná a železničná infraštruktúra, chýba kanalizácia, domácnosti nie sú napojené na sieť s pitnou vodou, atď. Na viac ako žalostnú situáciu v oblasti vodohospodárstva sme poukázali na TK Aliancie. Naša strana vlani na jeseň urobila podrobnú analýzu, výsledky ktorej sme prezentovali aj zástupcom médií. Poukázali sme aj na to, že vodovody, kanalizácia a čističky vôd nechýbajú len v južných regiónoch stredného a východného Slovenska, ale absentujú aj tam, kde sa nachádza najväčší zdroj pitnej vody, na juhozápade Slovenska. A to i napriek tomu, že sa Slovensko v roku 2004 zaviazalo, že do desiatich rokov vybuduje vodovodnú a kanalizačnú sieť pre všetky obce, v ktorých je počet obyvateľov nad 2000. Svoj záväzok nesplnilo, kvôli čomu musí platiť sankcie.

Aliancia centrálnu vládu preto vyzvala, aby v spolupráci s vodárňami a miestnymi samosprávami neodkladne vypracovala plán pre zabezpečenie nesplneného plánu z roku 2004 a aby sa vypracovali projektové dokumentácie. Zároveň sme zdôraznili, že vypracovanie týchto dokumentov je v kompetencii miestnych samospráv, ale vláda by sa v budúcnosti mala postarať o ich refinancovanie.

Kabinet Eduarda Hegera vyčlenil na najbližších desať rokov 270 miliónov eur na vybudovanie kanalizácie a na ich napojenie na čistiace stanice pre obce nad 2000 obyvateľov a 110 miliónov eur pre obce do 2000 obyvateľov, pričom obec s počtom približne 3500 obyvateľov na vybudovanie kanalizácie potrebuje okolo 15 miliónov eur. Z týchto údajov je jasné, že vyčlenené finančné prostriedky sú poddimenzované, ktoré by sotva pokryli výdavky 20 takýchto obcí.

Nemôžeme sa čudovať, keď sa ľudia z týchto regiónov rozutekajú, odchádzajú za lepšími životnými podmienkami.

Pokračovanie trendu potvrdilo aj sčítanie obyvateľstva 2021 napriek možnosti uviesť druhú národnosť. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422 065 obyvateľov. Vy ste sa výsledkov pred zverejnením báli. Dnes ste sklamaný alebo aké pocity prevládajú?

Mám zmiešané pocity. Jednak som rád, že sa tempo klesania počtu Maďarov žijúcich na Slovensku spomalilo. Som však samozrejme sklamaný, že trend klesania ďalej pokračuje. Tak ako ostatné národnostné komunity na Slovensku, aj my Maďari prispievame k tomu, aby Slovensko bolo pestrejšie, bohatšie a príťažlivejšie. Spája nás spoločná história, z ktorej by sme mali všetci ťažiť a dosiahnuť to, aby Slovensko pre okolitý svet bolo ešte zaujímavejšie.

To je trend, ktorý presahuje aj Zákon o štátnom občianstve - ten tomu trendu podľa vás pomohol do akej miery?

Nerád by som spájal tieto dve veci. V prípade Zákona o štátnom občianstve sme za to, aby sme sa vrátili k stavu platnému pred rokom 2010. Týmto by sme nikomu neuškodili, navyše nikto by nemal pocit, že zákon je namierený proti nemu.

Vy ste už poukazovali na problém detí zo zmiešaných manželstiev, ktoré sa už tak nehlásia k maďarskej národnosti. Myslíte si, že aj toto hralo rolu?

Naďalej tvrdím, že veľmi veľkú. A kým sa centrálna vláda k regiónom južného a východného Slovenska bude stavať macošsky ako doteraz, situácia sa bude ďalej zhoršovať.

Podľa Györgya Gyimesiho výsledky ukázali, že národnostná identita je len jedna. Súhlasíte?

Národná identita môže byť iba jedna.

Inak, keď sme pri jeho mene, ste spokojný ako zastupuje záujmy maďarskej menšiny v parlamente? Hovorili ste, že niektoré výsledky by bez vás nedosiahol. Čiže spolupracujete?

Pomocnú ruku ponúkame každému, komu situácia národností žijúcich na Slovensku a regióny, v ktorých žijeme, nie sú ľahostajné. Vidíme však, že kým naša komunita nebude mať silné zastúpenie v parlamente, šanca pre výrazný posun v otázkach týkajúcich sa národností a regiónov južného a východného Slovenska je mizivá. Najlepšie rozumieme tejto problematike, preto vieme ponúknuť aj najlepšie riešenia.

Aký konkrétny dopad budú mať výsledky sčítania pre maďarskú menšinu?

Výsledky sčítania obyvateľstva majú vplyv na to, aké práva môžu mať národnostné komunity v obciach a mestách, v ktorých žijú. Od týchto výsledkov závisí aj výška podpory kultúry národnostných komunít. Preto sú z pohľadu existencie národnostných komunít veľmi dôležité. Pre zachovanie pestrosti a atraktivity, ktorej sa naša krajina teší práve vďaka národnostným komunitám, sú potrebné výraznejšie legislatívne, inštitucionálne a finančné opatrenia.

Maďarov ubudlo, ale nie tak dramaticky ako pred desiatimi rokmi. Ako podľa vás dopadnú výsledky ďalšieho sčítania?

To závisí od toho, aké opatrenia budú prijaté v záujme národnostných komunít. Ak sa budú brať ako prínos pre túto krajinu, čísla sa môžu zlepšiť.

Pred pár dňami bola medializovaná informácia, že Aliancia je už niekoľko mesiacov po svojom vzniku v kríze. Týkalo sa to zapájania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Kým vy ste hovorili, že sa nebudete do nej zapájať, platforma SMK vyzýva svojich prívržencov na účasť na pochode Orbána. Ako to je s tou krízou dnes?

Vedeli sme, že zlúčenie troch strán s odlišnými ideológiami neprinesie názorovú zhodu vo všetkých otázkach. Práve táto rôznorodosť môže byť našou výhodou.

Spĺňa zatiaľ existencia Aliancie vaše očakávania?

Aliancia existuje iba tri mesiace. Najväčšou výzvou uplynulého roka bolo zlúčenie troch strán, výzvou tohto roka budú komunálne a župné voľby. Teraz sa musíme sústrediť na dobudovanie regionálnych štruktúr, musíme sa zlepšiť v komunikácii, aby sme pre svoju komunitu dosiahli silné zastúpenie v regiónoch.

Strana má však stále pod päť percent, čo dokázal aj posledný prieskum. Zatiaľ sa jej teda primárny cieľ - zastúpenie Maďarov v národnej rade - nedarí naplniť...

Voľby do národnej rady budú pravdepodobne až v roku 2024. Ako som spomínal, v súčasnosti sa sústreďujeme na komunálne a župné voľby.

Ako by ste komentovali kabinet Eduarda Hegera s ohľadom na ústretovosť pri vašich požiadavkách? Ste s ňou spokojný aspoň politicky? Spomínali ste, že maďarská vláda vám pomáha viac.

Žiaľ, vidíme, že regióny južného a východného Slovenska sú pre centrálnu vládu naďalej zabudnutou časťou Slovenska. Na naše pripomienky v prípade rušenia krajského súdu v Banskej Bystrici, pokračovania rýchlostnej cesty R7, vybudovania horského tunela pri Soroške, rekonštrukcie a rozvoja železničnej siete nereflektuje, čím nereflektuje na potreby obyvateľov a mohol by som pokračovať ďalej. Na tieto pripomienky často nedostaneme žiadnu reakciu. Aj preto je pomoc prichádzajúca od maďarskej vlády do týchto regiónov taká vzácna. Nechápavo počúvam hlasy, ktoré túto pomoc kritizujú. Týmto svojim prístupom totiž nepomáha iba Maďarom žijúcim na Slovensku, ale celému regiónu a nezávisle od národnosti každému, kto v týchto regiónoch žije a tým aj celému Slovensku. 

Témou týchto dní je obranná dohoda s USA. Ozývajú sa obavy o rozmiestňovaní amerických vojakov na našom území, vy ste za jej prijatie?

Všetky okolité krajiny majú podpísanú obrannú dohodu s USA. Je dôležité, aby v súvislosti s prítomnosťou spojencov na našom území požiadavkami zo strany USA bol potrebný súhlas vlády alebo NRSR. Je zrejmé, že táto otázka rezonuje aj vďaka konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zástupcovia našej zahraničnej politiky sa často chvália nadštandardnými vzťahmi s Ukrajinou, preto si myslím, že Slovensko by malo byť aktívnejšie v úlohe mediátora medzi týmito krajinami.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá