Nezamestnanosť Rómov je problém, za priemerom zaostávajú

Zamestnanosť príslušníkov rómskej menšiny zaostáva za priemerom ostatnej populácie. Dôvodom má byť predovšetkým nízka úroveň ich vzdelania, kvalifikácie a zručností. Vyplýva to z analýzy ekonómov Ministerstva financií, ktorí odporúčajú vláde prijať opatrenia na lepšie zapojenie Rómov do vzdelávania a na trh práce.

Prvýkrát ukázali reálny stav

Zamestnanosť Rómov výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou na Slovensku. Vyplýva to z analýzy dát Atlasu rómskych komunít a individuálnych administratívnych údajov. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva financií SR, Inštitút finančnej politiky na MF SR spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tak po prvýkrát ukázali, aký je reálny stav vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti Rómov.

Skutočnosť, že v oblasti integrácie Rómov na trhu práce nastal len malý progres, je vo veľkej miere zapríčinená nízkou úrovňou vzdelania a limitovanou podporou zo strany politík zamestnanosti. "Je preto nevyhnutné posilniť politiky podporujúce integráciu Rómov na trhu práce a vo vzdelávaní. Medzinárodné organizácie v tejto súvislosti tiež odporúčajú Slovensku zlepšiť monitoring a analytické nástroje, ktoré zvýšia efektívnosť týchto politík," konštatuje tlačový odbor ministerstva financií.

Zamestnanosť sa zvýšila

V období rokov 2004 až 2017 dosahovala miera zamestnanosti Rómov len zhruba tretinu miery zamestnanosti väčšinovej populácie. "V roku 2017, v zlatých časoch slovenského trhu práce, sa miera zamestnanosti Rómov zvýšila na takmer 21 percent. Stále však výrazne zaostávala za väčšinovým obyvateľstvom nielen na úrovni SR, ale i za nerómskym obyvateľstvom žijúcim v tých istých obciach," uvádza tlačová správa.

Výrazný rozdiel v zamestnanosti Rómov je aj medzi pohlaviami. Miera zamestnanosti žien dosahuje len približne 16 percent oproti 26 percentám u mužov. Je to predovšetkým výsledok tradičného rozdelenia úloh v rómskych domácnostiach, kde sa ženy často venujú domácim prácam a výchove detí.

Slabé výsledky v škole

Problém vidia analytici nielen v nízkej kvalifikácii a nedostatočných zručnostiach, ale aj v slabých výsledkoch Rómov v školskom systéme. „Môžeme povedať, že prostredie chudobnej domácnosti, kde prevažuje nízke vzdelanie rodičov, tiež výrazne ovplyvňuje výsledky ich detí v škole,“ uviedol Slavomír Hidas z Inštitútu finančnej politiky na MF SR. Až takmer polovica týchto detí žije v domácnosti, ktorá poberá hmotnú núdzu. Výrazne zaostáva aj predškolská výchova rómskych detí, čo následne ovplyvňuje aj ich výsledky v škole, konštatuje analýza.

Z analýzy dát Atlasu rómskych komunít a individuálnych administratívnych údajov tiež vyplýva, že rómskym deťom sa v školskom systéme nedarí, odchádzajú z neho skoro a so zlými výsledkami. Vo výsledkoch celoslovenského testovania žiakov základných škôl v 5. a 9. ročníku dosahujú rómski žiaci zhruba polovičnú úspešnosť oproti majorite a približne polovica z nich sa do 9. ročníka ani nedostane.

Tento fakt je spôsobený opakovaním ročníkov. Z toho následne v neskoršom veku vyplýva aj nízka zamestnanosť v tejto populácii. Inštitút finančnej politiky na MF SR spolu s OECD v súčasnosti pripravujú aj širšiu analýzu venovanú riešeniam najpálčivejších otázok rómskej komunity na Slovensku.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá