Sabinovských Rómov presťahovali diskriminačne, rozhodol o tom súd

Mesto Sabinov a niekdajšie ministerstvo výstavby konali diskriminačne pri vysťahovaní Rómov. Rozhodol o tom Krajský súd v Prešove, v prípade presťahovania občanov rómskeho pôvodu z centra mesta do bytov nižšieho štandardu mimo zastavenej časti. Radnica tak urobila bez ohľadu na to, či platili za bývanie, alebo nie.

Do bytov nižšieho štandardu

Krajský súd v Prešove definitívne rozhodol, že mesto Sabinov a ministerstvo výstavby konali diskriminačne, keď pri vysťahovaní domov v centre mesta pristupovali inak k rómskym a nerómskym obyvateľom. Občania rómskeho pôvodu boli, bez ohľadu na to, či išlo o platičov či neplatičov, z centra Sabinova presťahovaní do bytov nižšieho štandardu, nachádzajúcich sa mimo zastavenej časti mesta. Informovala o tom mimovládna organizácia Via Iuris.

Ako uviedla, podľa súdu samospráva svojím konaním porušila zásadu rovnakého zaobchádzania v dvoch oblastiach. Jednak nevhodným výberom lokality, pretože miesto, kam Rómov vysťahovali, prehlbuje ich segregáciu a tiež tým, že do tejto lokality presťahovalo len Rómov, pričom nerómskych občanov z rovnakých domov riešilo inak. Súd, ktorý definitívne rozhodol desať rokov trvajúci spor, priznal každému z ôsmich žalobcov finančné zadosťučinenie v sume 1000 eur.

Nerovný prístup mesta

"V centre mesta Sabinov bývali vo viacerých domoch vo vlastníctve mesta obyvatelia rómskeho pôvodu. Od júna 2006 boli všetci postupne vysťahovaní do bytov nižšieho štandardu do oblasti Telek, ktorá je asi kilometer od posledných obydlí. Mesto Sabinov im vypovedalo nájomný vzťah z dôvodu potrebných opráv bytov. Nakoľko bolo mesto zo zákona povinné poskytnúť vysťahovaným primeraný náhradný byt, vystavalo pre nich nové byty nižšieho štandardu, na ktoré poskytlo dotáciu ministerstvo výstavby," uviedla Via Iuris.

Ako ďalej konštatovala mimovládna organizácia, byty na Teleku mesto podľa oficiálnych dokumentov stavalo pre 'neprispôsobivé osoby a neplatičov', avšak z iných dokumentov jasne vyplýva, že tieto byty boli označené ako 'rómske byty'. Na Telek však boli vysťahovaní všetci Rómovia bez ohľadu na to, či boli neprispôsobiví alebo neplatiči. Nerovný prístup mesta dokazuje aj fakt, že poslednej skupine Rómov, ktorí mali byť na Telek vysťahovaní, ale dokázali si včas zohnať právnu pomoc od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária Prešov, mesto poskytlo byty mimo oblasti Telek.

Namiesto integrácie segregácia

"Súd v rozsudku uviedol, že mesto vyvinulo maximálne úsilie, aby z centra mesta vysťahovalo občanov rómskeho pôvodu a urobilo tak bez prihliadnutia na špecifiká konkrétnej rodiny a splnenia zákonných predpokladov. Krajský súd sa tiež stotožnil s rozsudkom okresného súdu, ktorý konštatoval, že hoci mesto deklaruje, že má program sociálnej integrácie Rómov, tým, akým spôsobom presťahovalo rómskych obyvateľov z Námestia Slobody, došlo k ich segregácii," vysvetlila mimovládna organizácia vo svojom vyhlásení.

Súd podľa Via Iuris tiež rozhodol, že aj ministerstvo výstavby pri poskytovaní dotácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu konalo diskriminačne. Súd uviedol, že povinnosťou ministerstva bolo žiadosť o dotáciu analyzovať a predísť tak všetkým možným dôsledkom realizácie projektu, čím by zo strany štátu došlo k splneniu medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo zákazu diskriminácie.

"Ide o rozhodnutie precedentného významu, ktoré by malo jednak významne ovplyvniť pravidlá poskytovania dotácií zo strany štátu, a tiež zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov a vnútroštátnych pravidiel pri poskytovaní bývania tak, aby nedochádzalo k diskriminácii," dodala advokátka Via Iuris Kristína Babiaková, ktorá postihnutých Rómov zastupovala.

"Krajský súd v Prešove rozhodol, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR malo v roku 2005 podrobnejšie skúmať samotný projekt na poskytnutie dotácie, ktorý mesto Sabinov predložilo, nakoľko už v samotnom procese podania žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné identifikovať riziko segregácie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR rešpektuje rozsudok Krajského súdu v Prešove v plnom rozsahu a splní si všetky povinnosti, ktoré mu z neho vyplývajú," uviedla Zuzana Viciaňová z odboru komunikácie rezortu dopravy.

TOP videá

Katastrofálny stav bytov

Mesto Sabinov rešpektuje právoplatný rozsudok Krajského súdu v Prešove, avšak podľa právnika mesta Lukáša Janigu zastáva názor a má za preukázané, že sa nesprávalo v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, a že konanie mesta nebolo diskriminačné.

"Príslušnosť k etnickej skupine rómskeho pôvodu teda nebola kritériom na vysťahovanie. 'Vysťahovaní' boli všetci nájomcovia bez rozdielu národnostného alebo etnického pôvodu. Vzhľadom na katastrofálny technický stav pôvodných bytov obývaných aj navrhovateľmi bolo nevyhnutné z dôvodu ochrany ich života, zdravia i majetku, ako aj v záujme zachovania samotnej materiálnej podstaty bytov, presťahovať ich do vyhovujúcejších podmienok," argumentuje Janiga.

Ako doplnil, pridelením nových nájomných bytov v lokalite Telek sa každému z navrhovateľov podstatne zlepšili bytové podmienky. "Máme za to, že zásada rovnakého zaobchádzania v oblasti poskytovania tovarov a služieb, pokiaľ ide o prístup k bývaniu, nebola a nie je mestom porušovaná," dodal Janiga.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá