Čo sľubujú politici živnostníkom? Pozrite si základný prehľad ekonomických stanovísk strán

ta3
23.9.2023 15:32 , Aktualizované: 23.9.2023 18:42

Vážení politici, dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše stanovisko ku kľúčovým otázkam na zlepšenie podnikateľského prostredia. Takto znie úvod predvolebného dotazníka, ktorý zaslal Slovenský živnostenský zväz politickým stranám. Čo odpovedali? Aj o tom sme diskutovali s Miriam Bellušovou, generálnou sekretárkou Slovenského živnostenského zväzu.

Slovenský živnostenský zväz SŽZ je strešný zväz živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Záujmy živnostníkov, mikro, malých a stredných podnikateľov zastupuje už viac ako 30 rokov.

V období pred kľúčovými parlamentnými voľbami, ktoré okrem politického smerovania rozhodnú aj o ekonomických vyhliadkach našej krajiny, sa SŽZ rozhodol osloviť politické strany so žiadosťou o stanovisko ku kľúčovým otázkam vo vzťahu ku kvalite podnikateľského prostredia. Bolo vybraných päť zásadných tém, ktoré sú z pohľadu živnostníkov a MSP prioritné.

Výsledkom ankety je základný prehľad ekonomických stanovísk jednotlivých politických strán, ako vnímajú potreby živnostníkov, mikro, malých a stredných podnikateľov a ako budú postupovať pri prijímaní novej legislatívy.1. Fyzické osoby podnikatelia si v súčasnosti môžu pri stanovovaní základu dane z príjmov uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu, max. 20 000 eur. Zachováte alebo zvýšite tento limit pri prípadnej daňovo-odvodovej reforme?

Demokrati: ÁNO. Nemáme v úmysle rušiť ani znižovať tzv. paušálne výdavky, drobným podnikateľom zásadne zjednodušujú podnikanie, nemusia viesť účtovníctvo, nemusia dokladovať svoje skutočné výdavky a obávať sa prípadných kontrol. Súčasne sa takto zjednodušujú aj procesy na strane štátu.

Hlas-SD: ÁNO. Živnostníkov považujeme za základ lokálnej ekonomiky, rozvoja regiónov a rozšírenie vykonávania živností napríklad v remeslách ako prostriedok znižovania regionálnych rozdielov. Požiadavku na zmenu hranice k povinnej registrácii k DPH alebo zmenu nastavenia mechanizmu paušálnych výdajov vnímame ako relevantnú a opodstatnenú. Môžeme potvrdiť, že sa zaoberáme otázkou zvýšenia hranice pre povinnú registráciu DPH, taktiež chceme ponechať v platnosti existujúci mechanizmus paušálnych výdavkov a intenzívne hľadáme riešenia ako zvýšiť hranicu uplatniteľnosti. Na reálne posúdenie vplyvov však potrebujeme dáta o účtovných závierkach živnostníkov.

Plánujeme ponechať paušálne výdavky živnostníkov (voľné živnosti 60 % a pre remeselné živnosti po vzore Česka možno navýšiť na viac ako 60 %) a intenzívne hľadáme riešenia ako zvýšiť hranicu uplatniteľnosti na úroveň 25 000 - 30 000 eur. Taktiež sa zaoberáme otázkou zvýšenia hranice pre povinnú registráciu DPH blízko k úrovni 75 000 eur.

KDH: ÁNO, zachováme, prípadne môžeme diskutovať o zvýšení limitu, lebo takéto opatrenie znižuje živnostníkom administratívnu náročnosť pri podnikaní. Ako dobrovoľnú alternatívu budeme presadzovať živnostenské licencie, ktoré paušálnou platbou umožnia jednorazovo splniť si povinnosti voči štátu v daniach a odvodoch, odbremenia ich od účtovníctva a podávania daňového priznania.  

Modrí, Most-Híd: ÁNO, a budeme presadzovať zvýšenie.

Progresívne Slovensko: ÁNO, sme za zvýšenie limitu v rámci aktuálnych možností verejných financií.

SaS: ÁNO. Zachováme doterajší limit 60 %. Pri hranici 20 000 eur pokladáme za zmysluplné aj nastavenie systému valorizácie, teda automatického zvyšovania. Pri súčasnom fixnom nastavení totiž prichádza k nárastu skutočného zdanenia a byrokracie vplyvom inflácie a ekonomického vývoja. SaS chce chrániť podnikateľov a ľudí od nárastu celkového daňového zaťaženia a byrokracie a prispieť k ich zníženiu.

SNS: ÁNO, lebo sme to v minulosti aj takto presadili. Bez SNS by uvedené zrejme ani neexistovalo dodnes. Vlády od roku 2020 však pre živnostníkov neurobili nič. Do budúcna sme ešte za zvýšenie finančného limitu 20 000 eur na vyššiu sumu.

2. Firmy so základom dane do 50 000 eur, tzv. mikrodaňovníci, v súčasnosti platia daň z príjmov určenú ako 15 % zo základu dane, teda zvýhodnenú oproti bežným platcom dane. Zachováte túto zníženú sadzbu dane z príjmov pre mikrodaňovníkov?

Demokrati: ÁNO. Navrhujeme návrat k rovnej dani 19 % pre všetky právnické a fyzické osoby, súčasne však chceme zachovať pre drobných podnikateľov toto symbolické daňové zvýhodnenie.

Hlas-SD: ÁNO.

KDH: ÁNO, ak sa nepodarí presadiť živnostenské licencie.

Modrí, Most-Híd: ÁNO, zavedieme ROVNÚ DAŇ, no zvýšime nezdaniteľnú časť dane tak, že na tom FO podnikatelia budú oveľa lepšie, ako dnes.

Progresívne Slovensko: ÁNO.

SASKA: ÁNO. Chceme zachovať zvýhodnené zdaňovanie pre mikrodaňovníkov. Nie však cez zníženú sadzbu dane, ale cez zvýšenie nezdaniteľného minima, resp. odpočítateľnej položky. Chceme totiž opätovne zaviesť rovnú daň z príjmu (maximálne 19 %), ktorá pomohla Slovensku dostať sa na cestu vyššieho ekonomického rastu a blahobytu. V rámci tejto zmeny chceme ochrániť mikrodaňovníkov pred nárastom daňového zaťaženia cez kompenzácie formou nezdaniteľného minima resp. odpočítateľnej položky.

SNS: ÁNO, lebo sme ju v minulosti takto presadili a to až do sumy 100 000 eur. Strana Sas túto následne po roku 2020 znížila len na sumu 50 000 eur. Chceme tento limit opäť zvýšiť na pôvodnú sumu 100 000 eur. Uvedené je aj vo volebnom programe SNS.
3. Limit príjmov z podnikania pre povinnú registráciu za platiteľa DPH je už od vstupu Slovenska do EÚ nezmenený a predstavuje 49 790 eur. Tento limit nereflektuje infláciu, ani nárast miezd v ekonomike. EÚ pritom povolila členským štátom zvýšiť ho až na úroveň 85 000 eur. Podporíte zvýšenie tohto limitu na úroveň aspoň 70 000 eur?

Demokrati: ÁNO. Síce to nemáme priamo uvedené v programe ale je logické, aby sa súčasná hranica skokovo zvýšila. Je v zákone už približne 15 rokov rovnaká a v súčasnej situácií, kedy zaznamenávame vysokú infláciu a teda i rast cien a vstupných nákladov, je vhodné hranicu pre registráciu za platiteľa DPH zvýšiť.

Hlas-SD: ÁNO, viď otázka 1.

KDH: ÁNO, v programe máme návrh na zvýšenie hranice na 60-tisíc eur, ale dokážeme diskutovať aj o 70-tisícoch eur.

Modrí, Most-Híd: ÁNO, uvedené zvýšenie budeme podporovať.

Progresívne Slovensko: ÁNO, sme za zvýšenie limitu v rámci aktuálnych možností verejných financií.

SASKA: ÁNO. Od 1.1.2024 chceme zvýšiť limit pre povinnú registráciu za platiteľa DPH na 75 000 eur. Od 1.1.2025 na 85 000 eur (od tohto dátumu to umožnia pravidlá EÚ). Aj v tomto prípade by sme chceli nastaviť formu valorizácie, ak to umožnia pravidlá EÚ, aby neprichádzalo k skrytému nárastu byrokracie a daňového zaťaženia.

SNS: ÁNO, pričom preskúmame možnosti zvýšenia tohto limitu až na 100 000 eur, resp. maximálny možný strop, ak bude nižší ako 100 000 eur. Uvedené je aj vo volebnom programe SNS.

4. Slovenské firmy bojujú s výrazným a čoraz naliehavejším nedostatkom pracovníkov. Jednou z identifikovaných príčin je nedostatok absolventov odborných škôl v odboroch, ktoré potrebuje trh práce. Podporíte opatrenia na zlepšenie stavu odborného vzdelávania a prípravy vybudovaním vzdelávacích centier pre OVP zo zdrojov, ktoré Slovensku poskytuje EÚ v rámci Programu Slovensko a iných?

Demokrati: ÁNO. Vzdelávanie a školstvo považujeme za jednu z kľúčových tém. Podporíme investície do vzdelávania a do odbornej prípravy v oblastiach dôležitých pre technologický rozvoj, výskum a tvorbu nových riešení. Podporíme reformu stredného odborného vzdelávania.

Hlas-SD: ÁNO, jednoznačne, v našom programe sme predstavili myšlienku zavedenia tzv. vysokoškolského a pokračovanie stredoškolského duálu. Vo všeobecnosti sa téme stredného odborného, ako aj ďalšieho (celoživotného) vzdelávania v našom programe venujeme veľmi intenzívne, pretože kvalitný a dostupný ľudský kapitál považujeme za jednu z najzásadnejších výziev pre budúci rozvoj národného hospodárstva. Zároveň vnímame dôležitú úlohu cechov a je dôležité sa baviť o propagácii členstva v cechu ako formy zvýšenia kredibility vykonávaných profesií. Intenzívne taktiež hľadáme možnosti na odbúravanie administratívnej záťaže pri zriaďovaní a prevádzkovaní živnosti (napr. jeden kontaktný bod pre vybavenie všetkých náležitostí,...).

KDH: ÁNO, určite, lebo prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile považujeme za dôležitý. Sme za rozšírenie duálneho vzdelávania na malé a stredné firmy.

Modrí, Most-Híd: ÁNO, v rámci témy Školstvo sa tým zaoberáme, v téme Dotačné schémy máme na to vypracovaný systém, ako jednoduchšie a rýchlejšie čerpať Eurofondy. 

Progresívne Slovensko: ÁNO.

SASKA: ÁNO, lebo si uvedomujeme, že štruktúra absolventov nezodpovedá potrebám zamestnávateľov. Považujeme za kľúčové, aby absolventi odborných škôl boli čo najlepšie pripravení na trh práce a aby pri vzdelávaní využívali najmodernejšiu techniku či pracovné postupy. V tomto ohľade dokážu byť vzdelávacie centrá veľkou pomocou pre žiakov aj pre školy. Okrem toho v programe máme mnoho konkrétnych opatrení, ktorými chceme motivovať nezamestnaných, aby išli skôr do práce, študentov, aby skôr ukončili vysokú školu, rodičov, aby taktiež išli skôr do práce, mladých, aby mohli ísť skôr na brigády a tiež, pomôcť k prílevu nedostatkovej pracovnej sily zo zahraničia.

SNS: ÁNO.
5. V rámci boja s druhotnou platobnou neschopnosťou, podporíte návrh, aby pri verejných zákazkách mohol zaplatiť obstarávateľ (štátna, verejná inštitúcia, samospráva) faktúry priamo subdodávateľom (malým a stredným firmám), ak si hlavný dodávateľ voči nim nesplnil splatné záväzky?

Demokrati: NIE. Je to príliš veľké riziko pre stáť. Riešením je fungujúci právny stáť a vymožiteľnosť pravá v reálnom čase.

Hlas-SD: ÁNO, v princípe – na tému druhotnej platobnej neschopnosti v širšom kontexte však presadzujeme poctivú diskusiu a na tento účel zriadime otvorenú platformu za účasti relevantných partnerov s cieľom identifikácie funkčných riešení a ich následnej aplikácii do praxe.

KDH: NIE, už pri podpise zmluvy musí byť jasné a garantované, že obstarávateľ si vyberá subjekt, ktorý si splní povinnosti voči subdodávateľom. Inak by sa dodávateľ k takejto zákazke ani nemal dostať.

Modrí, Most-Híd: NIE, prikláňame s k potrebe preskúmania, či takéto opatrenie je aplikované v praxi v inej krajine a do akej miery je efektívnym nástrojom pre riešenie daného problému.

Progresívne Slovensko: ÁNO.

SASKA: NIE, lebo máme podľa nášho názoru právne čistejšie riešenie, pri ktorom nehrozia nezamýšľané dôsledky, ktoré by mohli podnikateľom nakoniec viac ublížiť ako pomôcť. Chceme zaviesť princíp „Kontrolný výkaz DPH je platobný titul“. To znamená, že ak si daňový subjekt dá prijatú faktúru do kontrolného výkazu DPH (uplatní si odpočet DPH), tak uvedenú faktúru uznáva ako oprávnenú. Ak ju ale dodávateľovi nezaplatí, môže sa dodávateľ (veriteľ) obrátiť na Daňový úrad a dostane potvrdenie o zaradení faktúry do výkazu DPH. Toto potvrdenie sa stane platobným titulom a veriteľ sa môže okamžite obrátiť na exekútora.

SNS: ÁNO.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok