Zasadala vláda. Schválila peniaze na rekonštrukciu detskej nemocnice v Košiciach a zatopenej polikliniky v Nových Zámkoch

10.7.2024 08:21 , Aktualizované: 10.7.2024 12:59

Vládny kabinet mal na programe svojho stredajšieho rokovania viac ako 50 návrhov či informatívnych materiálov. Pozrite si, ktoré návrhy smerujú do Národnej rady.

Jednodňová diaľničná známka

Od augusta bude možné kúpiť aj na Slovensku jednodňovú diaľničnú známku za 5,4 eura. Vyplýva to z novely nariadenia o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré schválila vláda.

Nariadením sa zároveň ruší celoročná diaľničná známka a okrem jednodňovej tak zostáva v platnosti iba 365-dňová, mesačná a desaťdňová známka.

"Účelom návrhu nariadenia vlády je ustanoviť výšku úhrady diaľničnej známky s jednodňovou platnosťou, ako aj vykonať legislatívnotechnické úpravy v súvislosti s navrhovaným zrušením diaľničnej známky za kalendárny rok a v súvislosti s terminologickým zosúladením so zákonom o pozemných komunikáciách," spresnilo Ministerstvo dopravy SR.

Nariadenie nadobudne účinnosť 1. augusta.

Peniaze na rekonštrukciu nemocnice v Košiciach

Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice pôjde 35 887 967 eur. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Nadstavba má umožniť aj rekonštrukciu budov, do ktorých sa komplexne neinvestovalo 40 rokov. Dobudovať sa majú nové priestory pre viaceré oddelenia.

Cieľom návrhu realizácie nadstavby a stavebných úprav objektu košickej detskej fakultnej nemocnice je rozšíriť, zmodernizovať a vynoviť súčasné nemocničné priestory pre detských pacientov, sprevádzajúce osoby a zdravotnícky personál. Vláda priblížila, že do časti objektov sa neinvestovalo takmer 40 rokov a sú v podstate v pôvodnom stave.

Peniaze pre zatopenú nemocnicu

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dostane od štátu 196 500 eur na odstránenie škôd po zatopení. Zdroje sa majú uvoľniť zo Všeobecnej pokladničnej správy. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní.

"Dňa 26. júna mesto Nové Zámky zasiahli prívalové dažde, ktoré spôsobili zatopenie celého mesta, vrátane FNsP Nové Zámky. V rámci nemocnice boli spôsobené majetkové škody, keďže boli zatopené vyšetrovne, výťahové šachty, kuchyňa, práčovňa, ako aj chodby, vrátane skladov so zdravotníckym materiálom, liekmi a potravinami," uvádza sa v predkladacej správe.

Trestný zákon a EK

Vláda na stredajšom zasadnutí odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou. Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhuje Národnej rade SR prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní.

V prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ sa navrhuje obligatórny trest odňatia slobody uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov.

"Vzhľadom na zmeny a doplnenia Trestného zákona týkajúce sa ochrany finančných záujmov Európskej únie sa navrhuje do Trestného zákona zaviesť výslovnú právnu úpravu pojmového vymedzenia finančných záujmov Európskej únie," priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe legislatívneho návrhu.

V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. "Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody," uvádza sa v dôvodovej správe.

Do Trestného zákona sa zavádza aj úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

Vláda navrhuje, aby novela Trestného zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

Riešenie skládky odpadu

Vláda poverila Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný rezort pre skládku priemyselného odpadu Pod Branzovou v Hnúšti. Urobila tak na stredajšom rokovaní.

"Určenie príslušného ministerstva vládou SR je potrebné kvôli čerpaniu alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží a zároveň je potrebné z dôvodu plnenia Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2022 - 2027)," vysvetlilo MŽP. Materiál vypracovalo na základe rozhodnutia vo veci určenia povinnej osoby, ktoré vydal Okresný úrad v Banskej Bystrici, keďže pôvodca skládky zanikol a nebolo možné určiť povinnú osobu.

Alokovaná čiastka z Programu Slovensko na riešenie environmentálnych záťaží je viac ako 239,11 milióna eur z Kohézneho fondu. Štát sa má podieľať spolufinancovaním vo výške 15 percent, čo predstavuje sumu vyše 42,19 milióna eur.

Pozrite si prvý vstup redaktora ta3 Martina Chlebovca počas rokovania vlády.

Cvičenie INEX

Cvičenie INEX 6 ukázalo 17 oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie manažmentu mimoriadnych radiačných situácií. Išlo napríklad o absenciu legislatívneho určenia zodpovednosti za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vzniknutými počas udalosti alebo chýbajúce zariadenie na meranie vnútorného ožiarenia osôb. Hodnotiacu správu o vykonaní a vyhodnotení cvičenia v stredu schválila vláda. Navrhnuté opatrenia a úlohy majú šéfovia rezortov rozpracovať do konca roka.

Správa upozorňuje tiež na chýbajúce pravidelné cvičenie  pripravenosti so zapojením odborov zdravotníctva vyšších územných celkov, ktoré zodpovedajú za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na danom území. Zistili sa aj nedostatky v činnosti a komunikácii jednotlivých zložiek radiačnej monitorovacej siete.

Odškodné 90-tisíc eur pre rodinu právnika, ktorý zomrel na covid

Pozostalí po advokátovi Ľubomírovi Krivočenkovi dostanú odškodnenie v sume 90-tisíc eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom je zmierniť nemajetkovú ujmu pozostalých formou poskytnutia finančnej náhrady. Po 30-tisíc eur dostane manželka a dve deti advokáta.

"Rozhodnutie vlády vychádza z neaplikovateľnosti relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy na tento prípad a z existujúceho záväzku SR rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne úpravy, ktorými je viazaná," píše sa v schválenom materiáli.

Advokát Ľubomír Krivočenko bol vo väzbe od marca 2020 do 28. februára 2021, kedy zomrel. Jeho úmrtiu predchádzalo rozšírenie nákazy ochorenia COVID-19 v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Zomrel vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Vláda pripomína, že manželka zosnulého žiadala opakovane počas jeho väzby o zvýšenú zdravotnú starostlivosť, keďže bol rizikovým pacientom pre jeho vek 59 rokov a pre ochorenia, ktorými trpel. "Jej žiadosti boli opakovane zamietnuté," píše sa v materiáli. Bezprostredne po smrti manželka iniciovala trestné konania a podávala podnety na prešetrenie, či jej manžel nezomrel v dôsledku nedostatočnej a oneskorenej lekárskej pomoci a či štátne orgány neprispeli k jeho smrti. Trestné oznámenia i podnety boli odmietnuté s odôvodnením, že zdravotná starostlivosť bola správna a nezanedbaná.

Podpredsedníčka ŠÚ SR

Novou podpredsedníčkou Štatistického úradu SR bude Ľudmila Ivančíková. Vláda ju vymenovala na stredajšom zasadnutí.

Ivančíková od roku 2009 pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ. Taktiež riadila projekt EU-SILC a bola vedúcou oddelenia sociálnych štatistík a výberových zisťovaní.

Vláda má cieľ znížiť deficit HDP

Hrubý verejný dlh SR v minulom roku dosiahol 56 % hrubého domáceho produktu (HDP) a zostal tak nad najvyššou hranicou dlhovej brzdy. Išlo o dôsledok predovšetkým uplynulých štyroch rokov ovplyvnených pandemickou a energetickou krízou. Ciele vlády znížiť deficit pod 3 % HDP do konca volebného obdobia dlh stabilizujú, na to je však potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia vo výške takmer 3 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií SR v Zdôvodnení výšky hrubého dlhu SR a návrhu opatrení na jeho zníženie, ktoré v stredu schválila vláda.

"Dlh vzrástol najmä vplyvom pandémie COVID-19 a tiež energetickej krízy, čo sa prejavilo vysokými deficitmi štátneho rozpočtu v rokoch 2020, 2021 a 2023. V minulom roku boli zároveň prijaté viaceré opatrenia najmä v rodinnej politike, ktoré nesúviseli priamo s reakciou na krízu. Pod zvýšenie hrubého dlhu sa podpísal aj nárast hotovostnej rezervy, ktorá sa aj ku koncu roka 2023 udržala nad priemernou úrovňou v predkrízovom období," vysvetlil rezort financií.

Vek na preukaz rušňovodičov sa zníži

Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska by sa mal znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to zo zmeny zákona o dráhach, ktorý v stredu na návrh Ministerstva dopravy SR schválila vláda.

Zároveň by malo dôjsť k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie. Prvou kategóriou je metro, čo vytvára legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy, ktoré zahŕňajú koľajové dráhy slúžiace na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Posledným typom sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria všetky historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok