Ústavný súd odročil rozhodnutie v kauze nevymenovaných kandidátov na sudcov

Tretí senát Ústavného súdu nerozhodol, či prezident Andrej Kiska porušil právo sťažovateľov nevymenovaním sudcov ÚS spomedzi kandidátov zvolených parlamentom. Senát odročil pojednávanie na 17. marca, vtedy vynesie rozhodnutie.

Senát prerokoval sťažnosti

Senát ÚS prerokoval sťažnosti troch z piatich prezidentom nevymenovaných kandidátov - Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Miroslava Duriša. V sťažnosti žiadali ÚS, aby vrátil vec späť prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Sťažnosti podali aj Imrich Volkai a Ján Bernát a bude o nich rozhodovať druhý senát ÚS. Prezident mal na výber šesť kandidátov, z ktorých vymenoval len jednu sudkyňu Janu Baricovú, hoci bolo treba vymenovať troch sudcov ÚS.

Tretí senát rozhodoval v zložení predseda Rudolf Tkáčik a sudcovia Ľubomír Dobrík a Jana Baricová. Prezident Kiska namietal sudkyňu Baricovú pre zaujatosť, o námietke rozhodoval prvý senát ÚS a nevylúčil Baricovú z konania.

Na poslednom pojednávaní nik zo sťažovateľov ani Ján Mazák ako právny zástupca prezidenta nenamietal žiadneho zo sudcov senátu.

Trvajú na podaní sťažnosti v plnom rozsahu

Právni zástupcovia Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Miroslava Duriša uviedli, že trvajú na podaní sťažnosti v plnom rozsahu. Vo svojom vystúpení reagovali na vyjadrenie prezidenta k sťažnosti.

Nesúhlasili s prezidentovou argumentáciou, že nevymenovaním uplatnil svoje právo odvolávajúc sa na kauzu Čentéš, v ktorej ÚS rozhodol, že ho prezident nemusel vymenovať za generálneho prokurátora.

Zástupca Fulcovej uviedol, že ÚS jasne v odôvodnení rozhodnutia Čentéšovej sťažnosti uviedol, že jeho rozhodnutie sa týka len funkcie generálneho prokurátora a nie iných vecí.

Kiska mal Fulcovú diskriminovať

Podľa právnika Fulcovej prezident svojím postupom diskriminoval sťažovateľku, porušil jej práva zaručené ústavou. Právny zástupca Sopoligu a Duriša zdôraznil, že prezident mal povinnosť v zmysle platnej legislatívy vymenovať z navrhnutých kandidátov potrebný počet ústavných sudcov.

Právni zástupcovia žiadali, aby ÚS vrátil vec na opätovné konanie prezidentovi s tým, že má vymenovať z piatich kandidátov dvoch sudcov ÚS.

Ján Mazák oponoval, že prezident musí a nielen môže dbať na kvalitu ním kreovaných orgánov. Podotkol, že z verdiktu v kauze Čentéš vyplýva, že prezident má právo nevymenovať kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Odborná spôsobilosť nebola dostačujúca

Sťažovatelia v podaní namietali, že prezident Andrej Kiska porušil ich právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa ústavy ako aj právo na vstup do verejných služieb svojej krajiny, keď ich minulého roku v júli 
prezident nevymenoval s tým, že dospel k názoru, že ich odborná spôsobilosť nie je dostačujúca na zastávanie postu sudcu ústavného súdu, pričom nezistil u nich trvalý záujem o ústavné súdnictvo.

Senát prijal všetky sťažnosti

Mazák upozornil, že tretí senát prijal sťažnosti bez akéhokoľvek obmedzenia, akceptoval všetky argumenty sťažovateľov, hoci existujú závažné rozhodnutia ústavného súdu, s ktorými je takýto postup v rozpore.

V takom prípade mal senát, ak sa chcel odkloniť od predošlých rozhodnutí, požiadať plénum o zjednotenie právnych názorov. Táto jeho povinnosť trvá aj po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie.

Tretí senát prijal sťažnosti Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Miroslava Duriša v celom rozsahu. Druhý senát síce prijal sťažnosti Imricha Volkaia a Jána Bernáta, avšak v odôvodnení uviedol, že sú sčasti zjavne neopodstatnené, najmä pokiaľ títo sťažovatelia namietali zriadenie poradného výboru a jeho vplyv na rozhodovanie prezidenta.

Ústavnému súdu stále chýbajú dvaja sudcovia

Druhý senát odmietol aj to, že výklad vo veci Čentéš nie je použiteľný v konaniach, ktoré začali nevymenovaní kandidáti na sudcu ústavného súdu. Zdôraznil, že senát ÚS nemôže uložiť prezidentovi povinnosť, aby vymenoval dvoch z piatich kandidátov.

Spochybnil legitímnosť rozhodnutia tretieho senátu vzhľadom na to, že jeho členkou je aj sudkyňa.Ústavnému súdu stále chýbajú dvaja sudcovia, ktorým sa minulý rok v júli skončilo funkčné obdobie. Momentálne je na ústavnom súde 11 sudcov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá