Vláda schválila systém finančného riadenia nových eurofondov

Vláda schválila systém finančného riadenia nových eurofondov
Zdroj foto: SITA
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 je podľa ministerstva financií jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie programov a projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, ktorý v stredu schválila vláda, je podľa ministerstva financií jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie programov a projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Dôležité sú pritom jasné postupy a zodpovednosť jednotlivých orgánov.

Materiál, ktorý predložil minister financií Peter Kažimír, zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, cez ktoré sa má zabezpečovať účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platby prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri poskytovaní príspevku z eurofondov.

Upravuje finančné riadenie fondov EÚ pri implementácii programov v rámci cieľa Investovanie pre rast a zamestnanosť. Upravuje tiež finančné riadenie programov cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR. Ide o programy cezhraničnej spolupráce Slovenska s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom.

Dokument sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom (úrad vlády) v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 - 2020, resp. na vládny audit.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 vo viacerých častiach nadväzuje na existujúci Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013. Tie zostávajú platné až do konca programového obdobia 2007 - 2013, v ktorom je možné využiť peniaze EÚ do konca roku 2015.

Vláda prerušila rokovanie o Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, ktorý predložil vedúci úradu vlády Igor Federič. Cieľom tohto materiálu je podľa úradu vlády zabezpečiť harmonizované uplatňovanie pravidiel vyplývajúcich z európskej legislatívy a legislatívy SR v oblasti poskytovania príspevkov z eurofondov, a to úpravou spoločných pravidiel pre jednotlivé úkony vykonávané na úrovni zo zodpovedných subjektov pri implementácii operačných programov.

Materiál tiež reflektuje na skúsenosti z implementácie programového obdobia 2007 - 2013 a na požiadavky týkajúce sa zvýšenia transparentnosti a boja proti korupcii pri poskytovaní príspevkov z fondov EÚ. Dokument nadväzuje a vychádza zo zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá