Európska komisia rozhodla o vysokých pokutách pre Slovak Telekom a Deutsche Telekom

Európska komisia rozhodla o vysokých pokutách pre Slovak Telekom a Deutsche Telekom
Zdroj foto: SITA
Európska komisia dnes oznámila, že uložila pokutu vo výške 38,83 milióna eur spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a jej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG za zneužívanie dominantného postavenia na trhu počas piatich rokov. Cieľom bolo vytlačiť z trhu so širokopásmovými službami na Slovensku jej konkurentov, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.

Komisia dospela k záveru, že Slovak Telekom konkurentom odmietol poskytnúť uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a uplatňoval aj politiku stláčania marže. Deutsche Telekom ako materská spoločnosť s rozhodným vplyvom je za konanie svojej dcérskej spoločnosti zodpovedný tiež a z tohto dôvodu je za pokutu uloženú Slovak Telekomu zodpovedný spoločne a nerozdielne.

Deutsche Telekom dostal aj dodatočnú pokutu vo výške 31,07 milióna eur s cieľom zabezpečiť odrádzajúci účinok a sankcionovať opakované zneužívanie dominantného postavenia (opakované porušenie predpisov) vzhľadom na to, že pokuta za stláčanie marže na trhoch so širokopásmovým pripojením v Nemecku mu bola uložená už v roku 2003.
Slovak Telekom, etablovaný prevádzkovateľ telekomunikačných služieb na Slovensku, ponúka okrem iného služby pevného širokopásmového pripojenia prostredníctvom svojich pôvodných metalických telefónnych sietí a optických sietí. Telekomunikačný úrad SR v júni 2005 nariadil Slovak Telekomu, aby poskytol prístup k účastníckemu vedeniu v rámci svojej pôvodnej telefónnej siete.

V auguste 2005 Slovak Telekom zverejnil podmienky, za akých by uvoľnený prístup k svojmu účastníckemu vedeniu umožnil alternatívnym prevádzkovateľom. Tieto podmienky boli pre konkurenciu neakceptovateľné. SlovakTelekom konkrétne neoprávnene zatajil sieťové informácie nevyhnutné na uvoľnenie prístupu k účastníckemu vedeniu, jednostranne obmedzil rozsah svojej regulačnej povinnosti uvoľniť prístup a stanovil ďalšie nespravodlivé podmienky v súvislosti s každým z krokov potrebných na získanie prístupu. Došlo tak k zdržaniu vstupu alternatívnych prevádzkovateľov na maloobchodný trh so širokopásmovým pripojením na Slovensku alebo k jeho úplnému znemožneniu.

Slovak Telekom navyše stanovil ceny za prístup k svojmu účastníckemu vedeniu a svoje maloobchodné ceny na takej úrovni, ktorá by jeho konkurentov nútila vykazovať straty, keby chceli poskytovať širokopásmové služby svojim zákazníkom za maloobchodné ceny, ktoré by sa vyrovnali cenám ponúkaným spoločnosťou Slovak Telekom(stláčanie marže). Za takýchto podmienok by alternatívni prevádzkovatelia nemohli reálne vstúpiť na slovenský trh. Ak sa alternatívni prevádzkovatelia rozhodli zaviesť svoje vlastné siete, vstup na trh bol obmedzený len na určité geografické oblasti a bol aj oneskorený.

Komisia pripomenula, že oba typy správania predstavujú zneužívanie dominantného postavenia spoločnosti Slovak Telekom, ktoré je zakázané v článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Deutsche Telekom je väčšinový akcionár spoločnosti Slovak Telekom. V držbe má 51 % jej akcií a využíva niekoľko osobitných práv. Vyšetrovanie komisie odhalilo, že Deutsche Telekom rozhodujúci vplyv aj naozaj uplatňuje, a to najmä prostredníctvom prekrývania funkcií členov vrcholového manažmentu a ovplyvňovania rozhodovacieho procesu Slovak Telekomu. Podľa antitrustových pravidiel EÚ sú materské spoločnosti uplatňujúce takýto rozhodujúci vplyv zodpovedné za porušenie predpisov, ktorého sa dopustili ich dcérske spoločnosti. Deutsche Telekom preto spolu so spoločnosťou Slovak Telekom znáša zodpovednosť za porušenie predpisov.

Komisia výšku pokuty stanovila na základe svojich usmernení z roku 2006 o pokutách. Zohľadnila pri tom trvanie a závažnosť porušenia.

Celková pokuta, za ktorú je zodpovedná spoločnosť Deutsche Telekom, je 69,908 milióna eur (vrátane 38,838 miliónov eur, za ktoré sú Deutsche Telekom a Slovak Telekom zodpovedné spoločne a nerozdielne). Celosvetový obrat spoločnosti Deutsche Telekom v roku 2013 presiahol 60 miliárd eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá