EÚ navrhla opatrenia na posilnenie obehovej ekonomiky v automobilovom priemysle

30.8.2023 13:37

Európska komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemys-lu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení životnosti. Táto iniciatí-va zlepší prístup hospodárstva EÚ k zdrojom, prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy a zároveň posilní jednotný trh a prispeje k riešeniu výziev spojených s pre-biehajúcou transformáciou automobilového priemyslu.

EÚ navrhla opatrenia na posilnenie obehovej ekonomiky v automobilovom priemysle
TASR/Martin Havran (ilustračné foto)

Očakáva sa, že navrhované opatrenia vygenerujú do roku 2035 čistý príjem vo výške 1,8 miliardy EUR, pričom sa vytvoria ďalšie pracovné miesta a posilnia sa toky príjmov pre odvetvie odpadového hospodárstva a recyklácie. Okrem toho prispejú k lepšej bezpečnosti cestnej premávky v tretích krajinách tým, že zabránia vývozu vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na cestnú dopravu, a znížia škodlivé znečistenie a zdravotné riziká v krajinách, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z EÚ.

Nariadenie, ktorým sa nahradia súčasné smernice o vozidlách po dobe životnosti a o opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti, by malo mať významný prínos pre životné prostredie vrátane ročného zníženia emisií CO2 o 12,3 milióna ton do roku 2035, lepšieho zhodnocovania 5,4 milióna ton materiálov a zvýšeného zhodnocovania kritických surovín. Vykonávanie nariadenia povedie k dlhodobým úsporám energie vo fáze výroby, zníženiu závislosti od dovážaných surovín a podpore udržateľných a obehových obchodných modelov.

Predpokladá sa, že automobilový priemysel sa stane najväčším spotrebiteľom kritických surovín používaných v permanentných magnetoch elektromotorov v Európe. Posilnenie odolnosti EÚ proti narušeniam dodávateľského reťazca a zníženie jej závislosti od dovozu kritických surovín je kľúčom k prechodu na vozidlá s nulovými emisiami. S cieľom uľahčiť transformáciu odvetvia Komisia zrevidovala existujúce právne predpisy a navrhla jedno nariadenie, ktoré sa zameriava na niekoľko kľúčových prvkov s cieľom zlepšiť kvalitu dizajnu, zberu a recyklácie a zároveň uľahčiť oznamovacie povinnosti.

Jasné pokyny od výrobcov

Nové pravidlá zabezpečia posilnenie obehovosti pri navrhovaní a výrobe vozidiel, čo pomôže zabezpečiť ich ľahkú demontáž. Výrobcovia automobilov budú musieť poskytnúť jasné a podrobné pokyny pre demontérov o tom, ako vymeniť a odstrániť diely a komponenty počas používania a konca životnosti vozidla - 25 % plastov použitých na stavbu nového vozidla bude musieť pochádzať z recyklácie, z čoho 25 % sa musí recyklovať z vozidiel po dobe životnosti.

Opatrenia povedú k obnoveniu väčšieho množstva a kvalitnejších surovín vrátane kritických surovín, plastov, ocele a hliníka - 30 % plastov z vozidiel po dobe životnosti by sa malo recyklovať. Dodatočnými opatreniami sa podporí trh s opätovným použitím, repasáciou a renováciou častí a komponentov vozidla. Členské štáty sa vyzývajú, aby poskytovali stimuly pre garáže a opravovne na podporu predaja náhradných dielov.

Ďalším pozitívnym krokom je posilnenie zodpovednosti výrobcu vytvorením vnútroštátnych systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu na základe jednotných požiadaviek. Cieľom týchto systémov bude zabezpečiť riadne financovanie povinných činností spracovania odpadu, stimulovať subjekty zaoberajúce sa recykláciou, aby zlepšovali kvalitu recyklovaných materiálov z vozidiel po dobe životnosti, čím sa podporí posilnená spolupráca medzi prevádzkovateľmi spracovania a výrobcami.

S cieľom zastaviť zmiznutie vozidiel sa v návrhu predpokladá lepšie presadzovanie súčasných pravidiel a zvyšuje sa transparentnosť. To znamená viac kontrol, digitálne sledovanie starých vozidiel v celej EÚ, lepšie oddelenie starých vozidiel od vozidiel po dobe životnosti, viac pokút za porušenia predpisov a zákaz vývozu ojazdených vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na prevádzku.

Rozsah pôsobnosti týchto opatrení sa bude postupne rozširovať tak, aby zahŕňal nové kategórie, ako sú motocykle, nákladné automobily a autobusy, čím sa zabezpečí komplexnejšie pokrytie.

Návrh nariadenia Komisie o požiadavkách na obehovosť pri projektovaní vozidiel a o riadení vozidiel po dobe životnosti teraz posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Každý rok viac ako šesť miliónov vozidiel v Európe dosiahne koniec svojej životnosti. Nedostatočná manipulácia s vozidlami na konci ich životnosti má za následok stratu hodnoty a znečistenie.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok