Slovenské obce sadia vo veľkom dreviny. O ktoré stromy nemá nikto záujem?

ta3
13.7.2023 13:36

Presne 33 532 kusov drevín v 370 slovenských obciach sa doteraz podarilo vysa-diť v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska. Ten je zameraný na za-chovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území Sloven-ska. Na jar tohto roka bolo vysadených 8079 kusov drevín v 97 obciach a do konca roka 2023 by v jesennej výsadbe malo pribudnúť ešte 6 500 stromov.

Slovenské obce sadia vo veľkom dreviny. O ktoré stromy nemá nikto záujem?
SAŽP

Metodická príručka k národnému projektu obsahuje zoznam 35 drevín, z ktorého si obce spoločne s projektantom vyberajú z pôvodných druhov ihličnatých aj listnatých stromov. Od roku 2018 do roku 2020 bolo v 86 obciach vysadených 8422 kusov drevín. Najväčší záujem bol o borievku obyčajnú, hrab obyčajný a lipu malolistú.

Obce v tomto období nezasadili ani jednu jelšu sivú, dub plstnatý, topoľ biely či topoľ čierny. Pre pandémiu sa v projekte Zelené obce Slovenska pokračovalo až od roku 2022. Vlani na jeseň bolo vysadených presne 17 031 kusov drevín v 187 obciach a na jar tohto roka to bolo 8079 drevín v 97 obciach. Najväčší záujem v jesennej a jarnej výsadbe bol o lipu malolistú, tis obyčajný a javor mliečny. Najmenej zaujímavými drevinami boli pre obce jelša sivá, smrekovec opadavý a topoľ osikový. V takmer každej obci, ktorá sa do projektu zapojila, pribudlo v priemere 90 nových stromov.

Národným projektom Zelené obce Slovenska prispieva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej obnovy existujúcich ekosystémov. Zelené obce Slovenska totiž podporujú biodiverzitu prvkami zelenej infraštruktúry v zastavaných územiach obcí po celej krajine. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická, pôdoochranná, vodoochranná i krajinotvorná funkcia ekosystémov, a tiež environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Aktuálne je do projektu Zelené obce Slovenska prihlásených cez 400 obcí, pričom hlavný merateľný ukazovateľ projektu sa podarí naplniť pri počte 390 vysadených obcí. SAŽP však prijíma žiadosti o výsadbu aj naďalej, v pláne je počas tohtoročnej jesene vysadiť ešte 6 500 stromov v približne 50 slovenských obciach. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok