Parlament opäť rokoval. Schválil dôležité novely, postavil sa proti zákazu spaľovacích motorov

ta3 TASR
18.5.2023 07:30

Vo štvrtok ráno opäť zasadol parlament. Venoval sa viacerým novelám. Matky a mladí nebudú mať časť príjmu oslobodenú od daní. Povinné členstvo poľovníka v poľovníckej komore sa nezruší. Sexuálna výchova dieťaťa by mohla byť podmienená súhlasom rodiča. Poslanci tiež schválili stanovisko parlamentu k zákazu spaľovacích motorov.

Vdovský výsluhový dôchodok sa upraví

Vdova po policajtovi alebo vojakovi bude mať nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas dvoch rokov od úmrtia manžela. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dielne Martina Čepčeka (nezaradený), ktorú poslanci vo štvrtok schválili.

Obdobie vyplácania vdovského dôchodku by sa malo predĺžiť z jedného na dva roky po úmrtí manžela. Po uplynutí tejto doby by mohla mať vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku aj v prípade, ak dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno nezaopatrené dieťa. Právna úprava počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí, ako aj zvýhodnenia v prípade vychovania aspoň troch detí, dopĺňa aj zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa.

Poslanci schválili i Čepčekovu novelu Civilného sporového poriadku. V legislatíve sa tak zakotví lehota na vydanie uznesenia k náhrade trov konania. A to v trvaní 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ktorým bol nárok na náhradu trov konania účastníkovi priznaný.

Poľnohospodárske pozemky

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Návrh do parlamentu predložil nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Novelou sa zavedie právo Slovenského pozemkového fondu (SPF) odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.

SPF bude povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorý je pozemok určený. Nájomca bude povinný vždy ku koncu kalendárneho roka predložiť fondu čestné vyhlásenie s overeným podpisom nájomcu, že prenajatá pôda sa využíva s pravidlami uvedenými v nájomnej zmluve. Novela bude účinná od 1. júla tohto roka.

Pokuty za neuhradenie mýta sa znížia

Pokuty za neuhradenie mýta pre prevádzkovateľov nákladných áut sa znížia. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Návrh predložil nezaradený poslanec Tomáš Taraba.

Pokuta za nezaplatenie mýta klesne z jeho 150-násobku na 50-násobok, pričom najvyššia možná pokuta bude 800 eur a v blokovom konaní 500 eur. Ak by nebolo možné určiť výšku nedoplatku, novela znižuje pokutu zo 700 na 500 eur. Pokuta sa môže odpustiť aj úplne, pokiaľ vinník neuhradené mýto zaplatí počas nasledujúceho dňa.

"Sankcie v prípade vodiča v dikcii zákona o výbere mýta sú oproti zákonu o diaľničnej známke o 250 % vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút. Pritom v oboch prípadoch porušujú svoju povinnosť rovnako a dokonca nemajú ani žiadny majetkový prospech za užívanie týchto ciest, nakoľko je prejdená vzdialenosť následne vyčíslená a doplatená," vysvetlil svoj zámer predkladateľ. Novela bude účinná od 1. júla tohto roka.

Nárok na materské

Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby sa po novom započíta aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení skupiny poslancov SaS, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila.

"Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské, s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy," vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe. Návrhom tak chcú zlepšiť možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien. Novela bude účinná od 1. januára 2024.

Sexuálna výchova

Rodičia by mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne Richarda Vašečku (OĽANO), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Škola by podľa návrhu musela vopred informovať rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité. "Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním," píše sa v návrhu novely. Ak rodič neudelí súhlas, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť.

Vašečka deklaroval, že návrhom nechce zaviesť sexuálnu výchovu. "Na Slovensku máme predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá vedie deti k univerzálne platným hodnotám (manželstvo, rodina a rodičovstvo), ktoré majú oporu aj v Ústave SR a ku ktorým rozhodne treba deti viesť aj v budúcnosti," uviedol v dôvodovej správe. 

"Problém nastáva práve vtedy, keď učitelia či prizvaní lektori opúšťajú rámec výchovy k hodnotám manželstva a rodičovstva a o ľudskej sexualite informujú odtrhnuto od týchto hodnôt a neraz aj spôsobom, ktorý tieto hodnoty spochybňuje. Práve tomu treba predchádzať," zdôraznil. Škola by teda musela informovať o oblasti, ktorá zahŕňa poznatky, postoje a etické hodnoty v oblasti sexuality, ku ktorým chce škola deti viesť, i význam sexuality v živote človeka, bez ohľadu na to, v akom predmete sa takáto výchova a vzdelávanie nachádza.

Rodič by zároveň získal právo požiadať školu, aby dieťa absolvovalo výchovu a vzdelávanie aj v inej oblasti, ktorú rodič považuje za dôležitú z hľadiska jeho filozofického a náboženského presvedčenia, a to na základe jeho predchádzajúceho písomného informovaného súhlasu.

Škola by musela po novom rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Zákonom chce Vašečka tiež upraviť všeobecné právo rodiča, aby ho škola na požiadanie informovala o obsahu, metodike, cieľoch výchovy a vzdelávania a základné informácie o učiteľoch a prizvaných osôb, ktoré majú dieťa vzdelávať, a to o oblasti, ktorú rodič určí, alebo aj o výchove a vzdelaní v celom rozsahu. Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. septembra 2023.  

Povinné členstvo poľovníka

Povinné členstvo poľovníka v poľovníckej komore sa nezruší. Poslanci Národnej rady novelu zákona o poľovníctve neschválili. Návrh predložili poslanci Martin Fecko, Jozef Pročko a Karol Kučera (všetci OĽANO).

Prijatím zákona o poľovníctve z roku 2009 sa podľa predkladateľov zaviedol monopol Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a povinného členstva v nej pre každého poľovníka. "Podľa značnej časti odbornej verejnosti a držiteľov poľovných lístkov by sa tieto kompetencie mali opäť zveriť štátu a zároveň by mali dostať priestor aj ďalšie poľovnícke organizácie," uviedli v dôvodovej správe.

Súčasné znenie zákona o poľovníctve podľa poslancov neviedlo k potrebnej úprave fungovania SPK, štátnej správy na úseku poľovníctva, početných stavov raticovej zveri a nezabránilo vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a k významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou. Právna norma tiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.

Matovičov návrh neprešiel

Poslanci Národnej rady neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov poslanca Igora Matoviča (OĽANO). Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka podľa návrhu nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice. V roku 2024 to malo byť približne 2000 eur mesačne. Navrhoval tiež zrušiť časové obmedzenie vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur iba do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti. Za návrh hlasovalo 57 zo 144 prítomných poslancov.

Špeciálna úprava sa mala vzťahovať na matku dieťaťa do dovŕšenia 15. roku, ktorá toto dieťa porodila a žije s ním v domácnosti a na fyzickú osobu do dovŕšenia 25. roku okrem tých, ktorí si ako živnostníci uplatňujú paušálne výdavky. Ich ročná nezdaniteľná časť základu dane mala predstavovať 16-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR dva kalendárne roky pred príslušným zdaňovacím obdobím.

V roku 2024 podľa návrhu táto nezdaniteľná suma mala predstavovať 20 864 eur ročne alebo 1738,66 eur mesačne. Pri zohľadnení sociálnych a zdravotných odvodov by tak vybrané skupiny neplatili daň z príjmu z mesačnej hrubej mzdy približne do 2000 eur, vyčíslil predkladateľ.

"Ženy, ktoré sa rozhodnú stať matkami, vedia, že spoločnosť ich za roky venované výchove detí odmení tým, že budú mať výrazne nižšie platy ako muži a ženy bez detí. Návrhom zákona túto krivdu naprávame," konštatoval Matovič v dôvodovej správe. Oslobodením od daní chce tiež motivovať mladých ľudí zostať žiť a pracovať na Slovensku. Ministerstvo financií (MF) SR v stanovisku upozornilo, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom tento vplyv nie je vyčíslený a neuvádza ani zdroj krytia znížených príjmov. Podľa odhadu rezortu financií by vplyv návrhu mohol byť v roku 2024 v sume 458 miliónov eur.

Spaľovacie motory

Plénum schválilo vo štvrtok stanovisko parlamentu k európskemu zákazu výroby nových spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa uznesenia má vláda hlasovať proti každému návrhu, ktorý smeruje k znevýhodňovaniu, predražovaniu alebo zákazu spaľovacích motorov. Zároveň má viesť aktívne rokovanie a hľadať podporu u partnerských štátov EÚ proti zákazu spaľovacích motorov a presadzovať princíp technologickej neutrality.

"Slovenská republika je proti všetkým iniciatívam a reguláciám na úrovni EÚ smerujúcim k znevýhodňovaniu a predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo k zákazu spaľovacích motorov, pri ktorých nie je jednoznačne zrejmé, že sú na prospech vyššieho cieľa, akým je osobitne zdravé životné prostredie," uviedli poslanci za strany SaS a Sme rodina v schválenom uznesení.

Slovensko má tiež podporovať zachovanie technologickej neutrality tak, aby istý druh osobnej a nákladnej prepravy z hľadiska pohonu nebol nadraďovaný nad iný bez jednoznačného primeraného a legitímneho dôvodu, akým je najmä zachovanie zdravej klímy. Poslanci pripomenuli, že výbor NR SR pre európske záležitosti v marci prijal uznesenie, podľa ktorého malo Slovensko na pôde EÚ hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov. Konečný súhlas zástupcov Slovenska s týmto zákazom preto podľa schváleného materiálu považujú poslanci za neakceptovateľné porušenie zákona a prekročenie kompetencií exekutívy.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok