Lesné ekosystémy aj posilnenie biodiverzity sú pre Slovensko kľúčové

19.5.2023 14:59

Poškodené biotopy, nedostatok vody, vysychovanie či ohrozené niektoré druhy rastlín a živočíchov – aj toto trápi územie Slovenska. Pomoc však prichádza.

Lesné ekosystémy aj posilnenie biodiverzity sú pre Slovensko kľúčové
Foto: KSK

Jednej miliarde druhov rastlín a živočíchov vo svete hrozí vyhynutie. Zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie sú kľúčové na prežitie ľudstva. Vyplýva to z hodnotiacej správy o trvalo udržateľnom využívaní voľne žijúcich rastlín a živočíchov, ktorú ešte v lete zverejnil Medzivládny panel OSN pre biodiverzitu a ekosystémové služby. K zlepšeniu situácie sa snaží prispieť aj Košický samosprávny kraj, ktorý odštartoval ďalšie zelené opatrenia, tentokrát vo svojich lesoch. Župa sa v minulom roku úspešne uchádzala o eurofondy zamerané na ochranu životného prostredia s projektom Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2 a získala takmer 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR.

Vďaka projektu sa v lesoch na Gemeri a na Spiši mimo chránených území zrealizovali opatrenia zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity. V lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zabránili odtoku vody z územia a podporili vsakovanie, čím sa zvýšila zásoba podzemnej vody. To je základný prvok na posilnenie biodiverzity.

"Program obnovy krajiny, ktorý realizujeme v našom kraji od roku 2018, má za sebou ďalší míľnik. Eurofondy poslúžia na konkrétne práce a technologické riešenia, založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy v lesoch rýpadlom. Tie sa budú realizovať na niekoľko sto hektárových územiach s cieľom zlepšiť biodiverzitu v lesoch Košického kraja. Ide vôbec o prvý projekt tak veľkého rozsahu zameraný na podporu biodiverzity v histórii Slovenska," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podľa neho využívajú každú výzvu a dostupné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na podporu zelených projektov v kraji.

V rámci územia Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov, či výrubom stromov. Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch. V období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a ďalšie škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov, čo je problémom aj na území Košického kraja.

Jednoduché a účinné technologické riešenia však pomáhajú zadržať vodu v ekosystémoch, a tak otvárajú priestor pre obnovu a posilnenie biodiverzity. Cieľom opatrení je posilniť prirodzenú biodiverzitu v lesoch aby rastliny a živočíchy mali vytvorené lepšie prostredie a aby bola prinavrátená prirodzená rovnováha v týchto lesoch. V neposlednom rade opatrenia prispejú k zvýšeniu zásoby podzemnej vody, efektívnejšiemu zachytávaniu uhlíka a k zníženiu uhlíkovej stopy v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Realizačné práce začnú po vykonaní verejného obstarávania na štúdiu, projektovú dokumentáciu a zhotoviteľa prác. Predpoklad začatia prác, ktoré sa budú realizovať v dvoch etapách, je najneskôr  október 2023, a to aj z dôvodu akceptovania vegetačného obdobia od apríla do septembra. Košický kraj bude na projekte, v rámci projektovej aktivity Monitoring výsledkov, spolupracovať aj s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia a akademickou obcou.

"Prvé zlepšenie krajiny môže byť viditeľné hneď po prvých zrážkach po realizácii opatrenia, kde v rozdružených vrstvách pôdy je možné okamžite vidieť zadržiavanie vody. Platí, že čím je dlhšie obdobie "rekonvalescencie lesa", tým sú viditeľnejšie zmeny v prospech prirodzenej biodiverzity," uviedol vedúci odboru regionálneho rozvoja KSK Matej Ovčiarka.

Na realizáciu projektu v celkovom objeme výdavkov 4,5 miliónov eur kraj získal 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR a ďalších 200-tisíc eur dofinancuje zo svojho rozpočtu.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok