Mesto Prešov malo porušiť zákon, ide o pochybenie pri rekonštrukcii zimného štadióna

Mesto Prešov malo porušiť zákon, ide o pochybenie pri rekonštrukcii zimného štadióna
Zdroj foto: TASR/Milan Kapusta
Mesto Prešov porušilo pri rekonštrukcii zimného štadióna zákon. Išlo o porušenie princípov transparentnosti a princípov nediskriminácie hospodárskych subjektov. Na stredajšej tlačovej konferencii na to v súvislosti s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie upozornili mestskí poslanci Martin Eštočák, František Oľha a Slávka Čorejová.

Porušený princíp transparentnosti a nediskriminácie

Mesto podľa Eštočáka svojím konaním ovplyvnilo výsledok verejného obstarávania, pri zadávaní predmetnej zákazky porušilo princípy transparentnosti a princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď uzatvorilo dva dodatky k zmluve o dielo týkajúcej sa rekonštrukcie zimného štadióna, prvej etapy. "Porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol Eštočák, ktorý sa plánuje v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora. Ako povedal, rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie nie je právoplatné.

Pri prvom dodatku došlo k zásadnej zmene projektovej dokumentácie, čo súťažiacim, ktorí mohli mať možnosť zapojiť sa do súťaže, bolo podľa slov poslanca Oľhu odopreté. Oveľa závažnejším je podľa neho rozhodnutie úradu pri štvrtom dodatku, kde Úrad pre verejné obstarávanie konštatuje, že došlo k zmene stavby vo výške jedného milióna eur, čo je viac ako štvrtina stavby.

Ako ďalej povedal, mesto vypustilo veci, ktoré boli na dokončenie stavby a jej riadne užívanie zásadným spôsobom rozhodujúce a potrebné. "Doplnilo veci, ktoré v žiadnom prípade neboli a neprešli žiadnym procesom verejného obstarávania. Napríklad osvetlenie bolo obstarané bez akejkoľvek možnosti mesta mať vplyv na jeho cenu. Odhad, čo sa týka zvýšenia, je k dnešnému dňu viac ako dva milióny eur oproti pôvodnej stavbe," skonštatoval Oľha.

Mesto sa proti rozhodnutiu odvolalo

Mesto tvrdí, že nevyhnutnosť prác uvedených v prvom dodatku k zmluve na rekonštrukciu prvej etapy zimného štadióna vzišla z technologického postupu búracích prác strechy. "Pôvodná projektová dokumentácia zo 60. rokov minulého storočia, ktorá bola podkladom na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, nebola v súlade so skutočným stavom. Skutočný stav bol zistený až počas realizácie stavebných prác. Máme za to, že všetky vzniknuté zmeny nebolo možné predvídať," uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.

Podľa jeho slov rovnako aj stavebné práce uvedené v štvrtom dodatku nad rámec pôvodnej zmluvy o dielo vzišli z nezrovnalostí pôvodnej projektovej dokumentácie, ktoré sa preukázali až po začatí stavebných prác a nebolo možné ich predvídať.

"Keďže išlo o stavebné práce v takom rozsahu, na ktoré v danom čase mesto Prešov nemalo finančné krytie, pristúpilo sa k tomu, že časť prác, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo a ktoré neboli nevyhnutné na sprevádzkovanie zimného štadióna, sa nebudú realizovať. Ak by neboli zrealizované stavebné práce zahrnuté v uvedených dodatkoch a zimný štadión by nebol sprevádzkovaný, mestu Prešov by vznikli ďalšie významné škody v súvislosti s tým, že stavba by nebola skolaudovaná a schopná prevádzky," doplnil Tomek s tým, že mesto sa proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie odvolalo.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá