Ako sme na tom v boji s korupciou? Slovensko nesplnilo väčšinu odporúčaní orgánu Rady Európy

Ako sme na tom v boji s korupciou? Slovensko nesplnilo väčšinu odporúčaní orgánu Rady Európy
Zdroj foto: TA3
Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ktorú v roku 1999 vytvorila Rada Európy, v stredajšej správe venovanej Slovensku upozornila, že slovenská strana nesplnila 16 z 21 odporúčaní z roku 2019.

Išlo o odporúčania Piatej hodnotiacej správy o SR z júna 2019 zamerané na prevenciu korupcie a podporu integrity v ústredných orgánoch štátnej správy a v orgánoch presadzovania práva.

Skupina GRECO dospela k záveru, že Slovensko splnilo uspokojivo dve z 21 odporúčaní uvedených v piatej hodnotiacej správe, tri boli splnené čiastočne a šestnásť odporúčaní splnených nebolo. Hodnotenie vychádza zo situačnej správy, ktorú orgány SR predložili Rade Európy koncom mája 2021.

Čo sa žiada?

Skupina GRECO odporučila, aby sa na štátnych tajomníkov uplatňovala kontrola integrity ako súčasť ich výberu do funkcií. Žiada vyjasniť status politických poradcov, prijať operačný akčný plán na prevenciu korupcie pre ústredné orgány štátnej správy so špecifickým dôrazom na osoby v najvyšších výkonných funkciách.

Rovnako žiada, aby osoby v najvyšších funkciách systematicky chodili na inštruktáže a vzdelávanie v oblasti integrity a aby bola zavedená požiadavka zverejňovania vo vzťahu k ministrom, štátnym tajomníkom a všetkým poradcom v situáciách konfliktov záujmov a aby sa rozšírili obmedzenia uplatňované po ukončení zamestnaneckého pomeru na ministrov a štátnych tajomníkov aj na poradcov a štátnych zamestnancov v najvyšších funkciách. Slovensko by malo prijať tiež pravidlá pre osoby v najvyšších výkonných funkciách, ktoré im zabránia vykonávať lobing smerom k orgánom štátnej správy po určitú dobu po ich odchode z funkcie.

GRECO ocenila, že v septembri 2019 vláda SR prijala Národný protikorupčný program, ktorý čiastočne zohľadňuje jej odporúčania.

Prijať kódex a informovať verejnosť o daroch

Protikorupčný orgán Rady Európy odporučil Slovensku prijať kódex správania sa pre osoby v najvyšších výkonných funkciách (ministri, štátni tajomníci, politickí poradcovia) a zverejniť ho s cieľom poskytnúť jasné usmernenie v otázke konfliktu záujmov a v iných aspektoch integrity (dary, kontakty s tretími stranami, vedľajšie činnosti, nakladanie s dôvernými informáciami, obmedzenie zamestnania po ukončení výkonu funkcie) a zabezpečiť monitorovanie a uplatňovanie tohto kódexu.

Podľa GRECO na Slovensku už k prvým krokom v tejto oblasti došlo, avšak ide len o začiatok procesu. K odporúčaniam patrí i prijatie pravidiel upravujúcich kontakty medzi osobami v najvyšších funkciách a lobistami a zverejňovanie takých kontaktov a predmetov diskusie.

GRECO odporučila prijať prísnejšie pravidlá pre dary a iné výhody v prípade osôb v najvyšších funkciách, a to v podobe povinnosti informovať verejnosť o daroch a iných výhodách. Slováci by mali tiež posilniť systém majetkových priznaní pre osoby v najvyšších funkciách znížením prahových hodnôt, nad ktoré musia deklarovať majetok, a zverejňovaním väčšieho rozsahu informácií z majetkových priznaní.

Odporúčania aj pre Policajný zbor

V oblasti boja proti korupcii v rámci Policajného zboru je podľa GRECO potrebné prijať operatívnu stratégiu boja proti korupcii. V prvom rade treba aktualizovať Etický kódex, ktorý sa bude venovať otázkam integrity - konflikt záujmov, dary, kontakty s tretími stranami, činnosť mimo služby, nakladanie s dôvernými informáciami. Všetky vzdelávacie aktivity príslušníkov PZ musia byť na základe zrevidovaného etického kódexu.

GRECO odporučila sprísniť systém kontroly majetkových priznaní policajtov, prijať opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien v Policajnom zbore, a to aj na vyšších pozíciách, a posilniť systém bezpečnostných previerok a kontrol integrity, a to aj počas kariérneho rastu policajtov. Slovenská strana musí tiež prijať pravidlá na zabezpečenie transparentnosti a obmedzenie rizík konfliktu záujmov v situáciách odchodu policajtov do zamestnania v iných odvetviach či sektoroch.

V neposlednom rade GRECO odporučila zlepšiť účinnosť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zabezpečiť pravidelné vzdelávanie a poskytovanie informácií policajtom o opatreniach na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá