Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby budú vyššie

Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby budú vyššie
Zdroj foto: TASR/Andrej Galica
Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Novela má za cieľ vytvoriť právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby a zaviesť valorizáciu tejto podpory. Napríklad nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania po novom dostanú aj o 100 eur na miesto viac, než je to v súčasnosti. Týmto zariadeniam sa stanoví výška príspevku na miesto na mesiac na úrovni 250 eur.

Zvýši sa však aj maximálna výška pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu spáchaného poskytovateľom sociálnej služby z doterajších 2000 eur na 5000 eur. "Znepokojujúci je nárast počtu prípadov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poukazuje na nedostatky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby, respektíve nedodržiavanie zákona o sociálnych službách a nízku maximálnu zákonom stanovenú výšku pokuty," argumentoval rezort.

Novela tiež zmení doterajší spôsob vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a spresní právnu úpravu vzniku povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky. Legislatíva sa zaoberá aj úpravou podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.

Legislatívna úprava zároveň prinesie predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti. "Cieľom tejto úpravy je v záujme náležitého personálneho zabezpečenia podmieňujúceho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť sociálnych služieb zabrániť odlivu sociálnych pracovníkov vykonávajúcich špecializovanú odbornú činnosť v sociálnych veciach pri poskytovaní sociálnych služieb," vysvetlil rezort.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali aj pozmeňujúci návrh z výborov. Podľa neho sa vytvárajú právne podmienky na finančnú udržateľnosť kontinuity poskytovanej pobytovej sociálnej služby v rozpočtovom roku 2022 v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby. 

Návrhom sa napríklad na prechodnú dobu rozpočtový rok 2022 umožňuje obci poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá novo požiada o spolufinancovanie už poskytovanej sociálnej služby, z verejných zdrojov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby, najmenej vo výške 100 eur na mesiac.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Lucie Drábikovej. Rozširuje sa tak cieľová skupina, ktorej možno poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie, ktorým je integračné centrum, o osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. 

Ako vyčíslil rezort v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, z rozpočtu táto novela ukrojí okolo troch miliónov eur každoročne od roku 2022 po 2024. Novela bude účinná od 1. januára 2022.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá