Budúcnosť práce je hybridná: Situácia z pohľadu študentov a absolventov

Budúcnosť práce je hybridná: Situácia z pohľadu študentov a absolventov
Zdroj foto: Deloitte
Ako vidia študenti a čerství absolventi pracovný trh a svoje miesto v ňom? Táto otázka je zaujímavá nielen z hľadiska spoznávania generácie, ktorá práve vstupuje na pracovný trh, ale aj z pohľadu toho, ako sa môžu zamestnávatelia na ňu pripraviť.

Práve preto Deloitte, líder v daňovom poradenstve, pripravil už 6. vydanie medzinárodnej štúdie „Prvé kroky na trhu práce“ uskutočnenej v 19 európskych krajinách. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 9 000 respondentov z popredných univerzít zo strednej Európy a z Francúzska, ktorí odpovedali na otázky z viacerých oblastí. Okrem skúseností a prístupu k práci mapovala štúdia ich hodnoty, dôležité faktory pri výbere budúceho zamestnávateľa, ako aj ich vnímanie súčasnej situácie s ohľadom na pandémiu Covid-19.

Ako vyzerá pracovný trh podľa mladých ľudí?

Prieskum bol otvorený pre všetkých študentov, ale zúčastnili sa na ňom primárne študenti a absolventi prevažne so zameraním na podnikanie a financie. Zo slovenských respondentov vyplnilo dotazník viac žien ako mužov a väčšina patrila do vekovej skupiny 23 a 24 rokov. Zároveň až 69 % opýtaných pracuje, či už na plný alebo čiastočný úväzok, alebo sú na stáži, a iba 26 % nemá žiadnu skúsenosť v odbore. Rozhodne teda nevstupujú na pracovný trh nepripravení a bez skúseností.

Pri porovnaní názorov na pracovný trh všetkých respondentov a tých zo Slovenska sa ukázalo, že naši študenti ho vnímajú pozitívnejšie. Až 61 % študentov verí, že si nájde prácu za menej ako tri mesiace. Síce je to menej ako v roku 2018, pravdepodobne aj v dôsledku pandémie Covid-19, je to však o 12 % viac než regionálny trend. Okrem toho 95 % respondentov verí, že získanie dobrého zamestnania závisí výlučne od ich úsilia, schopností a skúseností.

Na druhej strane, slovenskí študenti a absolventi nezatvárajú oči ani pred odchodom do zahraničia. Hoci je ich ochota vycestovať za prácou oproti minulému prieskumu nižšia, tejto predstave sú stále naklonené takmer dve tretiny opýtaných. Štúdia naznačuje, že pred potenciálne menej stabilnou prácou v malých firmách a startupoch študenti na začiatku kariéry uprednostňujú prácu vo veľkých medzinárodných spoločnostiach.

Aká je teda budúca pracovná sila?

Z hľadiska hodnôt je práca a kariéra pre študentov dôležitá, ale nie až do takej miery ako šťastný rodinný život, pevné zdravie a priatelia. Pri sebahodnotení úrovne vlastných schopností považujú slovenskí študenti za najvyššie hodnotenú schopnosť učiť sa nové veci. Zároveň študenti vysoko hodnotia svoju schopnosť samostatnej práce, organizácie a empatiu. Svoju digitálnu gramotnosť, ako aj schopnosť pracovať v tíme ohodnotili tiež vysoko.

Ocenia však tieto schopnosti aj zamestnávatelia? Študenti si myslia, že tzv. mäkké zručnosti ako empatia, líderstvo a koordinácia práce s kolegami zamestnávatelia oceňujú v podstatne nižšej miere ako napríklad logické či analytické myslenie.

Z pohľadu zamestnávateľa je prínosné zorientovať sa v silných stránkach nastupujúcej generácie. Práve činnosti, ktoré umožnia získať nové alebo rozšíriť už existujúce odborné vedomosti, a tiež tie, ktoré sú založené na silných stránkach, pôsobia podľa výsledkov prieskumu na študentov motivačne.

Ako si hľadajú vhodného zamestnávateľa?

Potenciálneho zamestnávateľa si študenti a čerství absolventi najčastejšie hľadajú cez pracovné portály, sociálne médiá ako LinkedIn a Facebook, ale aj priamo cez webstránky spoločností. Hoci sa s pracovnými pohovormi spája stres, štúdia ukazuje, že s 82 % je práve táto metóda naďalej preferovaným typom výberového konania pred online testami, video pohovorom či hodnotiacimi centrami.

Pri finálnom výbere budúceho zamestnávateľa je dôležité to, čo ponúka. Medzi dva najdôležitejšie faktory patria ponúknutá mzda a hneď po nej nasledujú ponúkané príležitosti na kariérny rozvoj. Tretina študentov sa tiež vyjadrila, že ich pri rozhodovaní zaujíma aj priateľská pracovná atmosféra, flexibilita a istota práce.

Na druhej strane je pre zamestnávateľov dôležité poznať faktory ovplyvňujúce nielen získavanie talentu, ale aj potenciálnu stratu zamestnanca. Práve zlé vzťahy v práci, pocit nedocenenia, lepšia finančná ponuka od iného zamestnávateľa a nedostatočné príležitosti na rozvoj sú hlavné dôvody pre odchod zo súčasného zamestnania.

Ako a kde by študenti najradšej pracovali

V poslednom čase sa často skloňuje budúcnosť práce, najmä v súvislosti s pandémiou, prácou z domu a návratom do kancelárií. Podľa prieskumu Deloitte študenti a absolventi veria, že budúcnosť práce spočíva v hybridnej práci (hybrid work) – nastavení práce, pri ktorom sa časť práce vykonáva z kancelárie a časť z iného miesta, napríklad z domu.

Potvrdili to aj výsledky prieskumu Prvé kroky na trhu práce. Viac ako polovica slovenských študentov a čerstvých absolventov preferuje flexibilitu nielen z pohľadu času, ale aj miesta. Študenti tiež potvrdili, že preferujú možnosť pracovať na diaľku raz alebo dvakrát za týždeň. Hybridný model by si nezvolilo 15 % opýtaných. Tí by radšej pracovali nepretržite iba z kancelárie (12 %) alebo iba na diaľku (3 %).

S rozhodnutím pracovať hybridne sa spája aj otázka dizajnu pracovného priestoru a kancelárií, aby zamestnanci, ktorí sa v kancelárii stretnú, mali vhodné podmienky na spoločnú prácu. Aj tu sa názory študentov zhodujú s trendmi hybridnej práce. Najčastejšie je preto spomedzi ďalších možností preferovaná práve menšia kancelária pre 2 až 6 ľudí a otvorené kancelárie pomaly strácajú na popularite.

Viac štúdií a užitočných informácií na deloitte.sk.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá