Vláda obmedzila platby v hotovosti a zabojovala proti hazardu

Aktualizované:
Vláda obmedzila platby v hotovosti a zabojovala proti hazardu
Zdroj foto: SITA
Kabinet premiéra Roberta Fica sa dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí venoval rôznym témam. Okrem obmedzenia hotovostných platieb to bol napríklad aj boj proti hazardu či učiteľské pôžičky.

Hranica je päť, respektíve 15 tisíc

Platby podnikateľov a firiem prevyšujúce 5 tisíc eur by sa už od budúceho roka mali vykonávať len bezhotovostne. Vyplýva to z návrhu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý schválila vláda.

Na základe tohto zákona by mali mať právnické osoby a podnikatelia zakázané s účinnosťou od 1. januára 2013 prijať alebo odovzdať platbu v hotovostí, ktorej hodnota prevyšuje spomínaných 5 tisíc eur.

V prípade fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, vláda stanovila toto obmedzenie na 15 tis. eur. "Opatrením obmedzenia platieb v hotovosti by sa zabránilo fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, "kreatívnemu účtovníctvu“ na konci účtovného/zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane daňový subjekt vykazuje," očakáva rezort financií.

Ustanovenia nového zákona by sa mali uplatňovať aj mimo územia Slovenska na platby v hotovosti, ktoré súvisia s plnením uskutočneným na území SR, pričom odovzdávajúci alebo príjemca majú na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Ministerstvo však ustanovilo aj výnimky zo zákona pre vymedzené platby. Tie by sa mali týkať prípadov, kde je jedným z účastníkov štát alebo iný verejný orgán. Malo by ísť napríklad o dane, clá a iné platby podľa daňového poriadku a colného zákona. Rovnako by sa výnimka mala vzťahovať aj na prípady, kedy je pre výnimku závažný dôvod, ako napríklad hotovostné platby v čase vojny, krízového stavu alebo núdzového stavu.

Výnimka by mala platiť aj pre platobné služby, poštový platobný styk či pre spracovanie alebo prepravu hotovosti a zmenárenskú činnosť. V zákone sú stanovené aj sankcie za porušenie zákazu odovzdať platbu v hotovosti prevyšujúcu limit na strane platcu i porušenie zákazu prijať platbu v hotovosti na strane príjemcu. Výšky sankcií sa navrhujú pri fyzických osobách v sume do 10 000 eur a pri fyzických osobách podnikateľoch a pri právnických osobách v sume do 150 000 eur.

Kabinet odsúhlasil vyššie odvody z hazardu

Zvýšenie odvodov z niektorých hazardných hier či zavedenie opatrení na boj proti závislosti na hazardných hrách má už aj podporu ministrov. Kabinet v piatok schválil novelu zákona o hazardných hrách, ktorú pripravil rezort financií a ktorá by mala po schválení nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.

V rámci opatrení, ktoré by mali vplývať na znižovanie záujmu ľudí o účasť na hazardných hrách, rezort financií napríklad navrhol sprísniť možnosť umiestnenia reklamy upozorňujúcej na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry. A to tak, aby nebola viditeľná z vonkajšej strany budov, resp. priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry.

"Ide najmä o rôzne jackpotové tabule, reklamné tabule, či iné tabule s pohyblivým alebo blikajúcim textom, ktoré oznamujú výšku možnej výhry," spresňuje rezort financií. Ďalším z opatrení je návrh, ktorým chce ministerstvo zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov hazardných hier zverejniť pre hráčov na herných zariadeniach informáciu o telefónnom čísle na špecializované zdravotnícke zariadenie, pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

V pripravenej novela sa napríklad upresňuje aj pôsobnosť obce v oblasti hazardných hier, precizujú sa informačné výstupy Finančného riaditeľstva SR predkladané ministerstvu financií a zavádzajú sa ďalšie spresnenia vyplývajúce z poznatkov z praxe. Ide napríklad o používanie pojmu kasína, vyčíslenie základného imania a sankcií v eurách, či o postupy pri nakladaní s finančnou zábezpekou.

Novelou sa zvyšuje aj napríklad odvod z hernej istiny pri stávkových hrách a charitatívnej lotérii z 5,5 % na 6 %, pričom pri kurzových stávkach sa zvyšuje odvod z hernej istiny z 5 % na 5,5 %. Nezvyšuje sa však odvod z hernej istiny pri dostihových stávkach, ktorý ostáva na úrovni 1%.

Rezort financií navrhol taktiež zvýšiť paušálny odvod do štátneho rozpočtu za každý výherný prístroj z 1 900 eur na 2 100 eur. Na základe novely sa zvyšuje aj odvod z prevádzkovania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčom ako aj odvod z prevádzkovania videohier.

Finančné riaditeľstvo sa presťahuje do Banskej Bystrice

Sídlo Finančného riaditeľstva SR by sa malo presunúť do Banskej Bystrice. Rezort financií chce zrušiť aj Kompetenčné centrum finančných operácií a jeho kompetencie presunúť na finančné riaditeľstvo. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorú schválila vláda.

Účinnosť novely je navrhnutá od 31. decembra 2012, okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť je stanovená od 1. januára 2013.

Ministerstvo financií v novele okrem iného rozširuje aj napríklad územnú pôsobnosť Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na celé územie Slovenska a presúva správu informačných systémov finančnej správy na Ministerstvo financií SR. "Rovnako sa navrhuje zrušiť zákon o finančnej správe s cieľom posúdiť opodstatnenosť zlúčenia daňových úradov a colných úradov,“ dodáva rezort financií.

Zdravotné odvody z dividend sa majú zvýšiť

Z dividend sa má od budúceho roka platiť vyšší zdravotný odvod. Sadzba sa má podľa návrhu novely zákona o zdravotnom poistení z dielne ministerstva zdravotníctva zvýšiť zo súčasných desať percent na 14 percent z vymeriavacieho základu.

Ten má byť maximálne 120-násobok priemernej mzdy. Táto suma sa nebude zarátavať do celkových príjmov. Návrh zákona, ktorý dnes schválila vláda SR, má reagovať na potrebu konsolidácie verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií.

Koľko peňazí toto opatrenie prinesie, podľa ministerstva nie je možné dopredu vyčísliť. Predpokladajú sa pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie je možné vyčísliť, pretože príjmy z dividend v súčasnosti nepodliehajú dani z príjmov na území SR ani inej evidenčnej povinnosti zo strany prijímateľa.
Právna norma zároveň zužuje okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného, v dôsledku čoho bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného aj za zamestnancov, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu. Rovnakú povinnosť bude mať aj v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky na poistné a pritom majú nižší vymeriavací základ.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia si samy nebudú musieť robiť ani osoby, ktoré boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

Nárok na príspevok bude mať iba jeden nájomca

Podmienky nároku na príspevok na bývanie v prípade viacerých nájomcov bytu sa majú od januára budúceho roku zmeniť. Podľa návrhu novely zákona o hmotnej núdzi z dielne rezortu práce, bude možné pri spoločnom nájme priznať príspevok len jednému z nájomcov, a to podľa ich vzájomnej dohody. Návrh dnes odsúhlasila vláda.

"Naopak, návrhom sa zmierňujú podmienky v súvislosti s posudzovaním hodnoty motorového vozidla, najmä vo vzťahu k starším vozidlám,"
dodáva ministerstvo v návrhu. Na posúdenie hodnoty motorového vozidla bude postačovať odborný posudok znalca alebo faktúra vystavená oprávneným subjektom a nebude sa teda vyžadovať predloženie znaleckého posudku, ako v súčasnosti.

Preukazovanie hodnoty majetku sa nebude vyžadovať pre jedno motorové vozidlo, ktoré bude podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov. "Pri vlastníctve viacerých motorových vozidiel starších ako 20 rokov, sa na tieto, ako na majetok nebude prihliadať vôbec, čo zároveň vyrieši problém s posudzovaním vozidiel, ktoré fyzicky neexistujú, ale sú v evidencii," vysvetľuje.

Návrh zákona zároveň precizuje, koho nemožno považovať za občana v hmotnej núdzi. Pôjde o osoby vo výkone väzby, trestu odňatia slobody či osoby, ktoré sú členom v komunite, rehole, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.

Tiež sa nebudú posudzovať samostatne zárobkovo činné osoby do doby prerušenia alebo zastavenia živnosti.

Cieľom navrhovaných zmien je podľa ministerstva spresnenie podmienok, adresnejšie poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, zníženie administratívnej náročnosti odstránením niektorých nadbytočných požiadaviek v konaní a obmedzenie zneužívania. Následne, s účinnosťou od januára 2014, rezort pripravuje komplexnú zmenu legislatívy.

Učiteľské pôžičky do 30 tisíc

Vláda dnes rozhodla o spojení Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do jedného.

Ak zákon z dielne ministerstva školstva schvália poslanci v parlamente a podpíše prezident SR, nový Fond na podporu vzdelávania by mal vzniknúť 1. januára 2013. Vládny návrh rozširuje okruh žiadateľov, učiteľom umožňuje požičať si až do výšky 30.000 eur, študentské pôžičky v novom zákone nemajú určený limit.

V súčasnosti o pôžičku môžu žiadať len študenti prvých dvoch stupňov vysokoškolského vzdelávania a začínajúci pedagógovia. "Rozširuje sa možnosť získať pôžičku pre ďalšie cieľové skupiny, a to najmä pre doktorandov, odborných zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov," uvádza sa vo vládnom materiáli.

Podľa návrhu zákona budú pri prideľovaní pôžičiek preferovaní študenti zo sociálne slabších pomerov, až následne študenti dosahujúci lepšie výsledky. Rovnako budú uprednostňovaní denní študenti pred externými. Dôležitou novinkou je tiež to, že kým doposiaľ bol strop na študentskú pôžičku 1328 eur na akademický rok, nový zákon limit neurčuje.

Výška pôžičky sa bude určovať individuálne. Fixná úroková sadzba, ktorá platila doteraz sa v zákone nahrádza pohyblivou. Študenti doposiaľ splácali pôžičku s trojpercentným úrokom. Ak zákon prejde, úroková sadza sa bude aktualizovať raz ročne podľa údajov za predchádzajúci rok. "V roku 2012 by tak základná úroková sadzba bola približne štyri percentá ročne, čím dochádza k zvýšeniu úrokovej sadzby pôžičiek pre študentov," uvádza sa v materiáli.

Lehota splatnosti zostáva maximálne desať rokov. Keďže fond môže študentom požičať viac ako doteraz, vládny návrh umožňuje fondu v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu splácania na dvojnásobok.mV súčasnosti môžu začínajúci učitelia z fondu získať maximálne 8298,50 eura. Podľa nového návrhu si pedagógovia môžu požičať opakovane, maximálna suma pre jedného nesmie presiahnuť 30.000 eur.

Splatnosť faktúr má byť najviac 60 dní

Maximálna lehota splatnosti faktúr v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov by sa mala v budúcom roku obmedziť. Túto zmenu v rámci novely Obchodného zákonníka dnes odsúhlasila vláda. Návrh stanovuje maximálnu lehotu splatnosti na 60 dní, pričom pre subjekty verejného práva, ako sú napríklad vyššie územné celky (VÚC), obce či štátne orgány by mala platiť len 30-dňová lehota splatnosti.

Návrh novely vychádza podľa rezortného ministra Tomáša Boreca z európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.

Minister spravodlivosti verí, že tento krok prinesie pozitívne efekty vo vzťahu k platobnej disciplíne. Novela by mala zvýšiť vymožiteľnosť práva a ochranu malých a stredných podnikateľov proti nepoctivým podnikateľom či ochranu proti veľkým podnikateľom, ktorí využívajú svoju prevahu a pozíciu na trhu a určujú napríklad veľmi dlhé lehoty splatnosti.

Novela by podľa predpokladov rezortu spravodlivosti mala nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2013. Stanovenie maximálnej 60-dňovej lehoty na plnenie peňažného záväzku by pritom malo byť záväzným ustanovením, od ktorého sa "možno odchýliť len ak by dlhšie dohodnutá lehota splatnosti nebola v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy pre veriteľa".

Novelou by sa taktiež malo zaviesť pravidlo, na základe ktorého omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to vo fixnej výške 40 eur.

Rezort spravodlivosti spresňuje aj právnu úpravu vo veci nekalej súťaže. "V návrhu novely zákona sa rieši situácia, keď si súkromné spoločnosti zvolia taký názov, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo zámeny s verejnými registrami, napríklad s Obchodným registrom. Ide o snahy niektorých firiem vyvolávať zdanie, ako keby boli oficiálnym verejným registrom a nabádajú podnikateľov platiť za ich "služby“ poplatky," informuje ministerstvo.

Stop zľavám v lekárňach

Vláda odobrila zmeny v zákonoch o liekoch. Pacientom majú priniesť únosnú mieru doplatkov za lieky a znížiť ich konzumovanie či predpisovanie. Zmeny prinášajú aj zákaz vernostných systémov v lekárňach. Bonusy a rôzne zľavy by tak mali byť minulosťou.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá