Kto udeľuje, ten odníma. O vysokoškolský titul po novom môžete prísť

Kto udeľuje, ten odníma. O vysokoškolský titul po novom môžete prísť
Zdroj foto: SITA/Viktor Zamborský
Parlament dnes 110 hlasmi zo 112 prítomných poslancov schválil novelu zákona o vysokých školách, ktorá umožní odoberanie vysokoškolských titulov. Novela je inšpirovaná českou právnou úpravou a účinnosť nadobudne 1. januára 2021.

V pôsobnosti školy

Právna úprava stanovuje, že konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred 1. januárom 2021. A to aj v prípade udelenia akademického titulutitulu docent, ako aj pri podaní návrhu na odvolanie profesora.

Zo schválenej novely vyplýva, že odnímanie vysokoškolských titulov sa zverí do pôsobnosti školy pod princípom „kto udeľuje, ten odníma“. Za vysokú školu bude konať rektor na návrh poradnej komisie, ktorej členov menuje a odvoláva rektor.

V komisii budú štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pedagogicky a vedecky pôsobia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, z toho najviac dvaja zo zamestnancov príslušnej vysokej školy, navrhnutí zamestnaneckou časťou akademického senátu príslušnej vysokej školy.

Kedy je skúška neplatná?

Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami príslušnej vysokej školy a jeden študent príslušnej vysokej školy, ktorého navrhne študentská časť akademického senátu príslušnej vysokej školy.

O neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti tak bude po novom rozhodovať rektor univerzity v prípade, ak absolvent záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval, alebo neoprávnene použil časť inej práce, či ju skopíroval celú, a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla k ukončeniu štúdia. Tiež vtedy, ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá