Slovenská pošta predáva nadbytočný majetok

Pr správa
Slovenská pošta predáva nadbytočný majetok
Zdroj foto: PR
Slovenská pošta pokračuje aj v roku 2019 v komerčnom predaji nehnuteľného majetku.V minulosti sa pobočka pošty nachádzala takmer v každej obci, v posledných desaťročiach ale došlo k redukcii siete. Štátny podnik preto odpredáva majetok, ktorý už nemá praktické využitie. Ide o budovy poštových úradov, byty, ale aj rodinné domy s pozemkami. Zoznam nehnuteľností určených na komerčný predaj Pošta uvádza na svojej webovej stránke. V ponuke je aktuálne päť nehnuteľností.

Trenčín - „Odpredaj nehnuteľného majetku Trenčín– k.ú. Záblatie “

– dopravné stredisko – budova + zastavaná plocha a nádvorie - minimálna kúpna cena 1 197 145,06 eur

VECNÉ BREMENÁ:

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z VB strpieť vybudovanie prípojky nízkeho napätia, jej prevádzku a údržbu a s tým spojené právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami vlastníka oprávnených nehnuteľností cez pozemok C KN parc.č. 801/12 a to v rozsahu geometrického plánu č. 34125361-24/2017 vyhotoveného 23.2.2017, overeného pod č. 262/17, v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti: C KN parc.č. 801/9, 801/24, 801/607 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena ev. č. 717/2017 zo dňa 16.5.2017, V-4541/2017, zm. č. 285/17,

71/19NÁJOMNÉ VZŤAHY:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov v areály DS Trenčín - uzatvorené nájomné zmluvy uvedené v tabuľke:

Kupujúci po prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vstupuje podľa ustanovenia § 680 Občianskeho zákonníka do právneho postavenia prenajímateľa podľa nájomných zmlúv uvedených v tabuľke. Nájomné zmluvy budú kupujúcemu odovzdané spoločne s predmetom tejto zmluvy.

ROK VÝSTAVBY: 1989

POPIS NEHNUTEĽNOSTI: budova súp.č. 428 na pozemku parc.č. 801/105 zapísaná na LV č. 968Pozostáva z administratívnej časti a centrálnej kotolne.

A/ Administratívna budova

Technický popis a vybavenie:

Objekt je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z tehlových blokov, priečky murované. Rovná strecha je krytá mäkkou krytinou, vybavená klampiarskymi konštrukciami. Okná sú drevené, dvere oceľové a drevené. Podlahy sú kombinované (PVC a keramická dlažba). Objekt je vykurovaný z kotolne, radiátory oceľové. Hygienické zariadenia sú vybavené zariaďovacími predmetmi vrátane keramických dlažieb a obkladov. Objekt je napojený na jestvujúcu vybudovanú infraštruktúru v areáli.
Dispozičné riešenie:
Stavba je prízemná, obsahuje kancelárske priestory a sociálne zázemie.

Vek a technický stav stavby:

Objekt bol podľa Kolaudačného rozhodnutia postavený v roku 1989. Objekt je v pôvodnom stave s primeranou priebežnou údržbou, životnosť stanovujeme na 80 rokov.

B/ Kotolňa

Technický popis a vybavenie:

Stavba je murovanej konštrukcie, strecha je rovná opatrená krytinou z asfaltových natavovacích pásov, okná a dvere oceľové. Objekt je napojený na jestvujúcu vybudovanú infraštruktúru v areáli, pre funkciu centrálneho zdroja vykurovania.

Dispozičné riešenie:

Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysného tvaru bez podpivničenia. Obsahuje miestnosti, v ktorých je uložená technológia kotolne.

C/Prístrešok pri administratívnej budove
Technický popis a vybavenie:

Objekt je prízemný, slúži ako prístrešok nad vstupom do administratívnej časti. Objekt je založený na betónových pätkách, nosnú konštrukciu tvoria stĺpy. Strecha pultová je zakrytá plechom. Obvodové steny nie sú vyhotovené. Podlaha betónová s cementovým poterom.


Kontaktná osoba pre účely obhliadky nehnuteľností: 
Meno a priezvisko: JUDr. Magdaléna Angstová
Telefonický kontakt: 02/59 39 32 90 , 0903 523 650
e-mailový kontakt: angstova.magdalena@slposta.sk

Tatranská kotlina - „Odpredaj nehnuteľného majetku Tatranská Kotlina– k.ú. Tatranská Lomnica “– budova pošty + zastavaná plocha a nádvorie + ostatná plocha - minimálna kúpna cena 87 576,94 EURPonukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica

ŠPECIÁLNE PODMIENKY ODPREDAJA:

Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a jej zápis vo forme vecného bremena do KN za účelom dohody podmienok užívania nebytových priestorov Pošty v zmysle nájomných podmienok:
 výmera prevádzky pošty vrátane príslušenstva: 58,15 m2
 doba nájmu: 20 rokov s prednostným právom predĺženia nájmu
 cena nájmu: v období prvých 5 rokov 1,00 €/rok bez DPH za celý predmet nájmu,
 nájomné po uplynutí 5 rokov 16,60 €/m2/rok bez DPH (965,29 €/rok bez DPH)
 nájomné nemôže byť počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zvýšené ani o infláciu

ROK VÝSTAVBY: 1840

POPIS NEHNUTEĽNOSTI: Pošta s .č. 29 leží na parcele č. 495. ide o trojpodlažnú budovu s využitím na administratívne a prevádzkové účely ako pošta. Objekt má jedno podzemné podlažie v časti pôdorysu a dve nadzemné podlažia. Na 1. PP sú schody a sklady. Na 1. NP je zádverie, chodba, prevádzka pošty, serverovňa, kotolňa, sklad, wc.

Na 2. NP je schodisko, chodba, kuchynka, kúpeľňa, dve miestnosti bez využitia, balkón. Základové konštrukcie sú zmiešané z kameňa a betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v 1. PP zo zmiešaného materiálu kameň a tehla, v nadzemných podlažiach sú murované z tehlového materiálu. Stropy sú železobetónové s rovným pohľadom. Deliace konštrukcie sú murované. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je železobetónové doskové s povrchom z PVC. Na podlahe je cementový poter, PVC, keramická dlažba. Dvere sú plné hladké aj so zasklením v kovových zárubniach. Okná sú drevené dvojité v 1. NP s kovovými mrežami. V sociálnych zariadeniach sú keramické obklady a osadené sú zariaďovacie predmety, splachovacie wc, keramické umývadlo a vaňa. V kuchynke je kuchynská linka a plynový sporák. Vykurovanie je ústredné teplovodné pomocou radiátorov, zdroj vykurovania je kotol na plyn. TUV je dodávaná z elektrického bojleru. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod vody je pozinkovaných rúr studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja.


Kontaktná osoba pre účely obhliadky nehnuteľností: 
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Gregorová

Telefonický kontakt: 055/6813 455, 0910 924 596

e-mailový kontakt: gregorova.gabriela@slposta.sk

Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Žilina

ROK VÝSTAVBY: 1943, 1961

POPIS NEHNUTEĽNOSTI: Objekt sa nachádza v intraviláne krajského mesta v centrálnej časti - Hviezdoslavova ulica č. 3 v susedstve so železničnou stanicou a autobusovou stanicou. Prístupný je z miestnej komunikácie, v blízkom okolí sa nachádzajú verejné rozvody technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizácia, parovod, telefón, el. sieť.

Objekt bol daný do užívania v r. 1943, prístavba v r. 1961, nadstavba a stavebné úpravy HSS Žilina – veľký dvor v r. 2008, stavebné úpravy pre balíkový triedič v r. 2009. Životnosť objektu stanovil znalec v roku 2004 odborným odhadom na 100 rokov. Životnosť prístavby z roku 1961 je stanovená znalcom na 82 rokov.

Stavebnotechnické riešenie: Objekt HSS je štvorpodlažný (3 nadzemné podlažia + 1 podzemné) s plochou strechou. Pôdorysné riešenie je tvaru U. Objekt je založený na železobetónových základových pásoch. Zvislý nosný systém je murovaný o hr. stien 45 cm, v prístavbe so železobetónovým skeletom. Stropy sú nehorľavé železobetónové rebierkové s rovným podhľadom. Prestrešenie objektu tvorí plochá strecha, s plechovou krytinou. Fasáda objektu z kabrincového obkladu v kombinácii s kamenným soklom. Odklanalizovanie je prevedené do mestskej kanalizácie. V objete je svetelný a motorický rozvod el. inštalácie. Vykurovanie je ústredné teplovodné oceľovými radiátormi. V podzemnom podlaží je výmenníková stanica napojená na centrálny teplovodný rozvod z mestskej teplárne. Cez výmenníkovú stanicu je zabezpečené teplovodné vykurovanie cez oceľové radiátory, prípadne oceľové registre a príprava teplej úžitkovej vody je rovnako zabezpečovaná výmenníkovou stanicou.

VECNÉ BREMENÁ, ŤARCHY A PRÁVA VIAZNUCE NA MAJETKU:


 prenájom nebytových priestorov o výmere 15 m2, zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac,
 prenájom nebytových priestorov o výmere 31,48 m2, zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace

ŠPECIÁLNE PODMIENKY ODPREDAJA:
 Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a jej zápis vo forme vecného bremena do KN za účelom dohody podmienok užívania nebytových priestorov Pošty v zmysle nájomných podmienok:
o výmera prevádzky pošty vrátane príslušenstva: 668,80 m2o doba nájmu: 20 rokov s prednostným právom predĺženia nájmuo cena nájmu: v období prvých 5 rokov 1 € / celý predmet nájmu,o nájomné po uplynutí 5 rokov 16,60€/m2/rok bez DPH (11 102,08 €/rok bez DPH)Vecné bremeno na užívanie nebytových priestorov o výmere 668,80 m2

Kontaktná osoba pre účely obhliadky nehnuteľností:


Meno a priezvisko: Ing. Dobromila Rolincová

Telefonický kontakt: 048/433 92 98, 0903 553 604

e-mailový kontakt: rolincova.dobromila@slposta.sk

Poprad -  „Odpredaj nehnuteľného majetku – byt 1/A, k.ú. Veľká, Mesto Poprad“

– byt + zastavaná plocha a nádvorie – minimálna kúpna cena 24 268, 28 EURPoprad

Poprad - „Odpredaj nehnuteľného majetku – byt 7/F, k.ú. Veľká, Mesto Poprad“

– byt + zastavaná plocha a nádvorie - minimálna kúpna cena 41 635,54 EUR

ROK VÝSTAVBY: 1951POPIS NEHNUTEĽNOSTI:

Bytový dom súp. č. 1096 je situovaný na Železničnej ulici v Poprade, v katastrálnom území Veľká. Bytový dom je postavený na rovinatom pozemku parc. č. 511 a pozostáva z troch nadzemných podlaží a z jedného podkrovného podlažia. Suterén je technické podlažie, byty sú situované od I. NP vyššie.

Predmetný byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva bytu, tj. kuchyňa, chodba, samostatné WC, kúpeľňa a komora. K bytu prislúcha taktiež pivnica v suteréne bytového domu. Byt je v pôvodnom stave. Celková podlahová plocha bytu je 38,62 m2.

V zmysle LV č. 2677 na nehnuteľnosti – byte č. 1/A viazne Záložné právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/93 Z.z.

Kontaktná osoba pre účely obhliadky nehnuteľností: Meno a priezvisko: Ing. Gabriela GregorováTelefonický kontakt: 055/68 13 455, 0910 924 596e-mailový kontakt: gregorova.gabriela@slposta.sk

TOP videá