Kontrolóri poslali prezidentke správu o posledných zásadných zisteniach

Kontrolóri poslali prezidentke správu o posledných zásadných zisteniach
Zdroj foto: SITA/Martin Medňanský
Prezidentka Zuzana Čaputová dostala súhrnnú informáciu o činnosti a zásadných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu za posledných šesť mesiacov. Predseda NKÚ Karol Mitrík v pravidelnom súhrne informuje už štvrtý rok nielen hlavu štátu, ale aj ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov.

Informácie o cestách i nemocniciach

V poslednej správe informoval napríklad o výsledku kontroly vedeckých parkov, o plnení záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie či o hospodárení kancelárie prezidenta. Na základe rizikových analýz a tiež podnetov od občanov národní kontrolóri preverili hospodárenie v troch obciach, v ktorých sa potvrdili závažné porušenia zákonov i systémové nedostatky. Informovala o tom riaditeľka odboru styku s verejnosťou NKÚ Janka Burdová.

Septembrové informácie zaslané prezidentke, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády obsahovali výsledky ukončených kontrolných akcií či kľúčové informácie, ktoré kontrolný úrad popísal v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018. V ňom okrem iného upriamil pozornosť zákonodarného zboru na nedostatočný rozvoj cestnej či železničnej infraštruktúry, na pomalé tempo pri čerpaní európskej finančnej pomoci i na pretrvávajúce vysoké zadlženie nemocníc.

Informácia pre ústavných činiteľov obsahuje tiež závery z oficiálnej návštevy zástupcov českého parlamentu a českého kontrolného úradu, pričom kľúčovou témou bilaterálneho rokovania bola oblasť súvisiaca s fungovaním a prínosom kontrolného výboru na pôde českého zákonodarného orgánu. V súčasnosti o možnostiach zriadenia obdobného výboru na pôde parlamentu rokuje Mitrík s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.

Ako hospodáril prezidentský palác?

Pred uvedením novej hlavy štátu do prezidentského úradu sa kontrolóri pozreli, ako sa hospodárilo v prezidentskom paláci za uplynulé štyri roky. Závažné nedostatky nenašli, no otázka bývania najvyššieho ústavného činiteľa dlhodobo zostáva neriešená a zaťažuje verejné financie. Chátrajúca vila na Slavíne je majetkom štátu, avšak už takmer 20 rokov neslúži svojmu účelu a z roka na rok chátra.

Kontrolný úrad upozorňuje na potrebu aktívnej realizácie uznesenia vlády, ktorým táto agenda bola zverená do gescie rezortu zahraničných vecí a ministerskí úradníci musia v spolupráci s kanceláriou prezidentky navrhnúť praktické riešenie, musia dať jasnú odpoveď na otázku, či existujúca vila je dôstojným, reprezentatívnym miestom pre hlavu štátu, alebo bude obstaraný nový objekt. O rezidencii pre dvoch nižších ústavných činiteľov kabinet rozhodol začiatkom júla, pričom nedoriešenou ostáva práve bývanie pre prezidentku.

Správa obsahuje aj výsledky kontroly vedeckých parkov. Kontrola 13 z nich ukázala viaceré nedostatky, ktoré spôsobili najmä oneskorené a nedostatočné financovanie a tiež neštandardné rozhodnutia riadiacich orgánov projektov z fondov EÚ. "Celková suma týchto projektov dosiahla takmer 430 miliónov eur, ktoré boli určené na vybudovanie centier a parkov. V súčasnosti však majú vysoké školy a SAV problém udržať ich fungovanie a zabezpečiť výskumnú činnosť," píše sa v správe kontrolného úradu. V tejto súvislosti NKÚ opakovane upozornil, že oblasť výskumu a vývoja na Slovensku je z hľadiska financií poddimenzovaná a výrazne zaostáva za priemerom EÚ. SR je na poslednom mieste aj v rámci V4.

Preverili aj ekologickú stránku

Kontrolóri takisto preverili, aké kroky robia zodpovedné ministerstvá pre to, aby si Slovensko splnilo záväzky v oblasti zníženia skleníkových plynov, zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie. Na základe kontrolných zistení NKÚ upozorňuje na riziko nesplnenia cieľa dosiahnuť 14-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe. Rezervy vidia kontrolóri aj v podpore elektromobility či pri výrobe biopalív, kde tiež hrozí nesplnenie záväzkov SR voči Európskej únii. NKÚ pozitívne hodnotí projekt „Zelená domácnostiam“, prostredníctvom ktorého bolo podporených viac ako 3,6 tisíca fotovoltických panelov na rodinných a bytových domoch.

"Projekt financovali zo štátneho rozpočtu i zo zdrojov EÚ, a to vo výške 45 miliónov eur. Na druhej strane systém podpory alternatívnych palív sa ukázal ako nedostatočný a neúčinný a podiel vozidiel s alternatívnym pohonom na celkovom počte áut zostáva na zanedbateľnej úrovni 0,75 percenta," informuje NKÚ. Kontrolný úrad tiež upozorňuje vládu na rezervy pri aktívnej koordinácii dotknutých ministerstiev a tiež na absenciu auditu, zameraného na plnenie cieľov a opatrení v oblasti zmeny klímy a energetiky.

Kontrola napomáha praxi

Predseda NKÚ od roku 2016 zasiela informácie o výsledkoch kontrol úradu najvyšším ústavným činiteľom, aby pri svojom rozhodovaní vedeli využiť praktické odporúčania, vecné poznatky od kontrolórov, ktorí ich získali, identifikovali priamo v teréne. Zistenia národnej kontrolnej autority si vyžadujú nielen prijímanie praktických opatrení u dotknutého kontrolovaného subjektu, ale tiež zmeny v legislatíve či procesoch, ktoré môže vykonať vláda alebo parlament. Kontrolný úrad v posledných dvoch rokoch vo väčšej miere preveruje plnenie kľúčových národných ukazovateľov v oblasti verejných politík, akými sú napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, európska finančná pomoc či životné prostredie, i plnenia záväzkov, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo v rámci európskeho a svetového spoločenstva.

V tejto súvislosti predseda NKÚ Mitrík upozornil, že národné záväzky ostávajú často len na papieri, nefunguje účinná koordinácia na úrovní štátnych inštitúcií a absentujú informácie, ktorými by boli zodpovedné rezorty schopné preukázať plnenie cieľov, efektívnosť využitia verejných zdrojov z pohľadu udržateľného rozvoja i samotného občana. „Otvorená prezentácia kontrolných zistení, aktívne informovanie najvyšších ústavných činiteľov o zistených nedostatkoch, ale tiež o príkladoch dobrej praxe je okrem iného cestou, ktorá núti kontrolované subjekty prijímať praktické kroky a robiť nápravné opatrenia. Externá kontrola tak pomáha nielen k nestrannému hodnoteniu kľúčových verejných politík, ale tiež prispieva k lepšej správe veci verejných“, domnieva sa Mitrík.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá