Sulíkovci chcú uzákoniť nový pojem, bol by pre gejov z cudziny

Sulíkovci chcú uzákoniť nový pojem, bol by pre gejov z cudziny
Zdroj foto: SITA/AP (ilustračná fotografia)
Strana Sloboda a Solidarita chce, aby homosexuálni partneri z tretích krajín mohli dostať u nás trvalý pobyt. Preto navrhujú zaviesť pojem partner štátneho občana Slovenskej republiky do zákona o pobyte cudzincov.

Dôvody udelenia trvalého pobytu

Súčasný zákon obsahuje pojem partner, ale len vo vzťahu k občanom iných členských krajín Európskej únie. Návrh novely zákona o pobyte cudzincov predkladajú na septembrovú schôdzu poslanci Natália Blahová, Ondrej Dostál, Martin Klus, Peter Osuský a Zuzana Zimenová. Návrh novely vychádza z jedného z odporúčaní pre Národnú radu Slovenskej republiky, ktoré sú obsiahnuté v Správe o činnosti verejnej ochrankyne práv za obdobie roka 2018. Odporúčanie verejnej ochrankyne práv sa týka práva na rodinný a súkromný život párov rovnakého pohlavia, konkrétne vo vzťahu k možnosti udelenia pobytu osobe rovnakého pohlavia na základe statusu rodinného príslušníka.

Poslanci navrhujú do zákona doplniť medzi dôvody udelenia trvalého pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (inej krajiny ako členskej krajiny Európskej únie) skutočnosť, že ide o partnera štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Obdobná právna úprava existuje už v súčasnom znení zákona pre manželov štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Blahová: Zmena, ktorá rieši diskrimináciu

Blahová uviedla príklad slovenskej lekárky, ktorá sa pre prácu usadila v Austrálii, našla si partnerku, s ktorou neskôr uzavrela manželstvo podľa platných právnych predpisov tej krajiny. „Po čase sa rozhodli presťahovať na Slovensko. Slovensko však neuznáva manželstvo osôb rovnakého pohlavia, a preto má Austrálčanka problém získať na základe rodinného vzťahu trvalý pobyt na Slovensku. Naša zmena túto bariéru odstraňuje. Pre potreby udelenia štátneho občianstva na základe rodinnej príslušnosti bude teda akceptované aj úradné osvedčenie manželstva alebo partnerstva osôb rovnakého pohlavia," vysvetlila Blahová. Zároveň podotkla, že v EÚ je voľný pohyb osôb garantovaný, takže tento problém nevzniká. „Avšak veľké problémy s udelením občianstva nastanú, ak je partner/ka alebo manžel/ka z krajín mimo EÚ. Naša zmena rieši túto diskrimináciu," dodala Blahová.

„Postup orgánov verejnej moci, ktorý bráni občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky rovnakého pohlavia, k prístupu k právu na trvalý pobyt z dôvodu existencie manželského zväzku, pričom manželstvo bolo platne uzavreté v tretej krajine v súlade s jej právnym poriadkom, považujem za porušenie základných práv a slobôd žiadateľa o udelenie pobytu. Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je možné uzavrieť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia," citujú predkladatelia správu ombudsmanky Márie Patakyovej.

Nielen prípady manželstiev párov rovnakého pohlavia

Ombudsmanka ďalej uvádza, že v prípade, že správne orgány udeľujú trvalý pobyt manželovi opačného pohlavia (občanovi tretej krajiny), ale zároveň odmietajú udeliť trvalý pobyt manželovi rovnakého pohlavia (na základe manželstva uzatvoreného podľa právneho poriadku tretej krajiny), tento postup zakladá nepriamu diskrimináciu z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Zároveň odporúčala Národnej rade SR, aby prijala takú zmenu právnej úpravy, ktorá umožní nerušený výkon práva na rodinný život žiadateľov o trvalý pobyt z dôvodu rodinných väzieb, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.

Liberáli navrhujú vymedziť pojem partner štátneho občana Slovenskej republiky ako jeho partner, s ktorým má trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom inej krajiny, ak tento vzťah nie je manželstvom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. „Pôjde nielen o prípady manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktorých sa týka odporúčanie verejnej ochrankyne práv, ale nad rámec jej bezprostredného odporúčania aj o registrované partnerstvá. Takéto zväzky v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky nemožno považovať za manželstvo, ale existencia takéhoto partnerstva so štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa navrhuje ako dôvod pre udelenie trvalého pobytu, pričom táto skutočnosť sa bude osvedčovať dokladmi vydanými úradmi krajiny, ktorej právny poriadok uzavretie takéhoto zväzku umožňuje a v ktorej bol takýto vzťah úradne osvedčený," priblížili poslanci z SaS.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá