Schválili zmeny pri očkovaní, preukazoch detí i jednorazových plastoch

Aktualizované:
Viacero legislatívnych zmien odobrila počas svojho rokovania vláda. Schválila návrh, podľa ktorého by sa do škôlok mali dostať len zaočkované deti, povinné občianske preukazy pre deti aj zákaz jednorazových plastov od roku 2021.

V kolektíve sa šíria ľahšie

Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

"Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami," uvádza sa v schválenom materiáli.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.

Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel. Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

Bez zobrazenia tváre

Do 31. decembra 2021 by každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR mal byť držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Ako sa ďalej uvádza v návrhu na zmenu zákona o občianskych preukazoch, ktorý odobrila vláda, občianske preukazy sa preto majú vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov. Podľa ministerstva vnútra, ktoré navrhovanú zmenu predložilo, budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre.

„Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, pretože bude vydávaný z úradnej moci. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar," uvádza rezort vnútra. Rovnaký postup sa podľa ministerstva bude týkať aj občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. Tie sa vydávali do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov. Návrh sa tiež týka občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. „Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz," vysvetli rezort vnútra. Takýto doklad by mal platiť 15 rokov.

Ministerstvo takisto navrhuje, aby osoby mladšie ako 15 rokov v prípade záujmu mohli dostávať aj preukazy s fotografiou. Tie však majú mať obmedzenú platnosť (v prípade veku do šesť rokov platnosť na dva roky, pri veku šesť až 15 rokov platnosť päť rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre. „Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne tak, ako je to u občanov starších ako 15 rokov a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb," konštatuje rezort vnútra.

Zároveň navrhuje aj možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre pre občana s trvalým pobytom mimo územia SR, pretože vývoj za posledné roky podľa ministerstva poukazuje na početnú skupinu občanov s pobytom mimo nášho územia, ktorí nemajú zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu. „A teda nemajú ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo je možné v porovnaní s občanmi SR s trvalým pobytom na území SR považovať za obmedzujúce," dodalo ministerstvo.

Ciele recyklácie sa menia

Viaceré jednorazové plastové výrobky by mali byť na Slovensku od roku 2021 minulosťou, keďže vláda schválila aj novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Zakázané budú jednorazové plastové taniere a príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky od balónov, vatové tyčinky do uší ako aj nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu. Podľa MŽP sa spomínané plastové výrobky dajú jednoducho nahradiť ekologickejšími alternatívami na viacnásobné použitie. Zákaz už začiatkom roka schválila aj Európska únia.

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad,“ uviedol v tejto súvislosti podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos. Pripomenul, že je to ďalší krok, ktorým envirorezort bojuje proti plastovému odpadu. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašiek zelený rezort ako prvý v strednej Európe chce zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek, pričom zákon už prešiel prvým čítaním v parlamente.

Novela tiež mení ciele recyklácie komunálneho odpadu pre nasledujúce roky. Slovensko by malo do roku 2025 recyklovať 65 percent odpadov z obalov a do roku 2030 až 70 percent. Do roku 2030 by sa na Slovensku malo recyklovať 75 percent skla, 85 percent papiera, 80 percent železných kovov a 55 percent plastov. "Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na desať percent z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu," uvádza v predkladacej správ MŽP. Návrh zákona tiež zavádza opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá