Prezidentka vrátila atómový zákon, obmedzoval by práva ľudí?

Prezidentka vrátila atómový zákon, obmedzoval by práva ľudí?
Zdroj foto: TASR/Pavel Neubauer
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu o registri partnerov verejného sektora i úpravy v kompetenciách prokuratúry. Parlamentu však vracia "atómový zákon".

Čaputová: Novela by viedla k rozporu

Prezidentka vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu atómového zákona s pripomienkami. Tvrdí, že by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom. Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorý schválila Národná rada SR na júnovej schôdzi, by malo byť podľa predkladateľov zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie vedených správnych konaní.

"Aplikácia novely by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom, a teda by bezdôvodne obmedzovala práva verejnosti v prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, v tomto prípade v takej citlivej oblasti, akou je spustenie a prevádzka jadrových zariadení. Pripomienky smerujú k odstráneniu tohto rozporu," priblížila slovenská hlava štátu.

Správne konania týkajúce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru SR vedené, majú byť podľa novely zákona efektívnejšie. Podľa návrhu by sa mal upraviť aj spôsob komunikácie úradu voči tzv. dotknutej verejnosti. Ako poukazujú poslanci, atómový zákon už v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky. "S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie dotknutej verejnosti sa navrhuje, aby sa v týchto prípadoch doručovali v priebehu konania prostredníctvom verejnej vyhlášky aj výzvy, upovedomenia, predvolania alebo iné písomnosti," uvádza sa v dôvodovej správe.

Proces nakladania ÚJD s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, by sa mal tiež zmeniť. Zahŕňa to citlivé informácie, utajované skutočnosti, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti. Poslanci zároveň navrhujú precizovať úpravu konaní vedených podľa atómového zákona a stavebného zákona, pričom sa má brať do úvahy ich vzájomný vzťah. "Navrhovaným znením dôjde k explicitnému vyjadreniu, že atómový zákon je vo vzťahu ku konaniam o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien lex specialis voči stavebnému zákonu," priblížili.

Čo znamená "partner verejného sektora"?

Prezidentka však podpísala novelu zákona o registri partnerov verejného sektora. Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného sektora, sa nanovo vymedzí. "Prezidentka považuje novelu za prijateľné kompromisné riešenie otázok vyplývajúcich z aplikácie doteraz platnej legislatívnej úpravy,"uviedla Martina Goffová z tlačového oddelenia prezidentky. Novou legislatívou sa má okrem iného nanovo vymedziť pojem "partner verejného sektora", a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona. Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý novelu navrhol, bolo nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.

Podľa novely sa má v rámci právnických osôb zúžiť verejný sektor len na "právnické osoby zriadené zákonom alebo založené štátom, obcou, vyšším územným celkom, v ktorých majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť a zároveň nahradením definície týchto osôb pojmom 'verejný podnik'". Z právnických osôb zriadených zákonom zároveň návrh zákona vyníma komory zriadené zákonom. Zákonom sa zredukuje objem možných administratívnych záťaží. Vymedzením verejného sektora sa tiež majú zúžiť sledované transakcie, ako aj zjednodušiť procedúra verifikácie konečných užívateľov výhod.

"Na strane druhej však návrh zákona prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra)," uviedli predkladatelia. Firmy obchodujúce so štátom odkrývajú skutočných vlastníkov prostredníctvom Registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový register) od februára 2017. Do RPVS sa zapisuje každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.

Novela upravujúca kompetencie prokuratúry

Prezidentka podpísala aj novelu zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. To znamená, že kompetencie slovenskej prokuratúry sa vzhľadom na zriadenie Európskej prokuratúry upravia. Funkciu európskeho prokurátora za SR a európskych delegovaných prokurátorov pre SR budú zastávať slovenskí prokurátori. Doterajšia legislatíva podľa predkladateľov neupravovala možnosť vzniku a fungovania Európskej prokuratúry ani úpravu jej vzťahov s prokuratúrou SR.

Podľa novej legislatívy budú mať európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ. "Európski delegovaní prokurátori môžu vykonávať aj úlohy vnútroštátnych prokurátorov, a to do takej miery, ktorá im nebráni v plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia Rady EÚ," dodali predkladatelia.

Členský štát podľa schválených zmien nemôže odvolať európskeho delegovaného prokurátora alebo voči nemu prijať disciplinárne opatrenie z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami bez súhlasu hlavného európskeho prokurátora. Keďže európski delegovaní prokurátori ostávajú aj aktívnymi prokurátormi SR, pričom môžu v stanovenom rozsahu plniť aj úlohy patriace do právomoci vnútroštátnej prokuratúry, upraví sa v zákone o prokurátoroch aj ich odmeňovanie či sociálne a zdravotné zabezpečenie. Novelou zákona sa upravuje aj ich disciplinárne konanie, zodpovednosť za škodu a účasť na samospráve prokurátorov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá