Predseda Združenia miest a obcí Slovenska po rokoch končí

22.5.2019 14:23

Dlhoročný predseda ZMOS Michal Sýkora sa vzdal opätovnej kandidatúry za predsedu Združenia miest a obcí Slovenska. V prejave na jubilejnom sneme združenia to označil za ťažké rozhodnutie.

Dosah sociálnych balíčkov

Doterajšia činnosť Združenia miest a obcí Slovenska dokazuje, že je dôveryhodným sociálnym partnerom, ktorý aktívne presadzuje požiadavky a obhajuje záujmy svojich členov, uviedol Sýkora v príhovore na začiatku 30. snemu ZMOS. "Je o nás počuť, bránime hodnoty a princípy miestnej územnej samosprávy a nehovoríme to, čo sa dobre počúva, ale to, čo je správne a podstatné," vyhlásil Sýkora. Základom úspechu je podľa neho zotrvanie na tímovej spolupráci a aktívnom prístupe všetkých členov združenia.

"Svoju silu sme vždy budovali na tom, čo nás spája, dobré výsledky sme vždy dosahovali hľadaním riešení. Na to nesmieme rezignovať," povedala Sýkora, ktorý je presvedčený, že práve snaha o dialóg a spolupatričnosť pomôže samosprávam ubrániť sa tomu, aby sa do vzájomných vzťahov miest a obcí začala neprimerane premietať celková atmosféra v spoločnosti, poznamenanej negativizmom, spochybňovaním a hľadaním konfliktu.

Proaktívny prístup je podľa neho tiež základom, ako formovať činnosť združenia podľa predstáv svojich členov. Narážal tým na prenikajúce informácie o nespokojnosti niektorých miest s aktivitou a činnosťou združenia, najmä Komory miest.

Výrazne sa venoval legislatívnej oblasti, ktorá ovplyvňuje život miest a obcí. Pripomenul problém s finančným dosahom sociálnych balíčkov, ktoré nútia samosprávy hľadať zložité riešenia. "Sme, a naďalej budeme vystavení tlaku obmedzovať doterajšie vlastné výdavky a redukovať naplánované aktivity, nakoľko podľa našich odhadov nám bude ešte chýbať na tieto opatrenia v tomto roku približne 80 miliónov eur," uviedol v súvislosti so zvýšenými povinnosťami bez adekvátneho zvýšenia zdrojov pre samosprávy.

Jednoduchšie procesy obstarávania

Informoval, že názorovú zhodu v tejto téme našiel i v diskusii s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivanom Šramkom. "Predseda rozpočtovej rady prisľúbil, že na tieto skutočnosti bude prihliadať v pripravovanej správe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bude prerokovávaná v parlamente," avizoval.

Sýkora pozitívne ocenil pozitívne novelizácie v zákone o verejnom obstarávaní, najmä jednoduchšie procesy obstarávania, skrátenie zákonných lehôt či zrušenie dvojobálkového systému predkladania ponúk, rovnako i zámer zjednodušiť proces kontroly. Vyzdvihol i prístup združenia v oblasti zvyšovania platov zamestnancov vo verejnej správe, poukázal na druhej strane na odmietavý postoj ZMOS-u pri návrhoch o zmene zákona o sociálnych službách či novele školského zákona (povinná predškolská dochádzka), ktoré by ešte viac zaťažili rozpočty samospráv.

Spomenul i komplikovaný proces tvorby stavebného zákona, ktorú v aktuálnej verzii neodpovedá predstavám ZMOS-u. Konkrétne upozornil na to, že novela vracia podstatnú časť výkonu štátnej stavebnej správy z obcí na štátne orgány cez nové vykonávacie vyhlášky, či na návrh pokutovať obce pri nevydaní stavebného súhlasu. "ZMOS vníma potrebu zjednodušiť a zrýchliť stavebné konanie na Slovensku a zabezpečiť lepšiu vymožiteľnosť zákona v praxi, ale nie v takej podobe, v akej ju ministerstvo predložilo do legislatívneho procesu," zdôraznil.

Problém s rozvojom vidieka

Ďalšiu nevyhnutnú diskusiu i rešpektovanie názoru samospráv si podľa Sýkoru vyžaduje i oblasť odpadového hospodárstva, témy zálohovania jednorazových obalov a systém triedeného zberu. "Pre mestá a obce je veľmi dôležitá aj pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ku ktorej sme vzniesli niekoľko zásadných pripomienok a čakáme na výsledok rozporového konania," dodal Sýkora.

Zmienil sa aj o čerpaní eurofondov, pričom skonštatoval zlepšené čerpanie vo viacerých operačných programoch, najmä v Integrovanom regionálnom operačnom programe, priznal však i pretrvávajúci problém v oblasti Programu rozvoja vidieka. "Naďalej však považujeme spôsob čerpania týchto prostriedkov za veľmi zdĺhavý a príliš komplikovaný a treba sa z toho pre budúcnosť dôsledne poučiť," zdôraznil Sýkora.

Tohtoročný 30. snem je zároveň i volebným snemom, na ktorom sa bude voliť nový predseda združenia. Na post kandidujú starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta obce Píla Radovan Mičunek, primátor mesta Nováky Dušan Šimka a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger. V programe dvojdňového rokovania je popri pracovnej časti aj sprievodný program, počas ktorého vyhlásia výsledku ankety "Oskar bez bariér 2018" a odovzdajú i ocenenia cenenia v rámci Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok