Nezhody v Matici slovenskej: Predseda čelí kritike pre údajné čistky

Aktualizované:
Nezhody v Matici slovenskej: Predseda čelí kritike pre údajné čistky
Zdroj foto: SITA
Členom výboru Historického odboru Matice slovenskej a redakčnej rady Historického zborníka sa nepáči likvidácia vedeckých pracovísk Matice slovenskej v Bratislave.

Členovia výboru Historického odboru Matice slovenskej a redakčnej rady Historického zborníka vyzývajú predsedu Matice slovenskej Marián Tkáča, aby prehodnotil svoj negatívny postoj k vedeckým pracoviskám tejto inštitúcie v Bratislave (Slovenský historický ústav MS, Krajanské múzeum MS, Stredisko národnostných vzťahov MS) a rešpektoval vôľu demokraticky zvolených orgánov Matice slovenskej a jej odborných grémií.

"Je pre nás nepochopiteľné a neakceptovateľné, že novozvolený predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, napriek svojim prísľubom verejne deklarovaným na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 2010 v Martine, pristúpil okamžite po svojom nástupe do funkcie k likvidácii vedeckých pracovísk Matice slovenskej v Bratislave a k personálnym čistkám," uviedli vo svojom stanovisku členovia historického výboru MS.

Zrušenie Slovenského historického ústavu MS (následne aj redakcie Historického zborníka) v Bratislave a ich prenesenie do Martina sa podľa nich uskutočnili napriek nesúhlasu dotknutého pracoviska, výboru Historického odboru MS, redakčnej rady Historického zborníka, ako aj napriek nesúhlasu Vedeckej rady Matice slovenskej. V prípade novelizácie zákona o MS žiadajú, aby bolo legislatívne zakotvené, že sídlo Slovenského historického ústavu MS je v BratislaveOkrem tejto požiadavky chcú, aby predseda MS po rokoch nečinnosti sfunkčnil Vedeckú radu Matice slovenskej. Spolu s vedením inštitúcie má venovať pozornosť vedeckovýskumnej činnosti.

"Matica slovenská doposiaľ nemá vypracovaný krátkodobý a ani dlhodobý program základného výskumu a prezentácie jeho výsledkov," upozornili. Tkáča vyzvali, aby v súlade so zákonom rešpektoval vedecký štatút Matice slovenskej. Z celkového počtu takmer 130 pracovníkov Matice slovenskej robia základný výskum podľa ich slov štyria až piati kmeňoví pracovníci. Po dvoch rokoch nečinnosti by sa mal na základný výskum vytvoriť a finančne zabezpečiť grantový systém, do ktorého sa zapoja aj vedecké odbory. Nespokojní ľudia z MS majú výhrady aj k spôsobu výberu nového šéfa historického ústavu Matice.

"Žiadame predsedu Matice slovenskej, aby zrušil zmanipulované výberové konanie na funkciu riaditeľa Slovenského historického ústavu MS a vypísal nové výberové konanie. Žiadame, aby výberová komisia bola zložená výlučne z aktívnych profesionálnych historikov a aby v nej bol aj zástupca výboru Historického odboru MS," uviedli vo svojom stanovisku.

Od Tkáča chcú "aby prestal nanucovať v Matici slovenskej svoje nekvalifikované názory na etnogenézu Slovákov a slovenské dejiny, ktoré diskvalifikujú našu vedeckú činnosť v očiach odbornej verejnosti". Skupina historikov MS nesúhlasí s personálnymi čistkami na vedeckých a odborných pracoviskách Matice slovenskej v Bratislave. Rozhodnutím zrušiť štatút Historického zborníka podľa nich predseda prekročil svoje kompetencie, vyplývajúce zo zákona a stanov MS. Obavy majú aj s údajnými snahami predsedu Matice slovenskej koncentrovať vo svojich rukách ďalšie právomoci na úkor volených orgánov.

"Vyjadrujeme znepokojenie a nesúhlas s politizáciou Matice slovenskej presadzovanou predsedom Matice slovenskej, ktorý zneužil svoju nadstranícku funkciu, aktívne sa zúčastňoval na volebnej kampani Slovenskej národnej strany a vyvolal súčasné vnútorné rozštiepenie a polarizáciu Matice slovenskej," dodali. V stanovisku odmietli aj zapájanie štátom financovanej Matice slovenskej do "stranícko-politických kampaní organizovaných Slovenskou národnou stranou" (podpisová akcia za vypísanie referenda o slovenskom jazyku ako o „jedinom úradnom jazyku“ na území Slovenskej republiky). To je podľa nich v rozpore s humanistickými a demokratickými tradíciami tejto našej celonárodnej nadstraníckej ustanovizne. Členov a priaznivcov Matice slovenskej, vyzvali aby ich podporili v požiadavkách. "Pokiaľ predseda Matice slovenskej a vedenie Matice slovenskej budú ignorovať naše požiadavky, sme rozhodnutí predložiť ich na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej v roku 2013," uvádza sa v závere stanoviska, pod ktorým sú mená: Július Bartl, Ján Bobák, Martin Homza, Anton Hrnko, Matúš Kučera, Ján Lukačka, Ivan Mrva, Vladimír Repka a František Vnuk.

Tkáč: V Matici sú rôzne smery

Marián Tkáč vo svojej reakcii na výzvu upozornil, že Matica slovenská je hnutie, v ktorom sú rôzne smery, členovia i zamestnanci s rôznymi pohľadmi na minulosť, prítomnosť a zrejme aj budúcnosť Matice.

V jej smerovaní po nastúpení nového predsedu a vedenia dochádza k zmenám, riešia nielen množstvo dlhodobo neriešených problémov (napríklad riskantné preinvestovanie Národného pokladu), ale aj výkonnosť zamestnancov. Predseda MS si myslí, že otázky, ktoré nastolili autori výzvy, by sa mali riešiť na matičnej pôde - verejnosť im nemusí rozumieť. „Je takto zavádzaná a zápas o užitočné a zákonné zmeny v Matici je umelo brzdený,“ uviedol Tkáč.

Matica chce byť podľa Tkáča nadstranícka, nedávno prijali 22 zakladajúcich členov spomedzi významných osobností spoločenského života. Podľa predsedu sa oživuje aj veda. „Je napríklad vymenovaná nová vedecká rada, nový riaditeľ Slovenského historického ústavu bol vybratý komisiou, v ktorej prevažovali vonkajší odborníci najvyššieho rangu z oblasti histórie či archeológie, a ide aj o to, aby matičná veda bola skutočnou vedou, spĺňajúcou akreditačné kritériá ako všetky iné vedecké ústavy Slovenska,“ dodal.

Vedenie Matice slovenskej nebude ďalej reagovať na stanovisko členov výboru Historického odboru. Žiada jeho autorov, aby svoje požiadavky predložili Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej, ktoré ich kompetentne posúdi.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá