Leto v práci: Čo by vám mal zamestnávateľ zabezpečiť?

Leto v práci: Čo by vám mal zamestnávateľ zabezpečiť?
Zdroj foto: ČTK/AP
V čase zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne teplých dní letného obdobia musí zamestnávateľ zabezpečiť opatrenia zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých pracovísk. Musí mať pritom na pamäti, že mimoriadne vysoké teploty môžu viesť k mnohým nepríjemnostiam. Pripomína to Národný inšpektorát práce.

Žalúzie, rolety, klimatizácia

Vysoké teploty na pracovisku a neprispôsobenie podmienok pre zamestnancov môže viesť napríklad k ich únave, k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo má v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na zamestnávateľa. Nevhodné podmienky môžu mať dosah aj na úroveň bezpečnosti práce.

"Zamestnávateľ môže v prípade prác vykonávaných vo vnútri objektov realizovať niektoré z technických opatrení, ktoré zabránia prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná prevádzok a administratívnych priestorov. Môže tak urobiť napríklad použitím žalúzií alebo roliet, vhodné je tiež zabezpečiť klimatizáciu, prípadne zabezpečiť zvýšenie cirkulácie vzduchu vetraním alebo ventilátormi," vysvetľuje riaditeľka odboru inšpekcie práce Miroslava Skičková.

Dostatok pitnej vody

Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy. Ide napríklad o úpravu času práce, posun začiatku pracovnej zmeny na skoršie ranné hodiny, striedanie zamestnancov, zaraďovanie bezpečnostných prestávok v práci, pitný režim, klimatizáciu či nútené vetranie.

Samozrejmosťou musí byť aj dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. "Nápoje musia byť zdravotne neškodné a mali by obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nesmú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože ten zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme," uvádza NIP.

Novým rizikom je aj ochorenie zamestnancov z dôvodu používania klimatizácie. Priame vystavenie chladnému vzduchu, respektíve náhle zmeny teploty pri prechode z klimatizovaných priestorov do teplého prostredia môžu rovnako spôsobiť zdravotné problémy.

Ukryť sa pred slnkom

Medzi zvlášť ohrozenú skupinu zamestnancov patria tí, ktorí vykonávajú prácu vo vonkajšom prostredí, a to najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve. Podmienky práce na staveniskách sú legislatívne upravené. Zamestnávateľ je však povinný chrániť aj zamestnancov pracujúcich na poliach, kde niekedy nie je možnosť ukryť sa pred slnkom. Dôležité je, aby si aj zamestnanci všímali svojich spolupracovníkov, ktorí by vzhľadom na malátnosť a nadmernú únavu nemuseli včas zareagovať a mohlo by dôjsť ku kolapsu, pracovnému úrazu a inému ochoreniu súvisiacemu s prácou.

Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v kompetencii orgánu na ochranu zdravia. Na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú predovšetkým príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá