Zviera prestane byť vecou, novela zavádza povinné čipovanie

Od septembra bude na Slovensku zviera zadefinované ako živý tvor. Stanovuje to parlamentom schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Za schválenie návrhu hlasovalo zo 119 hlasujúcich poslancov 95, jeden bol proti a 23 zákonodarcov sa zdržalo.

Zefektívni sa aj ochrana zvierat pred týraním

"Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora,“ určuje novela, ktorá má podľa agrorezortu predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom. Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov.

Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Novela zavádza povinnosť čipovať šteniatka do 12. týždňa, ak sa predajú alebo darujú pred týmto vekom, čipovanie musí chovateľ urobiť skôr. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. V databáze budú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať aj obce tak, že ich do nasledujúceho pracovného dňa zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obce už nebudú mať povinnosť zriadiť útulok alebo karanténnu stanicu, no musia uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí.

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov, ktorí v prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok. Majitelia zvierat budú za nich niesť v prípade napadnutia človeka aj trestnoprávnu zodpovednosť. Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Ministerstvo pôdohospodárstva vydá novú vyhlášku definujúcu druhy, ktoré nesmú cirkusy využívať na vystúpenia neprirodzené týmto zvieratám.

Trvalé označenie psa

Zákon upravuje možnosť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia. "Je to ústavne prípustné, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat," uvádza sa v odôvodnení.

Poslankyňa za SNS Eva Antošová predložila počas rokovania pozmeňovací návrh, ktorým sa upravuje oznamovacia povinnosť pre súkromných veterinárov vo vzťahu k obciam v záujme zabezpečenia vzájomnej informovanosti o identifikovaných a registrovaných psoch na území obce v súvislosti s vedením databázy centrálneho registra spoločenských zvierat a evidencie psov vedenej obcou. Poslanci schválili návrhy Antošovej. Podľa nich sa tiež upravuje výška úhrady maximálne na desať eur za trvalé označenie psa. Tibor Bernaťák zmenu doplnil tak, že za osoby v hmotnej núdzi uhrádza štát, ak majú psa narodeného pred 31. októbrom 2019.

Novelou zákona sa tiež upravuje povinnosť obce zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom v prípade, ak bola vlastníkovi zvierat za nesplnenie povinnosti uložená pokuta, ktorú aj zaplatil. Zároveň sa ustanovuje povinnosť obce upozorňovať vlastníkov psov na povinnosť ich trvalého označenia. Podľa schváleného návrhu vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho identifikáciu a registráciu najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá