Jasle budú dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov

Jasle budú dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov

29.11.2017 11:55 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: TASR

Jasle, ktoré existovali do konca februára tohto roka, dostanú o pol roka viac času na svoju registráciu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú definitívne schválil parlament. Poslanci totiž schválili pozmeňujúci návrh šéfky parlamentného výboru Aleny Bašistovej, podľa ktorého sa koniec lehoty na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby pre jasle, existujúce k 28. februáru tohto roka, posúva z 31. decembra tohto roka na 30. júna budúceho roka.

Jasle budú dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov
  • Zdieľať

Jasle, ktoré existovali do konca februára tohto roka, dostanú o pol roka viac času na svoju registráciu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú definitívne schválil parlament. Poslanci totiž schválili pozmeňujúci návrh šéfky parlamentného výboru Aleny Bašistovej, podľa ktorého sa koniec lehoty na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby pre jasle, existujúce k 28. februáru tohto roka, posúva z 31. decembra tohto roka na 30. júna budúceho roka.

S návrhom uspeli

Poslankyňa Bašistová uspela aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý podala v spolupráci s poslankyňou za SaS Janou Cigánikovou. Podľa tohto návrhu kolaudačné rozhodnutie pri prevádzkovaní jaslí nemusí byť vystavené na konkrétny druh sociálnej služby. "Predloženým návrhom sa odstraňujú interpretačné problémy pri predkladaní kolaudačných rozhodnutí v rámci konania o zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bolo jasné, že kolaudačné rozhodnutie nemá znieť na konkrétny druh sociálnej služby," zdôvodnila Bašistová.

Poslanci v októbri hlasovanie o novele zákona v treťom čítaní odložili na ďalšiu schôdzu. Spravodajca k tomuto návrhu Jozef Burian vtedy požiadal, aby sa o novele zákona hlasovalo v treťom čítaní až na začiatku nasledujúcej schôdze. Zdôvodnil to tým, že k novele zákona je veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a "musíme dať legislatívne náležitosti do poriadku".

Viac
k Téme

Štát zabezpečí spolufinancovanie

Od začiatku budúceho roka sa podľa schválenej novely zákona pri financovaní sociálnych služieb zavedie štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti osoby pre všetkých zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb. Štát tak z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečí spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni. "Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Takto stanovený mechanizmus podľa rezortu práce a sociálnych vecí posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách.

Poslanci ešte v októbri schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Irén Sárközy na vypustenie ustanovenia o tom, že ministerstvo práce a sociálnych vecí poskytuje príspevky žiadateľom podľa poradovníka do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte rezortu na daný rok. Nezaradená poslankyňa Alena Bašistová uspela s pozmeňujúcim návrhom, podľa ktorého lehota na vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti bude 60 dní a nebude sa predlžovať o ďalších 30 dní. Zjednoduší sa tiež prístup odkázaných ľudí, ako sú bezdomovci alebo týrané matky, k službám krízovej intervencie. Financovanie služieb krízovej intervencie už nebude podmienené ich objednaním zo strany obcí.

Viac
k Téme

Aj pre deti nezamestnaných

Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom od poslankyne Bašistovej sa odloží systém hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb. Kvalitu poskytovania sociálnych služieb má rezort práce a sociálnych vecí začať hodnotiť až od 1. septembra 2019, a nie od 1. januára 2018, ako predpokladá súčasné znenie zákona.

Novela zákona tiež posilní ochranu prijímateľov domácej opatrovateľskej služby, prijímateľov pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ochranu prijímateľov ambulantnej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravovania. Zvýši sa totiž povinný zostatok z príjmu prijímateľa tejto sociálnej služby z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (277,33 eura na mesiac) na 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (326,85 eura na mesiac). Tento krok sa podľa ministerstva práce negatívne premietne do príjmovej časti rozpočtov obcí.

Od začiatku budúceho roka sa podľa schválenej novely zákona budú môcť do jaslí dostať aj deti nepracujúcich rodičov. "Precizuje sa možnosť poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rodičovi tohto dieťaťa, ktorý nespĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života," uvádza ministerstvo. Možnosť poskytovania takejto služby nepracujúcim rodičom však bude obmedzená prevádzkovými pomermi konkrétneho poskytovateľa, teda využitím reálne neobsadených miest a zachovaním regulácie počtu detí v dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu spálne a herne.

TOP videá