Ministertstvo práce chystá úľavu pre invalidov

23.3.2012 10:31

Nový zákon z dielne ministerstva práce prinesie výraznú úľavu takmer 230-tisícom invalidných občanov a 160-tisícom občanov s ťažkým zdravotným postihnutím pri získavaní lekárskeho a sociálneho posudku. Dnešné štyri rôzne posudkové činnosti totiž zákon spojí do jednej.

Ministertstvo práce chystá úľavu pre invalidov
Foto: SITA

Občania tým ušetria svoj čas i financie potrebné na vybavovanie posudkov, skôr sa dostanú k službám, ktoré potrebujú. A ušetrí aj štát tým, že na vypracovanie posudkov bude stačiť menej kapacít a posudky sa nebudú robiť duplicitne. Vďaka zmenám by sa mali občania s postihnutím ľahšie začleniť do pracovného procesu, čo pre nich znamená aj zvýšenie príjmov a zlepšenie rodinných rozpočtov.
Cieľom legislatívneho zámeru zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, ktorý MPSVR SR predložilo do pripomienkového konania,  je vytvorenie právneho prostredia na zjednodušenie posudzovania pre občana a pre verejnú správu, pre adresnejšie výstupy posudzovania a lepšie prepojenie zdravotných a sociálnych služieb.

Posudková činnosť bude jednotná pre sociálne poistenie, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálne služby, služby zamestnanosti  a pre ďalšie súvisiace účely. Zákon zároveň stanoví nové kritériá posudzovania na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej poruchy, dizability a zdravia - ICF - WHO 2004.

Dnešný stav:

Problematika posudkových konaní je v súčasnosti upravená v rôznych zákonoch - o sociálnom poistení, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o sociálnych službách, o službách zamestnanosti, či v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Posudkové konania vykonávajú orgány štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávna inštitúcia, čo potvrdzuje, že posudková činnosť je roztrieštená.

Z tohto dôvodu je posudzovanie zdravotného a sociálneho stavu nejednotné, jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane pre rôzne účely a v niektorých prípadoch je posudzovanie vykonávané viacnásobne. V súčasnosti posudkovú činnosť vykonávajú pracovníci v Sociálnej poisťovni, zamestnanci na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vrátane ústredia a posudky si dávajú vypracovať aj pracovníci obcí a VÚC, a to vždy pre ten účel, pre ktorý v danom momente potrebujú v súlade s príslušným právnymi predpisom a žiadosťou posudzovanej osoby. Nakoľko posudky sa vypracovávajú na rôznych miestach vo vzájomnej nezávislosti, dochádza k neefektívnemu systému posudzovania, posudky sú vypracovávané izolovane bez vzájomných súvislostí, pracovníci vykonávajúci posudkovú činnosť, ako aj žiadatelia, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti strácajú čas a aj finančné prostriedky potrebné na samostatné posudzovanie, na výpisy zo zdravotnej dokumentácie lekárov a podobne.

Nejednotný výkon posudkovej činnosti možno považovať tiež za diskriminačný a opakované posudzovanie občana rôznymi zložkami verejnej správy za obťažujúce. Osobitné podmienky a metodiky posudzovania toho istého zdravotného stavu pre rôzne účely sú nelogické. Rovnako nelogický je fakt, že rovnaké funkčné obmedzenie pri rôznych zdravotných postihnutiach je posudzované rozdielne. Preto je účelné a efektívne zjednotiť všetky výkony posudkovej činnosti, upraviť ju komplexne v jednom zákone pre všetky účely a ustanoviť nezávislosť lekárskych a sociálnych posudkových činností.

Posudky bude po novom riešiť jediné miesto – súčasný Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorému sa rozšíria kompetencie. Tento Posudkový úrad bude napojený na rozpočet kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čím sa využijú existujúce kapacity a skúsenosti súčasného Inštitútu a usporia sa finančné prostriedky na zabezpečenie podporných činností Posudkového úradu oproti stavu, keby sa zriaďoval nový úrad.
Účinnosť zákona predpokladáme od 1. júla 2013.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok