Štát vlani poskytol na podporu bývania spolu vyše 175 mil. eur

21.3.2012 16:54

Na podporu bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Programu rozvoja bývania vlani išlo spolu 175,16 mil. eur. Z toho úvery predstavovali 140,54 mil. eur a dotácie a nenávratné príspevky 34,62 mil. eur.

Štát vlani poskytol na podporu bývania spolu vyše 175 mil. eur
SITA

Vyplýva to z informácie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutej podpore do oblasti bývania v minulom roku.

"Aj napriek obmedzeným možnostiam štátneho rozpočtu možno konštatovať, že podporné nástroje štátnej bytovej politiky určené na rozvoj bývania vo významnej miere prispievajú k rozširovaniu a zveľaďovaniu bytového fondu," uvádza ministerstvo v materiáli. Za prioritnú považuje podporu nájomného bývania určeného pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a obnovu bytového fondu.

Najväčší objem peňazí na podporu bývania štát vlani poskytol prostredníctvom ŠFRB, a to v celkovej výške 140,63 mil. eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z tejto sumy predstavovali 54,9 mil. eur a mimorozpočtové zdroje fondu, získané zo splátok úverov poskytnutých v minulosti, tvorili 85,72 mil. eur. Stavebným sporiteľniam boli na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu poskytnuté peniaze v objeme 43,16 mil. eur. Na realizáciu Programu rozvoja bývania išlo 34,53 mil. eur. "Uvedené finančné prostriedky smerovali na financovanie stavieb nájomných bytov, technickej vybavenosti a odstraňovanie systémových porúch bytových domov," uviedlo ďalej ministerstvo dopravy a výstavby. Štát navyše poskytol bankám k hypotekárnym úverom príspevok vo výške 25,36 mil. eur.

Podľa účelov podpory bývania najviac peňazí vlani smerovalo do obnovy bytových domov, a to 84,74 mil. eur. Na obstaranie obecných nájomných bytov vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti išlo 72,04 mil. eur a na obstaranie bytov v rodinných domoch a bytových domoch do vlastníctva fyzických osôb boli poskytnuté úvery zo ŠFRB v objeme 17,58 mil. eur. V tejto sume boli aj nenávratné príspevky pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Štát v minulom roku podporil sumou 803,3 tis. eur aj obstaranie zariadenia sociálnych služieb. Podpora obnovy bytového fondu vlani vzrástla, pričom podpora nájomného a vlastníckeho bývania sa znížila v dôsledku predloženia nižšieho počtu projektov po komunálnych voľbách v roku 2010. "Pripravenosť projektov zameraných na obnovu bytového fondu však plne vykryla nižšiu požiadavku na obstarávanie nájomných bytov. Išlo predovšetkým o obnovu zameranú na znižovanie energetickej náročnosti bytových stavieb," dodalo ministerstvo.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok