Zásady spracúvania osobných údajov

Informácie pre návštevníkov a užívateľov stránky

tieto zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom spoločnosť C.E.N. s.r.o.IČO: 35 780 886, so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Ioddiel Sro, vložka č. 21029/B (ďalej ako „C.E.N.“) zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky www.ta3.com . Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: INFORMÁCIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV VYSIELANIA

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov je C.E.N. s.r.o., IČO: 35 780 886, so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Ioddiel Sro, vložka č. 21029/B, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú.

Kontaktné údaje sú uvedené v časti „Otázky a kontakty“ nižšie.

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom C.E.N. spracúva o užívateľoch.

I. návšteva webstránky – informácie pre návštevníkov

Osobné údaje (Kategórie a príklady)Účel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
 • IP adresa
 • ID cookie
 • typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku,
 • typ a verzia prehliadača,
 • nastavenie časového pásma,
 • typy a verzie zásuvného modulu prehliadača,
 • operačný systém a platformu,
 • zlepšovanie služieb,
 • vyhodnocovanie návštevnosti,
 • štatistické účely.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Pre detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu, si prečítajte naše Pravidlá používania cookies

II. registrácia na portáli – informácie pre užívateľov

Osobné údaje (Kategórie a príklady)Účel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
Základný kontaktný údaj: emailová adresavyužívanie služieb a funkcií portáluregistrácia užívateľa na portáli Prevádzkovateľa a poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa
zasielanie newslettra a novinieksúhlas dotknutej osoby (užívateľa)
zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potrebyoprávnený záujem Prevádzkovateľa
Nepovinné údaje, ktoré má užívateľ možnosť uviesť pri registrácii:
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia, ulica, PSČ, mesto, štát,
 • telefonický kontakt.
zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potrebyoprávnený záujem Prevádzkovateľa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, s cieľom zlepšiť webovú stránku Prevádzkovateľa a jej funkčnosť; pre správu webovej stránky; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy.

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

C.E.N.získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od užívateľov. Minimálny rozsah získaných osobných údajov je emailová adresa užívateľa. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje, ktoré nie sú povinnými údajmi k registrácii na portáli (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, ulica, PSČ, mesto, štát, telefonický kontakt).

Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

C.E.N. využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a správu portálu. Pre účely plnenia ich povinností im musí C.E.N. odovzdať určité osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Vyššie uvedené tretie strany sú však zo strany C.E.N. preverené a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov užívateľov.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP?

Osobné údaje užívateľov nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

C.E.N. za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. C.E.N. udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

C.E.N. uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky

Spoločnosť C.E.N. spracúva Vaše osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

Doba spracúvania osobných údajov užívateľov služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

Spoločnosť C.E.N. spracúva Vaše osobné údaje na základe dobrovoľnej registrácie na portáli do doby trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa.

Súhlas udelený užívateľmi služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

Pokiaľ spoločnosť C.E.N. spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, bude doba spracúvania doba trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa alebo dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá pred uplynutím uvedenej lehoty.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany C.E.N., príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým C.E.N. neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich C.E.N. už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým C.E.N. neoverí, či oprávnené záujmy C.E.N.-u prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov C.E.N.;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že C.E.N. porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou alebo emailom.

C.E.N., s.r.o.

so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava

e-mail: ta3@ta3.com

Zmeny týchto zásad

Je možné, že C.E.N. sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke www.ta3.com v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po zverejnení zrevidovaných Zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom uvedenej webovej stránky.