Voľby sa skončili

Koľko stojí volebná kampaň?

Na kampaň môžu politické strany minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.

Bezplatné statusy na sociálnych sieťach sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak sponzorovaný príspevok je volebnou kampaňou.

Politické strany majú svoje transparentné účty, na ktorých je vidieť prichádzajúce a odchádzajúce platby. Darcovia nemôžu na ne vkladať hotovosť. Aj v našom zozname politických strán nájdete odkazy na transparentné účty, a tak si môžete pozrieť, ako kandidujúce strany používajú peniaze. Politická strana si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane.

Strana nemôže prijať hocijaký dar. Na transparentnom účte by sa teda nemali objaviť peniaze od:

  • štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
  • právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
  • právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
  • občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
  • verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
  • fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
  • fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
  • európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.

Volebná kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom. Na transparentný účet je možné vkladať finančné prostriedky 48 hodín pred dňom konania volieb.