Vláda vlani evidovala nezrovnalosti pri eurofondoch za 379,7 milióna eur

Aktualizované:
Vláda vlani evidovala nezrovnalosti pri eurofondoch za 379,7 milióna eur
Zdroj foto: SITA
Pri implementácii projektov štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci programového obdobia 2007 až 2013 bolo v minulom roku identifikovaných a zaevidovaných 1423 nezrovnalostí v celkovej výške 379,7 milióna eur. Vyplýva to z Ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2013 z dielne Úradu vlády (ÚV) SR, ktorú dnes kabinet vzal na vedomie.

V porovnaní s rokom 2012 v absolútnom vyjadrení stúpol počet nezrovnalostí najviac v prípade Operačného programu (OP) Vzdelávanie - o 21, čo predstavuje prírastok 5,96 %. Najviac - o 209 nezrovnalostí poklesol ich počet v Regionálnom operačnom programe, medziročne teda o 52,38 %. Najväčší pomerný medziročný nárast počtu nezrovnalostí zaznamenali OP Technická pomoc o 150 % a OP Informatizácia spoločnosti, kde ich počet stúpol z 0 v roku 2012 na 11 v minulom roku.

Suma nezrovnalostí vzrástla vlani oproti roku 2012 v absolútnom vyjadrení najviac v OP Doprava - o 61 %. Percentuálne došlo k najväčšiemu medziročnému nárastu sumy nezrovnalostí za OP Výskum a vývoj o 722 % a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o 718 %. V absolútnom aj pomernom vyjadrení medziročne klesla najviac suma nezrovnalostí v rámci OP Životné prostredie, kde 68,6 milióna eur predstavuje pokles o 82 %.

Kým celkový počet vyrovnaných nezrovnalostí predstavuje 46,47 % zo všetkých nezrovnalostí, ich suma tvorí iba 2,49 % celkovej sumy. Úrad vlády z toho vyvodzuje záver, že v priebehu roka sú z veľkej časti vyriešené nezrovnalosti bez finančného vplyvu alebo s nízkym finančným dosahom.

V roku 2013 sa v rámci vyšetrovania začalo trestné stíhanie za 64 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Z tohto počtu bolo vznesené obvinenie za 33 takýchto trestných činov. Celková výška dokumentovanej spôsobenej škody predstavovala takmer 9,4 milióna eur.


"Je potrebné posilniť opatrenia a zefektívniť mechanizmy na odhaľovanie a vyšetrovanie neoprávnene vyplatených, zneužitých alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov EÚ v SR v rámci najrizikovejších OP, skvalitniť prevenčné a kontrolné systémy na národnej úrovni, pokračovať v neustálom vzdelávaní a zvyšovaní odbornosti všetkých osôb zapojených do čerpania finančnej pomoci a v neposlednom rade posilniť spoluprácu všetkých orgánov zapojených do implementácie čerpania prostriedkov pomoci EÚ," uvádza ÚV v materiáli.

Cez tri výzvy sa z eurofondov podporí vytvorenie až 3100 pracovných miest

Prostredníctvom troch výziev sa zo štrukturálnych fondov podporí vytvorenie až 3100 nových pracovných miest. Vyplýva to z Priebežnej správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorú dnes prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.

"V rámci všetkých troch výziev zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov sa k 30. júnu 2014 očakáva uzatvorenie 664 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 286,35 milióna eur. Ich uzatvorením sa prijímatelia zaviažu vytvoriť celkovo až 3100 nových pracovných miest, z čoho 1931 pracovných miest bude určených pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov," spresnil v správe rezort hospodárstva.

Vláda SR podľa MH SR reagovala na iniciatívu predsedu Európskej komisie (EK) José Manuela Barrosa, ktorá odznela 30. januára 2012 na neformálnom stretnutí Európskej rady a ktorej hlavnou témou je vyvinúť úsilie na podporenie hospodárskeho rastu a riešenie otázky nezamestnanosti mladých ľudí špecificky v krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, medzi ktoré patrí aj Slovensko, prijatím záverov, v zmysle ktorých boli štrukturálne fondy EÚ určené ako hlavný nástroj iniciatívy.

Rezort hospodárstva pripomenul, že vládny kabinet uznesením zo 16. mája 2012 odsúhlasil návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory MSP v intenciách iniciatívy EK, ktorej cieľom je stimulovať spomínané cieľové skupiny s pomocou prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

"V zmysle uvedeného uznesenia prišlo v SR k dodatočnému navýšeniu alokácie tých OP NSRR, ktoré preukázali najvyššiu mieru absorpcie prostriedkov a zároveň najvyšší potenciál z hľadiska napĺňania cieľov iniciatívy EK. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal, po vykonaní analýzy zamerania, stavu a posúdenia jednotlivých operačných programov, aj OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého pôvodná alokácia bola navýšená o dodatočných 225 miliónov eur," dodalo MH SR v správe.

Rozhovor s Martinom Vlachynským, analytikom inštitútu INESS

Video nie je možné zobraziť pre zmenu poskytovateľa videoobsahu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá