Učiteľom začínajú platiť zmeny v zákonoch. Čo všetko novela prináša?

Učiteľom začínajú platiť zmeny v zákonoch. Čo všetko novela prináša?
Zdroj foto: TASR/Lukáš Grinaj
Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zameriavajúca sa najmä na vzdelávanie učiteľov, nadobudla účinnosť. Cieľom legislatívnej zmeny je okrem iného zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

Zjednodušuje sa preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zavádza sa možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec. Zároveň vzniknú nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to napríklad školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia - koordinátor školského podporného tímu.

Novelizáciou sa "ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok". Cieľom je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.

Zmena nastane aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa rozšíri okruh atestačných organizácií. Zjednoduší sa zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Okrem iného sa umožní absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám.

Spresnia sa i podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Rezort školstva bude môcť poskytnúť dotácie na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna.

Účinnosť nadobudla od Nového roka i novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť sa má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. 

Zmena má prispieť k zvýšeniu kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Odbúrať sa má ďalšia administratívna záťaž pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá