Centrum v Košiciach zavádza surovinovú stratégiu EÚ na regionálnej úrovni

Centrum v Košiciach zavádza surovinovú stratégiu EÚ na regionálnej úrovni
Zdroj foto:
Suroviny vyťažené zo zeme sú pre európske a svetové hospodárstvo rozhodujúce. Ľudstvo používa širšiu škálu surovín ako kedykoľvek predtým. Používajú sa na výrobu mnohých produktov, ktoré bežný človek využíva v každodennom živote. Či už ide o automobilový, letecký, stavebný, farmaceutický či kozmetický priemysel, všetky tieto odvetvia sú závislé na prísune nerastných surovín.

Súčasné požiadavky na digitalizáciu, letectvo a obranu, elektromobilitu a zelené technológie si vyžadujú použitie čoraz väčšieho rozsahu a množstva zdrojov. Prognózy hovoria o rapídnom náraste potrieb do roku 2050. Odhaduje sa napríklad, že dopyt po lítiu bude až 57-krát vyšší, ako tomu bolo doteraz.

Európa čelí problémom so surovinovou sebestačnosťou aj z dôvodu, že veľmi málo investuje do prieskumných a ťažobných projektov. Sme závislí hlavne na dodávkach surovín z Číny alebo Južnej Afriky. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa zoznam kritických surovín v roku 2020 rozšíril o 4 ďalšie suroviny (bauxit, lítium, titán, stroncium). Krajiny ako Čína, Japonsko a ďalšie sa navyše snažia zabezpečiť si ložiská v tretích krajinách. Európa by tu mala zaujať proaktívny prístup k partnerstvám a tiež sa usilovať o diverzifikáciu svojich dodávok surovín, čo sa v podstate už deje.

Zaujímavým faktom je, že človek počas svojho života spotrebuje priemerne až 1,37 milióna kilogramov nerastných surovín, kovov a palív. Pre porovnanie, je to viac, ako váži 5 najväčších civilných lietadiel na svete, Airbus A380. Ide napríklad o 12 ton soli, 464 kg medi alebo 8,7 tony železnej rudy. Recykláciou možno nahradiť až do 30 % tých- to zdrojov, čo je mimoriadne zaujímavý podiel.

Strategické ciele EIT RawMaterials

Európsky inovačný a technologický inštitút pre nerastné suroviny (ďalej len „EIT RawMaterials“) vznikol z iniciatívy Európskej komisie. Ide o svetovo najsilnejšiu znalostno-inovačnú komunitu (Knowledge-Innovation Community, KIC) zameranú na nerastné suroviny.

Táto komunita funguje na báze členstva. Pozostáva z členov, ktorí pokrývajú všetky tri strany znalostného trojuholníka. Tieto strany predstavujú synergiu výskumu, univerzít a priemyslu s orientáciou na aplikáciu výskumu a inovácií priamo v reálnom priemyselnom prostredí.

Vzhľadom na nároky modernej doby v súčasnosti hovoríme o prechode z tzv. hnedej ekonomiky na zelenú ekonomiku, ktorá si vyžaduje úplne iné zdroje ako tie, ktoré sú charakteristické pre hnedú ekonomiku, kde prevládali fosílne palivá, plyn a uhlie.

Strategické výzvy, ktoré Európska únia adresuje zainteresovaným stranám sa týkajú zvýšeného dopytu po kritických nerastných surovinách, nestálosť cien a neisté dodávky, pretože prevláda závislosť od krajín mimo EÚ a tiež klesajúca kvalita zdrojov a zvyšovanie nákladov na dodávky.

EIT RawMaterials preto podniká kroky, ktoré povedú k činnostiam podporujúcim náhradu kritických surovín, zvýšeniu podielu recyklácie odpadu a výrobkov po dobe životnosti ako aj implementácii inteligentných metód ťažby.

Regionálna implementácia prostredníctvom centra v Košiciach

Inovačná komunita EIT RawMaterials v roku 2018 zriadila jedno zo svojich centier na pôde Technickej univerzity v Košiciach.  Úlohou EIT RawMaterials regionálneho centra Košice, ktoré riadi Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií je pozdvihnúť lokálny inovačný potenciál a podporovať aktérov celého hodnotového reťazca nerastných surovín od fázy návrhu produktov a služieb cez ťažbu a produkciu až po fázu recyklácie a obehovej ekonomiky.

Podpora môže mať podobu sprostredkovania kontaktov na partnerov komunity alebo sprostredkovanie spolupráce, či už priamej, alebo projektovej. HUB centrum operuje na území nielen Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Centrum tiež poskytuje školenia, kurzy, ale aj odborné poradenstvo v oblasti žiadostí o financovanie projektových aktivít pod schémou KAVA (pozn. voľný preklad „pridaná hodnota k aktivitám KIC“). Okrem toho poskytuje tiež podporu pre začínajúcich podnikateľov prostredníctvom schém podpory podnikania organizovaných komunitou EIT.

V súčasnej dobe má centrum vo svojej regionálnej sieti vyše 320 organizácií, ktoré postupne začleňuje do aktivít EIT RawMaterials v rôznych formách. Jedným z úspešných príkladov je aj banská prevádzka v Gemerskej polome, kde sa vďaka projektu EIT RawMaterials s názvom MineTALC realizuje takmer „bezodpadová“ ťažba mastenca.

Výsledkom dlhodobej práce má byť zvýšenie inovačného potenciálu na poli nerastných surovín čo prispieva k viacerým oblastiam krajiny spoločenského významu. Centrum je teda plnohodnotne pripravený poradný orgán štátu pri prípadnom riešení otázok spojených so surovinovými potrebami, surovinovou bezpečnosťou a sebestačnosťou Slovenskej republiky.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá