Splnomocnenec pre vedomostnú ekonomiku prejde pod školstvo

Splnomocnenec pre vedomostnú ekonomiku prejde pod školstvo
Zdroj foto: TASR
Splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku, ktorým je v súčasnosti oficiálne stále Martin Bruncko, by mal byť začlenený do organizačnej štruktúry ministerstva školstva.

Oficiálne je splnomocnencom vlády pre vedomostnú ekonomiku stále Martin Bruncko, ktorého do tejto funkcie ešte začiatkom roka 2011 zvolila na návrh vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša vláda Ivety Radičovej. Reálne však už funkciu nevykonáva a od 2. mája je na neplatenom voľne. Hovorca ministerstva financií Radko Kuruc koncom augusta povedal, že obsadenie tohto postu v budúcnosti je už v rukách vládneho kabinetu, v ktorého kompetencii je odvolávanie a menovanie svojich splnomocnencov.

Kabinet by dnes mal aj aktualizovať národný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs). Tieto toxické organické zlúčeniny sú veľmi málo prchavé zlúčeniny a majú schopnosť dlhodobo pretrvávať v životnom prostredí a neustále sa akumulovať v živých organizmoch a životnom prostredí. Používali sa v poľnohospodárstve, priemysle, vznikajú aj pri spaľovaní PVC.

POPs pesticídy sa u nás v súčasnosti nepoužívajú. Vyskytujú sa však staré zásoby nespotrebovaných pesticídov ako dôsledok zásadnej zmeny v pôdohospodárstve po roku 1989. Vzhľadom na potrebu ich zneškodnenia sa zabezpečuje ich priebežné vyhľadávanie a evidovanie. K 15. júlu 2011 bolo evidovaných v celej SR 59 514,9 kilogramu odpadov z POPs pesticídov, ktorých zneškodňovanie sa postupne zabezpečuje.

K aktualizácii národného plánu pristupujeme v súvislosti so zaradením desiatich nových látok POPs do príloh Štokholmského dohovoru. Medzi látky určené na odstránenie z použitia a výroby pribudli alfa-hexachlórcyklohexán, beta-hexachlórcyklohexán, chlórdekon, hexabrómdifenyl (HBB), hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, lindán, pentachlórbenzén (PeCB), tetrabrómdifenyléter, pentabrómdifenyléter, technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry.

K látkam s obmedzením použitia a výroby patria kyselina perfluóroktánsulfónová a jej soli, ako aj perfluóroktánsulfónfluorid. Medzi látky, na ktoré sa vzťahujú opatrenia proti ich neúmyselnom vzniku zaradil pentachlórbenzén.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský má viesť slovenskú delegáciu na dvoch po sebe nasledujúcich konferenciách – od 1. do 5. októbra na 6. stretnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biodiverzite a od 8. do 19. októbra na 11. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biodiverzite.

Obe podujatia sú v Hyderabad v Indii. Protokol o biologickej bezpečnosti k dohovoru upravuje prepravu a obchod so živými geneticky modifikovanými organizmami medi zmluvnými stranami a narábanie s geneticky modifikovanými organizmami medzi zmluvnými a nezmluvnými stranami.

Slovensko čaká veľké cvičenie, ktoré má preveriť, či sme pripravení reagovať na výbuch jadrovej elektrárne. Zapoja sa doň ministerstvá, polícia, hasiči, záchranári, samosprávy, obce aj niektorí občania. Kabinet dnes prerokuje správu o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia. Cvičenie má preveriť pripravenosť a reakciu krízových štábov na haváriu Jaslovských Bohuníc.

Akcia sa dotkne Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Zapojiť by sa mali v pozícii fiktívneho ohrozovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice ako aj Úrad jadrového dozoru SR, Ústredný krízový štáb, zložky ministerstva vnútra, napríklad sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Prezídium Policajného zboru.

Takisto sa na cvičení budú podieľať Ozbrojené sily SR, záchranky z Nitry, Trnavy, Trenčína a Bratislavy, Úrad verejného zdravotníctva SR, Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR, Slovenský Červený kríž, Slovenský hydrometeorologický ústav a Štátna veterinárna a potravinová správa

S Talianskom budeme bližšie spolupracovať v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky. Predpokladá to dohoda, ktorú by mali podpísať predstavitelia vlád oboch štátov. Návrh na uzatvorenie dohody dnes posúdi kabinet Roberta Fica.

Ministri majú na stole aj správu o vývoji individuálnych sťažností proti SR v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN. Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie sa napríklad zaoberá sťažnosťou slovenských Rómov, ktorých ešte v roku 2005 nevpustili do kaviarne v Michalovciach pre farbu ich pleti a sú nespokojní s postupom súdov v tomto prípade.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá