Zamestnanci zarábajú primálo. Kontrolóri sa pozreli na Ústredie práce

Zamestnanci zarábajú primálo. Kontrolóri sa pozreli na Ústredie práce
Zdroj foto: TASR/Milan Kapusta (ilu)
Zamestnanci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatočne mzdovo ohodnotení. Vyplýva to z kontroly, ktorú úrad vykonal na ÚPSVR.

Upozorňujú na rozpor

"Je to rizikovým faktorom pri realizácii rozsiahlej a vysoko odbornej sociálnej agendy dotýkajúcej sa takmer každého občana Slovenska," upozorňuje NKÚ v tlačovej správe. Z viac ako 9 tisíc zamestnancov pôsobí až 70 percent pracovníkov na 46 úradoch v regiónoch Slovenska. "Napriek tomu, že väčšina z nich má vysokoškolské vzdelanie, ich priemerná mesačná mzda je len približne 800 eur. Priemerný plat zamestnancov úradov práce a sociálnych vecí tak nedosahuje úroveň zamestnanca hospodárstva, ako ju uvádza Štatistický úrad SR," skonštatoval NKÚ.

Kontrolóri preto upozorňujú na rozpor medzi nárokmi na vysokokvalifikovanú pracovnú silu pre realizáciu jednej z kľúčových agend verejných politík štátu a značne nízkym mzdovým ohodnotením zamestnancov úradov práce. "Národná autorita pre oblasť kontroly to vyhodnocuje ako nezanedbateľný rizikový faktor, ktorý ohrozuje odbornosť, kvalitu, ale i personálnu stabilitu jednej z významných štátnych inštitúcií," zdôraznil NKÚ.

K významnejším nedostatkom v hospodárení ÚPSVR, na ktoré upozornila kontrola NKÚ, patrilo porušenie finančnej disciplíny v dvoch oblastiach – pri dodávkach služieb a pri odmenách za práce mimo pracovného pomeru. Ústredie v siedmich prípadoch pochybilo, keď zaplatilo odmeny aj za činnosti, ktoré neboli súčasťou dohodnutej úlohy. Celkovo tak vyplatilo neoprávnene 23 200 eur, túto sumu však vrátilo do štátneho rozpočtu z vlastných prostriedkov ešte pred skončením kontroly. "Za spôsobenú škodu by malo vedenie ústredia vyvodiť osobnú zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí pri svojom konaní nepostupovali v súlade so zákonom a zamestnávateľovi spôsobili finančnú škodu," tvrdí kontrolný úrad.

Pochybné postupy pri finančnej kontrole

Podľa kontrolórov v súlade so zákonom neboli ani postupy pri základnej finančnej kontrole. Zamestnanci ju často vykonávali len formálne a do účtovníctva sa tak dostalo množstvo neúplných dokladov bez základných zákonných náležitostí. Porušenie zákona o účtovníctve zistili kontrolóri aj pri inventarizácii dlhodobého majetku. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 ÚPSVR nevykonalo dokladovú inventúru budov, stavieb a pozemkov a neoverilo, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Národní kontrolóri konštatujú, že zistené nedostatky nemajú zásadný a systémový charakter a preto ich neodstúpia na ďalšie konanie. ÚPSVR v súčinnosti s rezortom práce však musí na základe odporúčaní kontrolného úradu prijať opatrenia, ktoré zabránia ich opakovaniu v budúcnosti.

V oblasti verejného obstarávania nemalo ÚPSVR podľa kontrolórov splnenú povinnosť, ktorá súvisí s uzatvorením zmluvy o pristúpení do systému centrálneho verejného obstarávania s ministerstvom práce. Ministerstvo je pritom centrálnym obstarávateľom pre všetky organizácie v pôsobnosti rezortu. Kým obstarávanie zákaziek do 20 000 eur si zabezpečuje ústredie priamo, zákazky nad túto sumu môže obstarávať len ministerstvo práce.

"V reakcii na zistenia kontroly generálny riaditeľ ústredia požiadal ministerstvo práce o uzatvorenie zmluvy o centrálnom verejnom obstarávaní a tiež vypracovalo nové vnútorné pravidlá verejného obstarávania," uviedol NKÚ. ÚPSVR prijalo na odstránenie zistených nedostatkov celkovo 14 opatrení, zameraných najmä na dohody o prácach mimo pracovného pomeru, verejné obstarávanie, vnútorný kontrolný systém a tiež na inventarizáciu majetku a správu pohľadávok.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá