Vyjadrenie k správe z poslaneckého prieskumu

Pr správa
Vyjadrenie k správe z poslaneckého prieskumu
Zdroj foto: Martin Baumann
Fond na podporu kultúry národnostných menšín berie na vedomie správu z poslaneckého prieskumu a postup poslancov počas kontroly vo FPKNM vníma pozitívne. Rekonštruované odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny už všetky žiadosti nanovo prehodnotili a vykonali potrebné korekcie.

Je potrebné zdôrazniť, že fond postupoval podľa zákona a vnútorných smerníc, ktoré boli schválené správnou radou fondu. Všetky poslancami navrhované zmeny musia prebehnúť predovšetkým v legislatívnej rovine, teda zmenou zákona, aby mohli byť následne zapracované do vnútorných predpisov FPKNM. Vnútorné smernice musia byť konštruované v zmysle platnej legislatívy, v žiadnom prípade nesmú siahať nad jej rámec.

FPKNM má povinnosť nastaviť všetky zmeny podľa odporúčaní poslaneckého prieskumu tak, aby nenarušili samosprávne rozhodovanie jednotlivých národnostných menšín o smerovaní ich kultúry. Prioritou fondu je tiež, aby boli členovia odborných rád za všetky národnostné menšiny skutočnými odborníkmi vo svojej oblasti. Zároveň by bolo neprípustné, keby žiadosti nemal kto hodnotiť v dôsledku úplného vylúčenia členov odborných rád, ktorí často spolupracujú s organizáciami podávajúcimi žiadosti.

Odborné rady pri každej výzve hodnotili všetky projekty dôkladne. V prípade hodnotení odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny boli uskutočnené korekcie v projektoch, pri ktorých bolo zistené pochybenie.

V súčasnosti pripravuje fond vnútornú smernicu kontroly a monitoringu podporených projektov. Elektronický systém evidencie žiadostí je funkčný od decembra 2017. Elektronický systém registrácie organizácií jednotlivých národnostných menšín, ktoré budú voliť členov svojich odborných rád v roku 2019 je momentálne v štádiu prípravy.

FPKNM zverejnil rozhodnutia riaditeľa všetkých doteraz ukončených výziev. Aktuálne je do 11. júna 2018 vyhlásená Výzva č. 5/2018 pre podporu kultúry bulharskej, českej, poľskej, ruskej a srbskej národnostnej menšiny, ktorej cieľom je rozdeliť nevyčerpaný objem finančných prostriedkov na rok 2018. Fond na podporu kultúry národnostných menšín zároveň zverejnil Výzvu č. 6/2018 pre prioritné oblasti B a C kultúry maďarskej národnostnej menšiny.

Všetky výsledky hodnotení odborných rád sú na webovom sídle fondu www.kultminor.sk v časti Rozhodnutia riaditeľa a tiež v jej archíve. 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že by nebolo vhodné, ak by bola spolitizovaná téma podpory kultúry národnostných menšín a všeobecne kultúra ako taká.

TOP videá