Sedem veľkých úloh. Druckerova strana predstavila program

Sedem veľkých úloh. Druckerova strana predstavila program

17.1.2020 14:52 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/Jana Birošová

Podpora mladých rodín, seniorov, znevýhodnených skupín, či spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých a fungujúci štát. Práve to sú základné piliere programu Dobrej voľby s názvom Štát, na ktorý sa dá spoľahnúť, ktorý predstavil jej líder Tomáš Drucker s tímom odborníkov.

Sedem veľkých úloh. Druckerova strana predstavila program

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Podpora mladých rodín, seniorov, znevýhodnených skupín, či spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých a fungujúci štát. Práve to sú základné piliere programu Dobrej voľby s názvom Štát, na ktorý sa dá spoľahnúť, ktorý predstavil jej líder Tomáš Drucker s tímom odborníkov.

Vložiť video

Moderne a sociálne

„Potrebujeme férový štát, na ktorý sa dá spoľahnúť a na ktorý budeme právom hrdí. Náš program je reálnym plánom rozvoja Slovenska pre nasledujúcich desať rokov. S týmto plánom a odborným vedením vybudujeme hrdé a prosperujúce Slovensko,“ povedal predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker.

Slováci si želajú sociálne orientovanú vládu, silný sociálno-demokratický program, skutočné riešenia a hlavne chcú vidieť výsledky, nie večné hádky, spory a nekonečné hádzanie špiny jeden na druhého. „Našou ambíciou je byť modernou stranou so silným sociálnym programom. Už je zrejmé, že projekt sociálnej demokracie pod vedením Roberta Fica zlyhal. Strana Smer-SD už nebude vedieť presadzovať politiku sociálnej demokracie, pretože vyčerpala svoje možnosti a pre väčšinu politických strán sa stala toxickou v rámci ďalšej spolupráce,“ uviedol Drucker.

Program Dobrej voľby obsahuje sedem veľkých úloh, ktoré spoločne slúžia tomu najcennejšiemu – ľuďom, deťom, aktívnej generácii, seniorom a rodinám. Štát musí masívne investovať do ľudí, lebo možnosť získať kvalitné vzdelanie, dobre platené pracovné miesto a začleniť sa do rozhodovania o svojej komunite sú kľúčové pre dôstojný život rovnako, ako pre udržateľný hospodársky rast. Dôstojné pracovné podmienky či solidaritu so zraniteľnými pritom strana považuje za samozrejmosť.

Viac
k Téme

Bývanie pre rodiny

Je nevyhnutné vytvoriť pre mladých také podmienky, aby mali dôvod žiť a pracovať na Slovensku. Musíme im umožniť bývať bez ťažkého bremena úveru, a pritom nevytvárať getá pracujúcej chudoby. Riešením je intenzívna podpora nájomného bývania, do ktorého plánujeme ročne investovať 250 miliónov eur. Mladí musia mať všetky predpoklady na to, aby chceli a mohli mať viacdetné rodiny.

Navrhujeme preto zaviesť flexibilný rodičovský príspevok, ktorý by umožnil kratšie čerpanie celkovej sumy príspevku a umožnil by rodičovi, podľa vlastného zváženia, skorší návrat do práce, napríklad formou skráteného úväzku. Zároveň musí mať rodič po ukončení rodičovskej dovolenky po troch a viacerých deťoch možnosť využívať zníženú sadzbu dane z príjmu FO zo závislej činnosti. Nevyhnutnosťou je zabezpečenie škôlky pre všetky deti. Na to poslúži 50 miliónov eur, ktoré sme pripravení dať do budovania jaslí, škôlok a rodinných centier.

Dostupná zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť musí byť orientovaná na výsledky a musí byť dostupná každému pacientovi bez rozdielu. Zdravotníctvo už síce nie je čiernou dierou predražených tendrov, stále je však nespravodlivé. Nie je možné, aby na Slovensku naďalej existovalo dvojaké zdravotníctvo. Teda jedno lepšie pre tých, čo si to vedia vybaviť a potom druhé, pre všetkých ostatných. Financovanie zdravotníctva musí byť stabilné. Navrhujeme, aby rozpočet z verejných zdrojov bol min. na úrovni 6,5% HDP, aby sme si mohli dovoliť mať najmodernejšiu liečbu a výborných zdravotníkov, aby nám tí najlepší neutekali do zahraničia.

Musíme zabezpečiť dostatočné investície do zdravotníckych zariadení, ktoré ho posunú do 21. storočia. Budovanie nových nemocníc, ale najmä efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov musí byť kľúčové. V každom kraji postavíme novú nemocnicu, respektíve komplexne zrekonštruujeme už existujúcu. Pre zdravotníkov musíme vytvoriť dobré pracovné podmienky a umožniť im adekvátne odmeňovanie nielen podľa výkonov, ale aj podľa výsledkov. Rovnako musíme zabezpečiť finančnú stabilitu a predvídateľnosť, aby sektor zdravotníctva bol financovaný spravodlivo a účelne. Potrebujeme priniesť viac inovácií a moderných liečebných prístupov pacientom s cieľom zlepšenia výsledkov v zdravotnej oblasti.

Viac
k Téme

Dôstojný život seniorov

Každý z nás má mať nárok na dôstojnú starobu a možnosť dôstojne žiť. To sa netýka len výšky dôchodku, ale aj dostupnosti kvalitných sociálnych a zdravotných služieb vrátane dlhodobej starostlivosti o najviac odkázaných ľudí. Spolu s riešeniami, ktoré umožnia deťom lepšie sa starať o svojich rodičov, sa vieme lepšie pripraviť na starnutie populácie, ktoré nás čaká. Dôchodok má byť zaslúžený odpočinok a odmena a nie nedôstojné prežívanie zo dňa na deň. K tomu nepochybne prispejú lieky bez doplatkov pre seniorov či polovičné dane pre pracujúcich seniorov.

Samozrejmosťou musí byť 13. dôchodok namiesto neistého vianočného príspevku. Naše mamy, otcovia a starí rodičia si zaslúžia dôstojný život. V poradovníkoch na službu dlhodobej starostlivosti máme dnes 9 600 občanov, pre ktorých nie je dostatok voľných miest a dostatok financií na prevádzku.

K zabezpečeniu financovania dlhodobej starostlivosti navrhujeme zriadenie Fondu odkázanosti, ktorý spojí dnes komplikované viaczdrojové financovanie a rozhodovanie. Fond odkázanosti bude uhrádzať paušálnu platbu registrovaným poskytovateľom na základe utŕžených poukazov, podľa výberu poskytovateľa občanom.

Pokrok namiesto sily

Žiadna spoločnosť v evolúcii ľudstva nebola úspešná vďaka sile, ale vďaka pokroku. V dobe globalizácie, otvoreného trhu, voľného pohybu je okrem prírodného bohatstva krajiny rozhodujúci pre prosperitu, slobodu a bezpečnosť krajiny, najmä ľudský kapitál. Vzdelanie, inovácie, veda a výskum sú hospodársky a spoločensky najdôležitejšími aktívami, ktoré Slovensko musí zabezpečiť, rozvíjať a chrániť.

Ukazovateľ úspechu je v návrate našich občanov späť na Slovensko, ale aj v ekonomickej, študijnej, ale aj vedeckej imigrácii z okolitých krajín ako sú Česká republika, Poľsko, či zahraniční Slováci. Ku kvalitnému vzdelaniu patria aj vyššie mzdy pre učiteľov.

Viac
k Téme

Nulová tolerancia korupcie

Moderná spoločnosť, občania, orgány verejnej moci, ale aj podnikateľské prostredie sa nemôžu zaobísť bez spravodlivého štátu, v ktorom sa uplatňuje nulová tolerancia voči akýmkoľvek formám korupcie a trestnej činnosti. Sme presvedčení, že tragické udalosti ostatných rokov ukázali v celej šírke nedostatky súčasného modelu organizácie prokuratúry.

Chceme preto presadiť zásadné zmeny jej organizácie a kompetencií. Navrhujeme napríklad obmedzenie kompetencie prokuratúry v netrestných veciach na minimálne nevyhnutnú mieru, či zrušenie monokratického princípu organizácie prokuratúry. Dôležité tiež je, aby mali politici a vysokí manažéri hmotnú zodpovednosť za svoje konania a rozhodnutia a sudcovia mali povinné previerky.

Zákony musia byť rozumné a spravodlivé pre všetkých. Poctivá cesta k zabezpečeniu tohto cieľa spočíva v zmene volebného systému, ktorý dokáže zabezpečiť vyvážené zastúpenie regiónov v slovenskom zákonodarnom zbore. Navrhujeme preto zriadenie ôsmich volebných krajov, z ktorých by prichádzali zástupcovia občanov do Národnej rady Slovenskej republiky. V záujme urýchlenia súdneho konania a špecializácie navrhneme zriadenie špecializovaných súdov pre rodinné veci, dopravné veci, duševné vlastníctvo či dedičské veci.

Viac
k Téme

Hospodárstvo v regiónoch

Ekonomická sila štátov sa čím ďalej, tým viac sústreďuje do miest, ktoré vytvárajú nielen prostredie pre zamestnanie a život, ale špeciálne aj pre ekonomické a sociálne väzby nevyhnutné pre úspešné podnikanie v dvadsiatom prvom storočí a väzby na vidiecke sídla. Národná priemyselná politika, obsahujúca aj potravinový či turistický priemysel, sa nemôže zaobísť bez aktívnej úlohy regiónov s dôrazom na subsidiaritu rovnako, ako sa nezaobíde bez prepojenia na výskum, školstvo a výrobu.

Práve z interakcie medzi možnosťami národnej vlády a regiónov, ktoré tvoria mestá a súvisiace vidiecke oblasti, vznikajú predpoklady pre udržateľný hospodársky rozvoj využívajúci ekonomický potenciál celého štátu a predpoklad pre adaptáciu na klimatické zmeny.

Spoločne s menšinami

Štát tvoria okrem územia, predovšetkým ľudia, jeho občania viažuci sa k spoločnému kultúrnemu dedičstvu, ale aj k budúcnosti spoločného osudu krajiny. Slovensko ako jeden z mladších štátov nie je veľký čo do územia, ani počtu svojich obyvateľov. Má však okrem vlastného jazyka aj silnú osobitú históriu, kultúru a tradície svojich obyvateľov Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov, Čechov aj Židov a ostatných menšín. Je dôležité podporovať dôveru každého z nich vo vlastnú krajinu a záujem o jej budúci osud pri zachovaní svojej kultúrnej identity.

Slovensko však nedokáže zabezpečiť svoju bezpečnosť bez účasti v obrannom spoločenstve a v spolupráci s inými štátmi. Svoje národno-štátne a hospodárske záujmy však musí presadzovať zreteľne a rázne. Zároveň musí ochrániť svojich obyvateľov pred novými hrozbami a chrániť ich súkromie.

TOP videá