Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019

19.3.2019 14:40 | PR | zdroj foto: SITA/AP

O možnostiach podpory a spôsoboch financovania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa bude hovoriť na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý sa uskutoční 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019
  • Zdieľať

O možnostiach podpory a spôsoboch financovania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa bude hovoriť na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý sa uskutoční 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

Cieľom seminára, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.

Podľa najnovšej európskej legislatívy sa povinnosť členských krajín sledovať a dosahovať úspory energie predĺži aj po roku 2020. Možno preto očakávať, že sa vytvoria stabilnejšie podmienky pre investorov, ktoré by prispeli k podpore investícií do dlhodobých opatrení energetickej efektívnosti, ako je napríklad hĺbková obnova budov.

Motivovať k znižovaniu spotreby energie v rôznych sektoroch je cieľom viacerých podporných mechanizmov a iniciatív, ďalšie sa pripravujú. Z nich podstatnú časť tvoria dopytovo orientované výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia určené pre všetky regióny na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. K siedmim aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné príspevky pribudnú tento rok ďalšie tri. Na seminári sa bude hovoriť aj o podporných schémach financovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené pre podnikateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po podpore zameranej na vykonanie energetických auditov v podnikoch a na obnovu rozvodov tepla sa pripravuje pomoc určená na realizáciu energeticky efektívnych opatrení v podnikoch.

Ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie môžu momentálne požiadať o finančnú európsku podporu na obnovu budov, pre regionálnu správu sú k dispozícii voľné prostriedky na prípravu nízkouhlíkových stratégií a verejný sektor môže čerpať podporu na zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva. Táto podpora je určená pre menej rozvinuté regióny. Pri verejných projektoch, kde nie sú k dispozícii vlastné či podporné zdroje, môžu prevádzkovatelia budov uvažovať o využití garantovaných energetických služieb. Počas seminára odznejú aj informácie o technickej asistencii pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať SIEA.

Rôznu formu pomoci zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú aj tri národné projekty SIEA. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaná prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľov SIEA zabezpečuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Na seminári bude predstavený aj nový národný projekt SIEA Odborne o energii, vďaka ktorému bude k dispozícii informačná platforma pre špecialistov v energetike.

Súčasťou seminára budú aj prezentácie s inšpiratívnymi príkladmi zrealizovaných projektov. Prednáška o výsledkoch vzorovej štúdie obnovy typizovanej školskej budovy zo 60. rokov predstaví riešenie, ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy. Potrebné merania, analýzy a samotnú štúdiu pripravila SIEA a Rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Druhá prednáška z praxe bude venovaná realizácii hĺbkovej obnovy budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj obnovil do najvyššieho štandardu vďaka európskemu príspevku z OP KŽP. Prezentované budú aj výsledky medzinárodného projektu TOGETHER, v rámci ktorého boli v šiestich verejných budovách na Slovensku inštalované meracie zariadenia na priebežné monitorovanie spotreby energie.

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 od 10.00 h do 13.00 h v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Účasť na podujatí je bezplatná. Kapacita sály je obmedzená. Podrobnejšie informácie k podujatiu možno získať prostredníctvom e-mailovej adresy poradenstvo@siea.gov.sk.

Návštevníci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2019 môžu v dňoch od 27. do 30.3.2019 využiť aj bezplatné odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetickí konzultanti SIEA im budú k dispozícii v stánku č. 290 v hale D. Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program: