Smart TV kvôli novému autorskému zákonu nezdražejú

24.8.2015 12:32 | zdroj: PR
Smart TV kvôli novému autorskému zákonu nezdražejú
  • Zdieľať

Vytrvalé úsilie IT Asociácie Slovenska o objasnenie problematického výkladu nového Autorského zákona v časti definície spoplatnených zariadení týkajúcej sa Smart televízorov bolo úspešne zavŕšené.

K zvýšeniu cien týchto zariadení až o 3% nedôjde, keďže tieto zariadenia v zmysle stanoviska ministerstva kultúry k problematike náhrady odmien za príslušné zariadenia a nosiče podľa nového Autorského zákona do kategórie spoplatnených nespadajú.

Ministerstvo kultúry v uvedenom stanovisku vydanom na základe žiadosti ITAS jasne stanovuje, ktoré zariadenia podľa nového zákona spadajú do množiny spoplatnených zariadení.

"Stanovisko ministerstva kultúry k problematike náhrad odmien podľa nového Autorského zákona sme privítali s veľkým potešením, pretože nielenže ochráni spotrebiteľov, teda občanov Slovenskej republiky, od nezmyselných poplatkov vo výške aj niekoľko desiatok EUR, ale v konečnom dôsledku nebude mať negatívny dopad ani na príjmy do štátneho rozpočtu, či nárast nákupnej turistiky za hranice Slovenska," hovorí prezident ITAS, Mário Lelovský.

"Toto stanovisko nám dáva jednoznačne za pravdu a konečne podáva jasný výklad nového Autorského zákona v tejto veci, ktorú si už nikto, ani žiadna organizácia vyberajúca náhrady odmeny, nemôže vysvetľovať svojvoľne," dodáva Lelovský, ktorý zároveň oceňuje odborný a objektívny prístup ministerstva kultúry a prácu všetkých, ktorí sa do iniciatívy ITASu o vyriešenie predmetného problému zapojili.

Stanovisko ministerstva kultúry vcelku jednoznačne stanovilo, že náhrada odmeny sa má platiť iba za zariadenia, ktoré umožňujú:

a) bez potreby použiť iné zariadenie alebo nosič vyhotoviť a uložiť rozmnoženinu diela, alebo

b) vyhotovenie rozmnoženiny na iné zariadenie alebo nosič, ak sa táto rozmnoženina dá použiť na inom (nezávislom) zariadení. 

Na SMART TV, ktoré nemajú harddisk a umožňujú len vyhotovenie rozmnoženiny na pripojené iné zariadenie alebo nosič (napr. USB nosič alebo externý harddisk), pričom uvedenú rozmnoženinu nie je možné použiť na inom zariadení (napr. inom televízore), sa teda v zmysle predmetného stanoviska povinnosť platiť náhrada odmeny nevzťahuje.


Ďalšie informácie na www.itas.sk.

IT Asociácia Slovenska je reprezentatívnym profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Združuje 90 členov z radov všetkých významných domácich a zahraničných IKT spoločností ako aj spoločností z oblasti dovozu a predaja spotrebnej elektroniky. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb. Snaží sa aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti, podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií, podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy a hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu.