Ministri prerokovali materiál o príprave na Brexit i trestné činy policajtov

Aktualizované:
Medzi priority Slovenska po Brexite patrí postavenie občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve vrátane ich pobytového statusu a práv sociálneho zabezpečenia. K prioritám radí aj finančné vyrovnanie s možným presahom na rozpočet EÚ a korektné dojednanie obchodných a hospodárskych vzťahov.

Dohovor má rámcový charakter

Pri rokovaniach bolo najdôležitejšie zachovať jednotu EÚ a dodržať princíp vzájomnej reciprocity, osobitne v prípade postavenia občanov. Vzhľadom na strategickú pozíciu Spojeného kráľovstva v oblasti medzinárodnej politiky SR zároveň podporuje zachovanie úzkej spolupráce v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Uvádza sa to v materiáli o príprave na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorým sa zaoberala vláda. Dokument by mal kabinet odobriť pred mimoriadnou schôdzkou lídrov EÚ27, ktorá sa koná v sobotu 29. apríla.

Vláda prerokovala aj návrh na ratifikáciu Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Slovensko je signatárom Dohovoru z roku 1979, ktorý je hlavným medzinárodným právnym rámcom pre spoluprácu a opatrenia zamerané na predchádzanie znečistenia ovzdušia s osobitným zameraním na diaľkové znečisťovanie prechádzajúce hranicami štátov.

Dohovor má rámcový charakter a tvorí ho osem vykonávacích protokolov, ktorých je Slovensko zmluvnou stranou. Protokol o ťažkých kovoch bol uzavretý v roku 1998, platnosť nadobudol 29. decembra 2003. Jeho cieľom je znižovanie a kontrola emisií olova, kadmia a ortuti ako škodlivých ťažkých kovov diaľkovo šírených v ovzduší cez hranice štátov.

TOP videá

Zneužívanie právomoci

Spolu 109 policajtov obvinili v minulom roku za 120 trestných činov. Konštatuje to Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru SR za obdobie roka 2016, ktorú vypracoval rezort vnútra a tiež je na programe vlády. Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2016 sa okrem inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorá vzniesla obvinenie 98 policajtom, podieľala aj Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá vzniesla obvinenie siedmim policajtom a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý vzniesol obvinenie štyrom policajtom.

Z celkového počtu 109 obvinených policajtov v roku 2016 bolo z pohľadu miesta ich služobného zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji a Košickom kraji, rovnako po 23. Najviac trestných činov spáchaných policajtmi patrilo v roku 2016 do kategórie "proti poriadku vo veciach verejných". Sem spadá napríklad trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin marenia spravodlivosti alebo trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

Petície a sťažnosti

Náklady na záchranné práce v súvislosti s mimoriadnymi situáciami v druhej polovici roku 2016 a začiatkom tohto roku vyčíslil rezort vnútra na 624 256 eur. Uvádza sa to v dokumente Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Trnava, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Poprad, Sobrance, Námestovo, Čadca a Dolný Kubín, ktorým sa budú ministri tiež zaoberať. Finančné prostriedky podľa dokumentu navrhuje rezort vnútra uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom tieto finančné prostriedky odporúča poukázať do rozpočtovej kapitoly MV SR a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých miest a obcí.

Orgány štátnej správy prijali minulý rok 106 petícií a 4 910 sťažností. Vyplýva to z informácie o vybavovaní petícií a sťažností. V porovnaní s rokom 2015 počet doručených podaní bol nižší o 24 petícií (18,5 %) a o 1217 sťažností (19,9%). Celkovo bolo minulý rok vybavených 116 petícií a 5 051 sťažností. Do tohto počtu boli zahrnuté aj podania, ktoré k 31. 12. 2015 zostali nevybavené a ktorých vybavovanie prešlo do roku 2016. Ako sa ďalej uvádza v materiáli, z uvedeného počtu bolo prešetrených 68 petícií a 3003 sťažností. Z nich bolo opodstatnených šesť petícií a 574 sťažností.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá