Polepšia si financie aj školstvo, výrazne schudobnie agrorezort

10.10.2012 11:55 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA
Polepšia si financie aj školstvo, výrazne schudobnie agrorezort

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Vláda Roberta Fica dnes odobrila návrh rozpočtu na rok 2013. Niektoré rezorty sa museli uskromniť, iné si naopak polepšili.

Vložiť video

Rezort práce má dostať viac

Rezort práce by mal v budúcom roku hospodáriť s vyšším objemom zdrojov, keďže v porovnaní s tohtoročným rozpočtom má dostať viac o 175 miliónov eur. Podľa návrhu rozpočtu na rok 2013 z dielne ministerstva financií tak budú výdavky sociálneho rezortu predstavovať 2,17 miliardy eur.

Výdavky by mali vzrásť v každej oblasti okrem kapitálových výdavkov, kde zostanú na rovnakej úrovni. Európske zdroje vrátane spolufinancovania by mali medziročne stúpnuť o 70 %, teda o 118 miliónov eur.

Rozpočtové zdroje sa podľa návrhu zvýšia o 57,2 milióna eur, osobné výdavky o 9,20 milióna eur a mierny nárast zaznamenajú aj náklady na tovary a služby, a to o 526.000 eur.

Výdavky rezortu sú nasmerované do oblastí sociálnej inklúzie, politiky zamestnanosti a inštitucionálnej podpory. V rámci inklúzie s rozpočtom 1,73 miliardy eur ide o náklady na dávky a príspevky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky, dávky sociálnej pomoci, rodičovské príspevky či prídavky na deti.

Na politiku zamestnanosti by malo ísť v budúcom roku 265 miliónov eur. Ide o výdavky na podporu politiky zamestnanosti, financovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ako aj na investičné stimuly pre investorov v podobe príspevku na novovytvorené pracovné miesta a vzdelávanie.

Pôdohospodárstvo bude mať o 166 miliónov menej


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má v budúcom roku hospodáriť so sumou 1,25 miliardy eur. Podľa návrhu rozpočtu z dielne rezortu financií má tak agrorezort dostať v porovnaní s tohtoročným rozpočtom menej o 163 miliónov eur, teda o 11,6 %.

Z celkovej sumy sú výdavky Európskej únie a spolufinancovania rozpočtované na 1,13 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 ide o pokles o 166 miliónov eur, čo predstavuje 12,8 %. "Medziročný pokles ovplyvnila nižšia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka," konštatuje sa v návrhu.

Výdavky ministerstva sú nasmerované do oblastí priamych platieb, rozvoja vidieka, rybného hospodárstva, štátnej pomoci, regionálnej podpory či inštitucionálnej podpory. Na priame platby, ktoré predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót, má ísť spolu 390,14 milióna eur.

Výdavky rezortu financií sa majú zvýšiť o 28 %

Rezort financií bude môcť v roku 2013 na svoje ciele minúť takmer 662 miliónov eur. Celkové výdavky Ministerstva financií sa tak oproti tohtoročnému rozpočtu majú zvýšiť o takmer 28 %.

Z celkových výdavkov kapitoly predstavujú zdroje Európskej únie (EÚ) 295 miliónov eur, príslušné spolufinancovanie je vo výške 78,1 milióna eur, pričom zdroje zo štátneho rozpočtu sa plánujú vo výške 288 miliónov eur. "V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 klesajú rozpočtované zdroje kapitoly zo štátneho rozpočtu o 9,44 milióna eur, čo predstavuje pokles o 3,17 %," uviedlo ministerstvo financií.

Rozpočet osobných výdavkov v roku 2013 v celkovej výške 157 miliónov eur porastie o 0,6 %. Výdavky na tovary a služby sa v roku 2013 rozpočtujú vo výške 108 miliónov eur a medziročne klesajú o 11,5 milióna eur, čo predstavuje pokles o 9,6 %. Na bežné transfery sa v roku 2013 rozpočtuje 3,1 milióna eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok ide o 9,5-% rast. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 19,7 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 807.000 eur viac.

Významnú položku v rozpočte MF SR predstavujú prostriedky určené na informatizáciu spoločnosti. Celkové výdavky na túto oblasť sú rozpočtované vo výške 379 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 sú vyššie o 69,4 % a to najmä v dôsledku rastu zdrojov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania.

Reforma daňovej a colnej správy UNITAS zostáva podľa návrhu rozpočtu naďalej prioritou vlády. V rokoch 2013 až 2015 sa predpokladá jej financovanie zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Hospodárstvo dostane o 41 percent viac

Kapitola Ministerstva hospodárstva má v návrhu rozpočtu na rok 2013 naplánované výdavky vo výške 302 miliónov eur. Oproti rozpočtu na tento rok ide o nárast o takmer 41 %. Z celkovej sumy výdavkov predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu 101 miliónov eur a zdroje Európskej únie sa spolu so spolufinancovaním odhadujú na 201 miliónov eur.

Celkové výdavky v oblasti reštrukturalizácie priemyselných odvetví predstavujú 61 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok porastú o 58,1 milióna eur. Tento skok spôsobil transfer vo výške 58,3 milióna eur do Národného jadrového fondu, ktorý predpokladá pripravovaná novela zákona o NJF. "Pri abstrahovaní tohto transferu do NJF výdavky v tejto oblasti na rok 2013 oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 klesajú o 8,82 %," skonštatovalo MF.

Na podporu podnikania plánuje MH na budúci rok minúť 29 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 tak rastú tieto výdavky o 43,2 %, čiže o 8,75 milióna eur. Je to spôsobené zvýšením výdavkov EÚ a spolufinancovania o 10,8 milióna eur.

Výdavky na investičné stimuly sú na rok 2013 rozpočtované v celkovej sume 12,4 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 sú nižšie o 63,8 %, čiže o 21,9 milióna eur. Dôvodom je pokles výdavkov na investičné projekty, nerozpočtovanie výdavkov na regionálny rozvoj a pokles výdavkov pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Na podporu inovácií sa na budúci rok rozpočtujú prostriedky vo výške takmer 86 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 15,2 milióna eur. Na rozvoj energetiky pôjde 54,4 milióna eur, čiže o 22,4 milióna eur viac než bolo rozpočtovaných na tento rok. Na podporu cestovného ruchu pôjde z kapitoly MH SR 21,9 milióna eur. Oproti rozpočtu na tento rok sa prostriedky zvýšia o 12,1 %. Pôjde však výhradne o zdroje EÚ a spolufinancovanie.

Doprava si mierne polepší

Výdavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja majú v budúcom roku vzrásť o 7,62 % alebo 162 miliónov eur na 2,29 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý v utorok (9.10.) predstavilo ministerstvo financií a dnes by ho mala schváliť vláda.

"Zvýšenie výdavkov kapitoly súvisí najmä so zvýšením prostriedkov EÚ, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu určených na dofinancovanie projektov financovaných z prostriedkov EÚ," vysvetlil rezort financií.

Na cestnú a železničnú infraštruktúru, spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na investície a údržbu, je na rok 2013 k dispozícii 2,09 miliardy eur. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom to predstavuje zvýšenie o 4,47 % alebo 89,3 milióna eur.

V oblasti leteckej dopravy sú výdavky v roku 2013 rozpočtované vo výške 6 miliónov eur a ich zámerom je najmä poskytovanie služieb súvisiacich s odbavovaním letov oslobodených od odplát. Medziročne majú byť plánované výdavky nižšie o 41,5 % alebo 4,25 milióna eur. "Dôvodom poklesu týchto výdavkov je jednorazový presun kapitálových prostriedkov do tejto oblasti, ktorý MDVRR realizovalo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 v rámci stanoveného limitu výdavkov kapitoly," vysvetlilo ministerstvo financií.

Na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania štátnych dotácií sa v roku 2013 rozpočtujú výdavky v sume 110 miliónov eur. Medziročne to predstavuje navýšenie o 6,88 % alebo 7,05 milióna eur.

Výdavky štátu na podporu cestovného ruchu majú v budúcom roku dosiahnuť 9,4 milióna eur, pričom sú určené pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch a na dotácie na podporu cestovného ruchu pre oblastné a krajské organizácie. "V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2012 ide o zvýšenie o 31,2 %, teda o 2,24 milióna eur," vyčíslil rezort financií.

30 miliónov navyše pre školstvo

Ministerstvo školstva dostane od štátu v roku 2013 o 30,3 milióna eur viac ako tento rok. Celkovo pôjde na kapitolu ministerstva 2,46 miliardy eur.

"Na medziročnej zmene sa podieľajú prostriedky Európskej únie zo štrukturálnych fondov vrátane prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu nárastom v sume 26,8 mil. eur, čo predstavuje 5,05 % a zdroje štátneho rozpočtu v sumu 3,5 milióna eur, t. j. o 0,18 %," píše sa vo vládnom materiáli. Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 136 milióna eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu v roku 2012 o 0,95 milióna eur.

Viac prostriedkov by na budúci rok malo ísť na oblasť regionálneho školstva. Oproti rozpočtu na rok 2012 rastú výdavky na túto oblasť o 825.000 eur. "Výdavky štátneho rozpočtu na jedného žiaka školy v roku 2013 oproti schválenému rozpočtu roku 2012 rastú o 0,31 %. V roku 2013 výdavky štátneho rozpočtu na jedného žiaka oproti skutočným výdavkom na jedného žiaka roku 2010 rastú o 144 eur, čo predstavuje 8,30 %," informuje rezort financií v materiáli.

O 2,16 milióna eur rastú aj výdavky štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy. Okrem prostriedkov z rozpočtu poskytnutých z ministerstva školstva budú mať verejné vysoké školy k dispozícii aj prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj na rok 2013 v objeme 150,3 milióna eur, pre rok 2014 v objeme 105,2 milióna eur a pre rok 2015 v objeme 96,8 milióna eur. "Taktiež rastú aj výdavky pre zahraničných študentov vrátane štipendií o 75.000 eur , t. j. o 8,44 %," píše sa vo vládnom návrhu.

Z verejných výdavkov pôjde menej prostriedkov na vedu a techniku. Oproti schválenému rozpočtu na roku 2012 ide o pokles na úrovni o 5,87 %. Dôvodom je nižšia alokácia zdrojov EÚ. Celkové výdavky štátneho rozpočtu poskytované ministerstvu školstva na vedu a techniku však medziročne rastú o 38,5 milióna eur, čo je takmer 25 percent.

O 96.000 eur si má v roku 2013 prilepšiť aj šport. "Výdavky na šport v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 klesajú z dôvodu realizovanej rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. Výdavky v roku 2010 na rekonštrukciu štadióna predstavovali objem 40,6 milióna eur," zdôvodnil rezort. Na oblasť športu išlo v roku 2010 vyše 92 miliónov eur, v roku 2013 šport dostane 36,1 milióna.

V zdravotníctve 5,4 miliardy eur

Do zdravotníctva by na budúci rok malo smerovať vyše 5,4 miliardy eur. Výdavky kapitoly ministerstva zdravotníctva sa predpokladajú na úrovni 1,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o menej ako pol percenta.

Z poistného vrátane toho plateného štátom sa očakáva 4,06 miliardy eur. Má tak dôjsť k medziročnému nárastu o 130 miliónov eur, a to najmä v dôsledku zvýšenia zdravotných odvodov cez zmeny vymeriavacieho základu.

Sadzba za poistencov štátu má byť 4,25 percenta z vymeriavacieho základu. "V prípade negatívneho vývoja bude nevyhnutné pristúpiť k legislatívnym úpravám," upozorňuje sa v materiáli. Platba na jedného poistenca by mala mesačne vzrásť o 8,71 eura na 33,44 eura. Medziročný rast preddavkov na poistné platené štátom predstavuje zvýšenie o 45,8 milióna eur (3,76 percenta). Očakáva sa, že štát bude mať 3,15 milióna poistencov.

Odvody od ekonomicky aktívneho obyvateľstva vrátane ročného zúčtovania majú oproti schválenému rozpočtu na tento rok vzrásť o 180 miliónov eur.

Najvýraznejší podiel na bežných výdavkoch kapitoly tvoria výdavky Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Na ich činnosť sa v roku 2013 rozpočtujú prostriedky vo výške 29,8 milióna eur, čo oproti rozpočtovaným prostriedkom roku 2012 predstavuje pokles o 1,68 milióna eur (5,33 percenta). Na budúci sa zachováva rozpočtovaná úroveň z roku 2012 pre činnosť ostatných organizácií podporovaných ministerstvom, napríklad Národné centrum zdravotníckych informácií,
Toxikologické centrum, Centrum pre liečbu drogových závislostí.

Zároveň sa predpokladá rast výdavkov na vedu a výskum v rezorte zdravotníctva o 597.000 eur (59,7 percenta). Na roky 2013 a 2014 v súlade s pokračovaním projektu dochádza k účelovému zvýšeniu prostriedkov kapitoly na transfer pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý ho využije na vlastné spolufinancovanie k prostriedkom EÚ pri realizácií DRG systému.

Kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva SR z prostriedkov štátneho rozpočtu sú na roky 2013 až 2015 rozpočtované na rovnakej úrovni, ako v schválenom rozpočte na rok 2012, a to vo výške 500.000 eur. Prostriedky sú určené na financovanie investičných akcií rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

Rezort obrany dostane o 50 miliónov eur menej

Rozpočet rezortu obrany bude v roku 2013 o 49,9 milióna menší, ako to bolo v tomto roku. Minister Martin Glváč (Smer-SD) by tak mal hospodáriť s celkovou sumou necelých 748,5 milióna eur.

Ten predpokladá, že by sa celkové obranné výdavky Slovenska mali v budúcom roku pohybovať na úrovni 1,01 percenta HDP. Slovensko tak opäť nesplní politickú dohodu NATO, ktorá predpokladá, že by členské krajiny Severoatlantickej aliancie mali investovať na obranu dve percenta HDP.

Najmenej by sa malo zníženie rozpočtu dotknúť osobných výdavkov ministerstva, kde sa predpokladá pokles zhruba o jedno percento. V rozpočtovej kapitole tovary a služby však plánuje rezort ušetriť takmer pätinu z čiastky investovanej v tomto roku.

Ministerstvo obrany by malo v budúcom roku šetriť aj na zahraničných misiách. Celkovo by mali jeho výdavky v tejto oblasti poklesnúť o viac ako 9,5 milióna eur oproti roku 2012. Na pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl mimo územia Slovenska plánuje vláda vyčleniť takmer 40,5 milióna eur. Tí v súčasnosti pôsobia v šiestich operáciách, pričom najviac vojakov má Slovensko v Afganistane a na Cypre.
Rozpočet vnútra navýšil Schengen

Ministerstvo vnútra SR bude na budúci rok hospodáriť s 902,6 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to nárast o 402 tisíc eur, čo predstavuje o 0,04 percenta.

Podľa návrhu rozpočtu ministerstva financií z augusta tohto roku mal rezort vnútra hospodáriť len 873,7 milióna eur, čo bol oproti tohtoročnému rozpočtu pokles o 28,5 milióna eur. "To navýšenie oproti 15. augustu spočíva v hlavne vo výdavkoch, ktoré budú spojené s hodnotením schengenských hraníc. Budeme budúci rok opäť monitorovaní, ministerstvo vnútra musí zabezpečiť našu bezproblémovú účasť v Schengene," zdôvodnil na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Na záchranné zložky by malo ísť na budúci rok 88,8 milióna eur, čo je o 3,03 percenta viac ako v roku 2012. Na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti pôjde 751,3 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu roka 2012 klesajú tieto výdavky o 1,54 milióna eur, čo predstavuje pokles o 0,21 percenta. Na verejnú správu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR sa na rok 2013 rozpočtujú výdavky v sume 62,1 milióna eur, čo oproti schválenému rozpočtu na tento rok znamená pokles o 652 tisíc eur, teda 1,04 percenta.

Tovary a služby na rok 2013 sú rozpočtované v sume 204 miliónov eur a klesli medziročne o 9,71 milióna eur, teda 4,54 percenta. Na bežné transfery pôjde 64,7 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roka 2012 viac o 7,88 milióna eur, teda 13,9 percenta. Podľa návrhu rozpočtu to súvisí najmä s medziročným rastom na osobitný účet o sumu 7,59 milióna eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované na budúci rok vo výške 47,5 mil. eur sú vyššie o 10,4 percenta. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to nárast o 4,47 milióna eur.

Justícia dostane milióny na rozšírenie väzníc

Celkové výdavky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR sa na budúci rok rozpočtujú na 314 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu roku na rok 2012 je to o 11,3 milióna eur viac, teda o 3,74 percenta.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 18,1 milióna eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roka 2012 nárast o 28,8 percenta. Dôvodom je rekonštrukcia piatich väzníc, vďaka čomu by sa kapacita väzenských ústavov mala rozšíriť o 835 miest. Väzenstvo by malo v budúcom roku hospodáriť so 155 miliónmi eur, čo je o 5,33 percenta viac v rozpočte na tento rok. V budúcom roku sa opäť očakáva zvýšenie počtu väzňov. V súčasnosti je ich vyše 11.000. Z tohto dôvodu by sa mal Zbor väzenskej a justičnej stráže rozšíriť o 203 nových zamestnancov, čo si vyžiada vyše 3,6 milióna eur.

Na personálne a materiálno-technické zabezpečenie súdov a ostatných rozpočtových organizácií je na rok
2013 vyčlenených 150 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2012 je to o 2,69 percenta viac. Osobné výdavky oproti schválenému rozpočtu roku 2012 stúpnu o 6,2 percenta z dôvodu valorizácie platov sudcov okresných a krajských súdov. Tovary a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2012 klesnú o 13,7 percenta v nadväznosti na celoplošné zníženie prevádzkových výdavkov.

Rezort diplomacie sa musí uskromniť

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si musí vystačiť so sumou nižšou o 5,64 milióna eur. Celkovo bude v budúcom roku disponovať so 117,34 miliónmi eur, čo je o 4,58 percenta menej.
Pokles o 1,36 milióna eur na 6,29 milióna eur zaznamenajú kapitálové výdavky. Tieto peniaze plánuje ministerstvo použiť najmä na výstavbu budovy na Pražskej 7 v Bratislave, ale aj na rekonštrukciu sídla NATO.

Suma na oficiálnu rozvojovú pomoc je na podobnej úrovni ako v súčasnosti. Takmer šesť miliónov eur je určených na projekty v prioritných krajinách a na projekty pre programové krajiny Srbsko, Afganistan a Keňa.

Na poplatky a príspevky za členstvo SR v rôznych medzinárodných inštitúciách vynaloží rezort diplomacie o 2,13 milióna eur viac ako v tomto roku. Spolu to predstavuje 14,4 milióna eur. Dôvodom je aj zvýšenie niektorých povinných členských príspevkov o 1,57 milióna eur, napríklad do Medzinárodného Vyšehradského fondu, Rady Európy, civilného rozpočtu NATO, rozpočtu OSN a na mierové operácie pod jej hlavičkou či výstavbu sídla Medzinárodného trestného súdu v Haagu.

Na budúci rok sa prvýkrát počíta s financiami na civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR. Ide o 38.000 eur. Týka sa to zapojenia Slovenska do pozorovateľskej misie EÚ v Gruzínsku formou vyslania civilného experta.

Kultúra bude mať o 7,5 milióna viac

Ministerstvo kultúry bude hospodáriť s rozpočtom o 7,5 milióna eur väčším. Pokiaľ na tento rok malo navrhovaných 181,2 milióna eur, na budúci rok to bude 188,7 milióna eur, čo je nárast o 4,18 percenta.      
Na kapitálové výdavky pôjde z toho 15 miliónov eur, čo je o päť miliónov eur viac. Táto suma sa použije na rekonštrukciu a modernizáciu Slovenskej národnej galérie. Ďalšie financie sú určené na investičné projekty pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS).

Aj grantový systém ministerstva si prilepší o 500.000 eur, čím dosiahne 21,6 milióna eur. Tieto peniaze sú určené na financovanie tzv. neštátnej kultúry najmä prostredníctvom inštitúcií tretieho sektora. Podporujú sa ním projekty z oblasti divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a obnovujú národné kultúrne pamiatky.      

Stopercentný nárast predstavujú prostriedky na pokrytie zmluvy so štátom a RTVS. Na tento účel dostane verejnoprávny vysielateľ 28 miliónov eur namiesto súčasných 14 miliónov eur. Transfer pre Audiovizuálny fond zostáva na tohtoročnej úrovni, a to vo výške 3,5 milióna eur. Prilepší si aj Tlačová agentúra SR, ktorá má vyčlenených 1,4 milióna eur.      

Menej financií je k dispozícii na strategické zámery, teda na podporu projektov a stratégií schválených vládou SR. K dispozícii bude 4,73 milióna eur, čo je o 2,06 milióna menej. Ide o napríklad prostriedky na obnovu kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupné sprístupňovanie verejnosti, rozvoj slovenského knihovníctva, či na získanie predmetov do zbierkových fondov.

Envirorezort by si mal polepšiť až o 57 percent

Ministerstvo životného prostredia by si malo na budúci rok finančne výrazne prilepšiť. Vláda počíta so sumou 604 miliónov eur, čo je medziročne o 57 percent viac. Z toho veľkú časť, až 534 miliónov, tvoria zdroje EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Výdavky smerujúce do vodného hospodárstva majú budúci rok narásť o 61,2 percenta, čo je navýšenie približne o 147 miliónov eur. V tejto oblasti rastú aj výdavky EÚ o 59 percent, rastie aj spolufinancovanie medziročne o 53 percent. Výdavky za túto oblasť sú určené na konkrétne projekty infraštruktúry vodného hospodárstva, ako sú preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 

Ochrana ovzdušia si podľa návrhu rozpočtu vyžiada na budúci rok takmer 22 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 30,4 percenta. Výdavky majú pokryť financovanie konkrétnych projektov znižovania emisií znečisťujúcich látok, znižovania emisií skleníkových plynov, ekologizáciu verejnej dopravy, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti. 

Na odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory plánujú vyčleniť 114 miliónov eur, čo je až o 137 percent viac ako v schválenom rozpočte na rok 2012. Tvoria ich však iba prostriedky EÚ a spolufinancovanie. Nimi sa má dobudovať infraštruktúra odpadového hospodárstva, čiže recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov. 

Jediná rozpočtová oblasť, v ktorej majú výdavky na budúci rok klesnúť, je ochrana prírody a krajiny. Tam má smerovať 32,7 milióna eur, čo je medziročne o 5,14 percenta menej.

Vložiť video
TOP videá